Language

Image

สมพล สงวนรังศิริกุล

 รองศาสตราจารย์
 นายแพทย์

 fmedssk@yahoo.com
 02 256 4267 ต่อ 2043

สมพล สงวนรังศิริกุล

 รองศาสตราจารย์   นายแพทย์

 fmedssk@yahoo.com   02 256 4267 ต่อ 2043

คุณวุฒิ

หนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว

แพทยสภา

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (กุมารเวชศาสตร์)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสุขภาพ)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สรีรวิทยา)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แพทยศาสตรบัณฑิต

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลงานทางวิชาการ