Language

ประวัติ
ภาควิชาสรีรวิทยา

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติภาควิชาและทำเนียบอดีตหัวหน้าภาควิชา

11 มิถุนายน พ.ศ. 2490

ก่อตั้งภาควิชา

ภาควิชาสรีรวิทยาเป็นหนึ่งในสามภาควิชาแรกที่ได้จัดตั้งขึ้นในคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ซึ่งได้เริ่มจัดตั้งและทำการสอนเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.. 2490   ในระยะเริ่มแรกนั้นภาควิชาสรีรวิทยา ประกอบด้วยสาขาวิชาสรีรวิทยาและสาขาวิชาชีวเคมี มีอาจารย์ในภาควิชาเพียง 3 ท่าน คือ
  • ศาสตราจารย์นายแพทย์สุทิพย์  พรรธนะแพทย์
  • ศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุจินต์ พรรธนะแพทย์
  • ศาสตราจารย์นายแพทย์ประวุธ คุณะเกษม

11 มิถุนายน พ.ศ. 2490

พ.ศ. 2490

ศ.นพ. หลวงลิปิธรรมศรีพยัตต์

รักษาการหัวหน้าภาควิชาสรีรวิทยา พ.ศ. 2490 - 2498

พ.ศ. 2498

ศ.ดร.นพ.เวก เนตรวิเศษ

หัวหน้าภาควิชาสรีรวิทยา พ.ศ. 2498 - 2512

พ.ศ. 2498

พ.ศ. 2510

ย้ายเข้าสังกัดคณะแพทย์ จุฬาฯ

ในปี พ.. 2510 มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ขึ้นในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาควิชาสรีรวิทยาและหน่วยงานอื่นๆ ของคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จึงโอนมาสังกัดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีสถานะเป็นแผนกหนึ่งของกองโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ในสังกัดสภากาชาดไทยด้วย

พ.ศ. 2512

ศ.นพ.สุทิพย์ พรรธนะแพทย์

หัวหน้าภาควิชาสรีรวิทยา พ.ศ. 2512 - 2522

พ.ศ. 2512

พ.ศ. 2522

รศ.พญ.ทวินศรี วรวรรณ

หัวหน้าภาควิชาสรีรวิทยา พ.ศ. 2522 - 2530

พ.ศ. 2530

ศ.กิตติคุณ ดร.พญ.บังอร ชมเดช

หัวหน้าภาควิชาสรีรวิทยา พ.ศ. 2530 - 2538

พ.ศ. 2530

พ.ศ. 2538

ศ.กิตติคุณ ดร.ภญ.ราตรี สุดทรวง

หัวหน้าภาควิชาสรีรวิทยา พ.ศ. 2538 - 2542

พ.ศ. 2542

รศ.นพ.ประสงค์ ศิริวิริยะกุล

หัวหน้าภาควิชาสรีรวิทยา พ.ศ. 2542 - 2550

พ.ศ. 2542

พ.ศ. 2550

ศ.พญ.ดวงพร วีระวัฒกานนท์

หัวหน้าภาควิชาสรีรวิทยา พ.ศ. 2550 - 2558

1 มิถุนายน พ.ศ. 2551

ย้ายที่ตั้งภาควิชา

ภาควิชาสรีรวิทยาเดิมตั้งอยู่ ณ ตึกสรีรวิทยา ชั้น 1 ต่อมา คณะแพทยศาสตร์มีนโยบายพัฒนาอาคารเรียนรวมปรีคลินิก จึงได้ทำการรื้อถอนตึกสรีรวิทยาและตึกกายวิภาคศาสตร์แล้วสร้างอาคารเรียนรวมปรี-คลินิกชื่อว่า อาคารแพทยพัฒน์   ภาควิชาสรีรวิทยาได้ย้ายมาอยู่ที่อาคารแห่งนี้ ตั้งแต่วันที่ มิถุนายน พ.ศ. 2551

1 มิถุนายน พ.ศ. 2551

พ.ศ. 2558

ผศ.ดร.นพ.ภาสกร วัธนธาดา

หัวหน้าภาควิชาสรีรวิทยา พ.ศ. 2558 - 2566

พ.ศ. 2566

ศ.พญ.ดวงพร วีระวัฒกานนท์

หัวหน้าภาควิชาสรีรวิทยา พ.ศ. 2566 - ปัจจุบัน

พ.ศ. 2566