Language

การศึกษาเปรียบเทียบผลเฉียบพลันของการออกกำลังกายที่ความหนักระดับสูงสลับเบาและความหนักระดับปานกลางต่อการเปลี่ยนแปลงความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจและปริมาตรอากาศในคนอ้วน

Reference

อรนรี เชาว์นะรัง, วรวรรณ ศิริชนะ, อรอนงค์ กุละพัฒน์, วีรภัทร โฆษิตานุฤทธิ์, ณัฐวรรณ สงวนวงษ์, อนันต์ อนันต์พิพัฒน์กุล. การศึกษาเปรียบเทียบผลเฉียบพลันของการออกกำลังกายที่ความหนักระดับสูงสลับเบาและความหนักระดับปานกลางต่อการเปลี่ยนแปลงความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจและปริมาตรอากาศในคนอ้วน. การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 19; 8-9 ธันวาคม 2565; มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน. นครปฐม: กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน; 2565.