Language

อ.ดร.นพ.กษิดิ์ภัค ไก่แก้ว ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ วช.

ภาควิชาสรีรวิทยา ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.นพ.กษิดิ์ภัค ไก่แก้ว ที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2565 จากสำนักการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยได้รับรางวัลระดับดี (สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์) ในหัวข้อวิทยานิพนธ์เรื่อง “ความแตกต่างระหว่างเพศในการควบคุมการทำงานของเนื้อเยื่อไขมัน”