ภาควิชามีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างงานวิจัยที่มีคุณค่าในสาขาสรีรวิทยาพื้นฐานและสรีรวิทยาประยุกต์  และเผยแพร่ผลงานวิจัยนั้นๆในระดับชาติและระดับนานาชาติเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของคณะฯและมหาวิทยาลัยในการที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยวิจัย และเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ  ปัจจุบันภาควิชามีศูนย์เชี่ยวชาญหลอดเลือดจุลภาค (Center of Excellence for Microcirculation) และหน่วยวิจัยประสาทวิทยาศาสตร์ของอาการปวดและอาการปวดศีรษะ (Neurosciences of Pain and Headache Research Unit) ตลอดจนห้องวิจัยแขนงต่างๆ

     การพัฒนางานวิจัยของภาควิชา มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ และพัฒนางานวิจัยที่สามารถนำไปต่อยอดงานวิจัยหรือประยุกต์ใช้ได้ต่อไป  เนื้อหาการวิจัยประกอบด้วยหัวข้อในอนุสาขาต่างๆ ดังนี้

  • ระบบหัวใจและหลอดเลือด: endothelial function and microcirculation in diabetes mellitus and cancer

  • ประสาทสรีรวิทยา: physiology of pain, headache and memory

  • ระบบทางเดินอาหาร: Helicobacter pylori, gastric cancer andliver diseases

  • ระบบการทำงานของไต: nephrology, nephrotoxicity, urology, renal microvascular diseases

  • ระบบต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม

  • ระบบสืบพันธุ์

  • สรีรวิทยาการออกกำลังกายและชีวกลศาสตร์

 

     ภาควิชามีการสัมมนาในระดับภาควิชา เป็นประจำทุกปี เพื่อปรับปรุงแผนพัฒนางานด้านวิจัย โดยในการสัมมนาประจำปีงบประมาณ 2552  ได้พิจารณา ปรับปรุงแผนงานพัฒนาฐานข้อมูลผลงานวิจัยและแผนงานพัฒนาและเผยแพร่งานวิจัยของภาควิชา  ในการดำเนินการดังกล่าวภาควิชาได้ยึดหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณที่ดีของการวิจัยเป็นสำคัญ     

     ภาควิชาประสบความสำเร็จด้านการวิจัยในระดับสูง ซึ่งจะเห็นได้จากคณาจารย์ของภาควิชาได้รับรางวัลด้านการวิจัยอย่างต่อเนื่อง

 

ฐานข้อมูลงานวิจัยของภาควิชา

(ข้อมูลเรียงตามปี พ.ศ.)

 

สำหรับข้อมูลงานวิจัยตามรายชื่อคณาจารย์ สามารถดูได้ที่หน้า คณาจารย์และเจ้าหน้าที่

© 1947-2020 Department of Physiology, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, All right reserved.
Professional Joomla Templates - 888 Poker Review