รวบรวมสื่อการเรียนการสอนทางสรีรวิทยา โปรแกรมคำนวณค่าต่างๆ ทางสรีรวิทยา รวมถึงผลงานสื่อการสอนที่จัดทำโดยนิสิตแพทย์ ในรายวิชา คอมพิวเตอร์ช่วยสอนทางสรีรวิทยา เผยแพร่เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจศึกษาค้นคว้าทุกท่าน

 

ปฏิบัติการ การทดสอบสมรรถภาพทางกาย

(Fitness Calculator)

 

  โปรแกรมคำนวณ Body Mass Index โปรแกรมคำนวณปริมาณไขมัน จากการวัดความหนาของชั้นไขมันใต้ผิวหนัง

 

 

 

 

 

 การทดสอบความทนทานของกล้ามเนื้อร่างกายส่วนบน (Push-up test)การทดสอบความทนทานของกล้ามเนื้อหน้าท้อง (YMCA Half sit-up test)   การทดสอบการวิ่งระยะสั้น (Splint test)

 

 

 

 

 

โปรแกรมคำนวณอัตราการเต้นของหัวใจ (BPM calculator)

  โปรแกรมคำนวณพลังงานที่เผาผลาญ (Exercise Calories Burned Calculator)  โปรแกรมคำนวณพลังงานที่เหมาะสมในการออกกำลังกาย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ดัดแปลงจาก http://www.exrx.net/Testing.html)

 


 

สื่อการเรียนการสอน ผลงานนิสิตแพทย์

รายวิชา 3017230 Computer Assisted Instruction in Physiology

 

Autonomic Nervous System

(ผลงานโดย นายกสานต์ โสตภิโภคา, นายชลพรรษ ตั้งบุตราวงศ์, นางสาวนรารัตน์ นันทวิสิทธิ์; นิสิตแพทย์รุ่น 64)

 

Endocrine Pancreas & Diabetes Mellitus

(ผลงานโดย นางสาวณัชชา จินตกานนท์, นางสาวปุณิกา สุวลักษณ์, นางสาววีริศา วิมลเฉลา, นางสาวสิริมา ตั้งจิตธรรม; นิสิตแพทย์รุ่น 63)

 

Gastric Secretion

(ผลงานโดย นายดนัย นิยมในธรรม, นายพิชญ์พงศ์ พูลผล, นายสิริดา ธาวนพงษ์ , นายเสกสรร ไข่เจริญ; นิสิตแพทย์รุ่น 63)

 


 

 

© 1947-2020 Department of Physiology, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, All right reserved.
Professional Joomla Templates - 888 Poker Review