Language

ศ.พญ.ดวงพร วีระวัฒกานนท์ ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาควิชาสรีรวิทยา ขอแสดงความยินดีกับ ศ.พญ.ดวงพร วีระวัฒกานนท์ ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วาระ พ.ศ. 2566-2567