ผศ.ดร.นพ. ภาสกร วัธนธาดา


   ผศ.ดร.นพ. ภาสกร  วัธนธาดา

   Asst.Prof. Pasakorn  Watanatada, M.D., Ph.D.
ตำแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์

โทรศัพท์: 662-256-4267 ต่อ 2029

อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


คุณวุฒิ:

 • แพทยศาสตรบัณฑิต,  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2534

 • Ph.D. (Biomechanics), Oregon State University, พ.ศ. 2544


ความสนใจเฉพาะ: 

 • Biomechanic (Human movement science)


ผลงานทางวิชาการ: 

 • งานวิจัย / Publication

 1. Watanatada P, Srisombut P, Sanguangrangsirikul S, Sidthilaw S. Relationship between Tennis Serve Speed and Impact Location on the Racket Head. Journal of Sport Science and Technology, 5 (1, 2), 1-13

 2. Watanatada P, Polmang B, Sanguangrangsirikul S. Reliability of Center of Pressure Distance and Area Measurement during one-legged stance in a normal population.  Journal of Medical Association of Thailand. Volume 89, Suppl 3, S92-97.

 3. Polmang B, Watanatada P. The Relationship of Position of Ball Impact and Ball Velocity in the Tennis Serve by Racket with Lead Tape: A Preliminary Study. Proceedings 2008 International Convention on Science, Education, and Medicine in Sports, Volume 2: 156-157.

 4. Poomsalood S, Watanatada P, Sidthilaw S. Effect of Pivot Point on Tennis Shoe Tread Patterns on Plantar Pressure during Groundstroke Shots. Journal of Sport Science and Technology, 10 (1), 1-16

 5. Zonthichai N, Pitaksathienkul C, Watanatada P. Tibiofemoral joint reaction force during the stance phase of backward- and forward-walking at variable speeds. Asian Biomedicine Vol. 6 No. 1; 117-122.

 • ตำรา / Book chapter

  • ภาสกร วัธนธาดา. Biomechanics of the Knee. อารี ตนาวลี วัชระ วิไลรัตน์ สีหธัช งามอุโฆษ ธไนนิธย์ โชตนภูติ สาธิต เที่ยงวิทยาพร วิโรจน์ ลาภไพบูลย์พงศ์ พลวรรธน์ วิทูรกลชิต บรรณาธิการ 

 

© 1947-2020 Department of Physiology, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, All right reserved.
Professional Joomla Templates - 888 Poker Review