Language

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ของภาควิชาที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ศิษย์เก่าแพทย์จุฬาฯ ดีเด่น ประจำปี 2566

ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ของภาควิชาที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ศิษย์เก่าแพทย์จุฬาฯ ดีเด่น ประจำปี 2566 ดังนี้

  • ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดวงพร วีระวัฒกานนท์
    รางวัลเชิดชูเกียรติแพทย์จุฬาฯ ต้นแบบแห่งความสำเร็จ
  • ศาสตราจารย์ นายแพทย์อนันต์ ศรีเกียรติขจร
    รางวัลเชิดชูเกียรติแพทย์จุฬาฯ ต้นแบบแห่งความสำเร็จ
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เสกข์ แทนประเสริฐสุข
    รางวัลเชิดชูเกียรติแพทย์จุฬาฯ ต้นแบบรุ่นใหม่

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ทุกท่านและขอบพระคุณในความเสียสละมาโดยตลอด