ภาควิชาสรีรวิทยาทำหน้าที่ร่วมดำเนินการในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ซึ่งเป็นหลักสูตรกลางของคณะแพทยศาสตร์ และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาอื่นๆ ทั้งที่สังกัด ฝ่ายบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ตลอดจนจัดการเรียนการสอนรายวิชาสรีรวิทยาซึ่งเป็นรายวิชาบังคับของหลักสูตร ระดับปริญญาบัณฑิตในคณะอื่นๆ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  และสถาบันการศึกษาอื่น

หลักสูตรที่ภาควิชาสรีรวิทยามีส่วนเกี่ยวข้อง

ระดับปริญญาบัณฑิต

     หลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิตที่ภาควิชามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ และจัดการเรียนการสอน มี 8 หลักสูตรดังต่อไปนี้

 1. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

 2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขากายภาพบำบัด) คณะสหเวชศาสตร์

 3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาเทคนิคการแพทย์) คณะสหเวชศาสตร์

 4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาโภชนาการและการกำหนดอาหาร) คณะสหเวชศาสตร์

 5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาจิตวิทยา) คณะจิตวิทยา

 6. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา) คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

 7. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาล สภากาชาดไทย

 8. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ


ระดับปริญญามหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต

     การเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาเป็นพันธกิจสำคัญประการหนึ่งของภาควิชา โดยมีรายวิชาที่ภาควิชารับผิดชอบทั้งสิ้น 22 รายวิชา (ดูเอกสารในภาคผนวก) สำหรับหลักสูตรต่าง ๆ รวม 9 หลักสูตรดังต่อไปนี้

 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา (สหสาขาวิชา)

 2. หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมชีวเวช (สหสาขาวิชา)

 3. หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์

 4. หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (นานาชาติ)

 5. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา (สหสาขาวิชา)

 6. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมชีวเวช (สหสาขาวิชา)

 7. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์

 8. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเวชศาสตร์การกีฬา

 9. หลักสูตรวิทยศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอายุรศาสตร์

(รายละเอียดการเข้าศึกษา ติดตามได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

 

     ภาควิชาฯ มีบทบาทสำคัญในการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเวชศาสตร์การกีฬา ซึ่งเป็นหลักสูตรในลักษณะสหภาควิชาของคณะแพทยศาสตร์ โดยมีคณาจารย์ของภาควิชาเป็นเลขานุการและกรรมการของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และหัวหน้าภาควิชาเป็นกรรมการบริหารหลักสูตรโดยตำแหน่ง  รวมทั้งมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและช่วยสอนในรายวิชาต่างๆ ของหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ของคณะแพทยศาสตร์ โดยมีคณาจารย์ของภาควิชาฯร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

     ภาควิชาฯ ยังเป็นแกนหลักในการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา (สหสาขาวิชา) และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา (สหสาขาวิชา) ซึ่งเป็นหลักสูตรในลักษณะสหคณะ โดยมีคณาจารย์ในภาควิชาฯเป็นผู้อำนวยการหลักสูตร ประธาน/เลขานุการ/กรรมการของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสหสาขาวิชาสรีรวิทยา โดยผู้อำนวยการหลักสูตร เป็นประธานกรรมการบริหารหลักสูตรโดยตำแหน่ง  และหัวหน้าภาควิชาเป็นกรรมการบริหารหลักสูตรโดยตำแหน่ง  นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมชีวเวช และหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมชีวเวช ซึ่งเป็นหลักสูตรในลักษณะสหคณะ  โดยมีคณาจารย์ของภาควิชาฯเป็นกรรมการบริหารหลักสูตรและรองผู้อำนวยการหลัก สูตร

     ในการบริหารจัดการหลักสูตรต่างๆ ในระดับบัณฑิตศึกษานั้น ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อทำหน้าที่กำหนดแผนและกิจกรรมบริหารหลักสูตร และคณะกรรมการเหล่านี้ได้มีการประชุมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งในด้านการบริหาร การดำเนินการและพัฒนาหลักสูตร นอกจากนี้ยังได้มีการจัดประชุมสัมมนาเพื่อปรับปรุงหลักสูตรเป็นระยะๆ และได้นำผลประเมินมาปรับปรุงใช้

รายวิชาที่ภาควิชาสรีรวิทยามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน

รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา

 1. 3017706  HUMAN REPRO PHYSIO   Human Reproductive Physiology

 2. 3017708  ADV PHYSIO URIN          Advanced Physiology of Urinary Excretory System

 3. 3017709  ADV NEUROPHYSIOL      Advanced Neurophysiology

 4. 3017720  EXERCISE PHYSIOL         Exercise Physiology

 5. 3017721  ADV PHYS CARDIOVAS   Advanced Physiology of Cardiovascular System

 6. 3017722  ADV HUM GASTRO/HEP  Advanced Human Gastroenterology and Hepatology

 7. 3017723  STAT MED SCI                STATISTICS FOR MEDICAL SCIENCES

 8. 3017724  BAS BIOMECH MVT        BASIC BIOMECHANICS OF HUMAN MOVEMENT

 9. 3017725  SEM MED PHYSIO I        SEMINAR IN MEDICAL PHYSIOLOGY I

 10. 3017726  SEM MED PHYSIO II       SEMINAR IN MEDICAL PHYSIOLOGY II

 11. 3017727  SYS MED PHYSIO I        SYSTEMIC MEDICAL PHYSIOLOGY I

 12. 3017728  SYS MED PHYSIO II       SYSTEMIC MEDICAL PHYSIOLOGY II

 13. 3017729  RES METH HEALTH        RESEARCH METHODOLOGY IN HEALTH SCIENCE

 14. 3017735  APPL BIOMECH MVT       APPLIED BIOMECHANICS OF HUMAN MOVEMENT

 15. 3017736  APPL EXER PHYSIOL       APPLIED EXERCISE PHYSIOLOGY

 16. 3017737  INTEG SCI SP MED          INTEGRATED SCIENCES IN SPORTS MEDICINE

 17. 3017738  CRIT APPR SP MED         CRITICAL APPRAISAL IN SPORTS MEDICINE

 18. 3017765  EXER MODER MED          EXERCISE AND MODERN MEDICINE

 19. 3017766  ADV PHYS RESP             Advanced Physiology of Respiratory System

 20. 3017768  LRNG SKIL MED SCI         Learning Skill for Medical Sciences

 21. 3017850  SEM SP MED I                SEMINAR IN SPORTS MEDICINE I

 22. 3017851  SEM SP MED II               SEMINAR IN SPORTS MEDICINE II

 23. 3017875  MANAGE SP MED           MANAGEMENT IN SPORTS MEDICINE


รายวิชาเลือกสำหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

 1. 3017230  CAI PHYSIOLOGY          Computer Assisted Instruction in Physiology

 2. 3017312  EXERC PHYSIO              Exercise Physiology

 3. 3017314  RES EXP PHYSIO I          Research Experience in Physiology I

 4. 3017602  RES EXP PHYSIO II         Research Experience in Physiology II

 5. 3017604  RES EXP PHYSIO III        Research Experience in Physiology III

 6. 3017606  RES EXP PHYSIO IV       Research Experience in Physiology IV


รายวิชาบังคับสำหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตที่ภาควิชาสรีรวิทยาเป็นผู้รับผิดชอบหลัก

 1. 3000268  ALIMENTARY SYS I     Alimentary System I

 2. 3000271  REPROD SYS I            Reproductive System I

 3. 3000278  NEUROSCIENCE          Neuroscience            

 4. 3000380  ALIMENTARY SYS II     Alimentary System II

 5. 3000383  REPROD SYS II            Reproductive System II

 6. 3000384  CLIN NEUROSCIENCE   Clinical Neuroscience


รายวิชาสรีรวิทยาสำหรับนิสิตคณะอื่นๆ

 1. 3017211  PHYSIO PT             PHYSIOLOGY FOR PHYSICAL THERAPIST

 2. 3017213  PHYSIO PT LAB      PHYSIOLOGY FOR PHYSICAL THERAPIST LABORATORY

 3. 3017311  PHYSIOLOGY         PHYSIOLOGY


รายวิชาสรีรวิทยาที่จัดสอนให้สถาบันอื่น

 1. รายวิชา 1121303  สรีรวิทยา (Physiology) 4(3-2-7) สำหรับนักศึกษาพยาบาล  วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย

 2. รายวิชา วตฉช 104 สรีรวิทยา (Physiology) 3(2-3-4) สำหรับนักศึกษาพยาบาล  วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ

 3. สรีรวิทยาสำหรับนักศึกษารังสีเทคนิค  สภากาชาดไทย

 (รายละเอียดรายวิชาอื่นๆ ดูได้ที่เว็บไซต์ของสถาบันนั้นๆ)

© 1947-2020 Department of Physiology, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, All right reserved.
Professional Joomla Templates - 888 Poker Review