จากการสัมมนาภาควิชาสรีรวิทยาประจำปี 2557 ได้มีการปรับแผนกลยุทธ์ของภาควิชา มีการกำหนด ปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ไว้ ซึ่งรายละเอียดของพันธกิจด้านการเรียนเรียนการสอน การวิจัย และการบริการทางวิชาการ มีดังต่อไปนี้

งานการเรียนการสอน

งานวิจัย

งานบริการวิชาการ

 

     นอกจากนี้ เว็บไซต์นี้ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่งานสื่อการสอน (CAI) ที่ภาควิชาได้จัดทำขึ้น และผลงานสื่อการสอนที่จัดทำโดยนิสิตแพทย์ ในรายวิชา คอมพิวเตอร์ช่วยสอนทางสรีรวิทยา เผยแพร่เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจ

© 1947-2020 Department of Physiology, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, All right reserved.
Professional Joomla Templates - 888 Poker Review