รศ.ดร.พญ. อรอนงค์ กุละพัฒน์

 

 

   รศ.ดร.พญ. อรอนงค์  กุละพัฒน์    

   Assoc.Prof. Onanong  Kulaputana, M.D., Ph.D.

 

 

 

ตำแหน่งทางวิชาการ: รองศาสตราจารย์

โทรศัพท์: 662-256-4267 ต่อ 2039

อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

คุณวุฒิ:

 • แพทยศาสตร์บัณฑิต (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538) 

 • Ph.D. in Exercise Physiology (University of Maryland, USA 2544)

 

ความสนใจเฉพาะ:

 • Exercise Physiology

 • Cardiovascular Physiology

 • Exercise and Health

 

ผลงานทางวิชาการ:

 • บทความในวารสาร/Journal Article

 1. Futrakul P, Siriviriyakul P, Patumraj S, Bunnag S, Kulaputana O, Futrakul N. A hemodynamically mediated mechanism of renal disease progression in severe glomerulonephritides or nephrosis Clin Hemorheol Microcirc 2003; 29(3-4):183-7.

 2. Ivey FM, Womack CJ, Kulaputana O, Dobrovolny CL, Wiley LA, Macko RF. A single bout of walking exercise enhances endogenous fibrinolysis in stroke patients. Med Sci Sports Exerc  2003; 35:193-198.

 3. Kulaputana O, Kaimusik S, Srikiatkhachorn A, Sanguanungsirikul S, Udaychalerm W.   Differences in autonomic control of the heart between endurance and resistance trained athletes. Chula Med J  2003; 47 (4): 241-254.

 4. Weiss E, Ghiu IA, Brandauer J, Wohn CR, Kulaputana O, Phares DA, Shuldiner AR, Hagberg JM. FABP2 genotype and exercise training as determinants of glucoregulatory function and postprandial lipemia. Medicine and Science in Sports and Exercise. 2004 May;36(5):S176.

 5. McKenzie JA, Weiss EP, Ghiu IA, Kulaputana O, Phares DA, Ferrell RE, Hagberg JM. Influence of the Interleukin-6 -174 G/C Gene Polymorphism on Exercise Training-Induced Changes in Glucose Tolerance Indices J Appl Physiol. 2004 Oct;97(4):1338-42.

 6. Weiss EP, Park JJ, McKenzie JA, Park JY, Kulaputana O, Brown MD, Phares 3DA, Hagberg JM. Plasma nitrate/nitrite response to an oral glucose load and the effect of endurance training Metabolism 2004; 53(5):673-9.

 7. Ghiu IA, Ferrell RE, Kulaputana O, Phares DA, Hagberg JM. Selected genetic polymorphisms and plasma coagulation factor VII changes with exercise training J Appl Physiol 2004; 96(3):985-90.

 8. Weiss EP, Kulaputana O, Ghiu IA, BrandauerJ, Wohn CR, Phares DA, Shuldiner AR, and Hagberg JM. Endurance training-induced changes in the insulin response to oral glucose are associated with the peroxisome proliferator-activated receptor-gamma2 Pro12Ala genotype in men but not in women. Metabolism. 2005 Jan;54(1):97-102.

 9. Kulaputana O, Thong-Ngam D, Prabjone R, Pathumraj S. Helicobacter pylori infection induced cardiovascular changes in rats. Helicobacter. 2005 Oct;10(5):495-6.

 10. Kulaputana O, Macko RF, Ghiu I, Phares DA, Goldberg AP, Hagberg JM. Human gender differences in fibrinolytic responses to exercise training and their determinants. Exp Physiol. 2005 Nov;90(6):881-7. Epub 2005 Aug 23.

 11. Kulaputana O, Ghiu I, Phares DA, Ferrell RE, Macko RF, Goldberg AP, Hagberg JM. Genetic markers of fibrinolytic responses of older persons to exercise training. Int J Sports Med. 2006 Aug;27(8):617-22. 

 12. Weiss EP, BrandauerJ, Kulaputana O, Ghiu IA, Wohn CR, Phares DA, Shuldiner AR, and Hagberg JM. FABP2 Ala54Thr genotype is associated with glucoregulatory function and lipid oxidation after a high-fat meal in sedentary nondiabetic men and women. Am J Clin Nutr. 2007;85(1):102-8.

 13. Pongsukwetchakul A, Kulaputana O, Patumraj S, Udayachalerm W. Genistein Improves Blood Sugar and Glycated Hemoglobin Levels in Diabetic Rats. Thai Journal of Physiological Sciences. 2007;20(1):31-6.

 14. Lockard MM, Brandauer J, Weiss EP, Gopinathannair R, Kulaputana O, Hagberg JM. Impaired glucose tolerance and insulin resistance are associated with hemostatic imbalance. FASEB Journal. 2007 Apr; 21(6):A831.

 15. Samuhasaneeto S, Thong-Ngam D, Kulaputana O, Patumraj S, Klaikeaw N. Effects of N-Acetylcysteine on Oxidative Stress in Rats with Non-alcoholic Steatohepatitis.   J Med Assoc Thai 2007;90(4):788-97.

 16. Samuhasaneeto S, Thong-Ngam D, Kulaputana O, Klaikaew N. Effects of vitamin B6 supplement on serum transaminase and total glutathione in rats with non-alcoholic steatohepatitis (NASH). Thai Journal of Gastroenterology 2007;8(3): 119-22.

 17. Thong-Ngam D, Samuhasaneeto S, Kulaputana O, Klaikaew N. N-acetylcysteine attenuates oxidative stress and liver pathology in rats with non-alcoholic steatohepatitis. World Journal of Gastroenterol 2007;13(38):5127-32.

 18. Kulaputana O, Thanakomsirichot S, Anomasiri W. Ginseng supplementation does not change lactate threshold and physical performances in physically active Thai men. J Med Assoc Thai 2007; 90(6):1172-9.

 19. Samuhasaneeto S, Thong-Ngam D, Kulaputana O, Suyasunanont D, Klaikeaw N. Curcumin decreased oxidative stress, inhibited NF-kappaB activation, and improved liver pathology in ethanol-induced liver injury in rats. J Biomed Biotechnol. 2009;2009:981963.

 20. Suvannatara B, Limnorarat K, Rirermkul P, Intarugsa P, Kulaputana O. Anthropometric characteristics can predict rowing performance after training in non-rower Thai men. Journal of Sports Science and Technology 2009; 9 : 1-9.

 21. Praphatsorn P, Thong-Ngam D, Kulaputana O, Klaikeaw N. Effects of intense exercise on biochemical and histological changes in rat liver and pancreas. Asian Biomedicine 2010; 4(4): 619-25.

 22. Suwanachaiy S, Kulaputana O, Chaiwanichsiri D. Walk performance in Thai men and women: physical activity dependence. Asian Biomedicine 2010; 4(1): 87-93.

 23. Futrakul N, Kulaputana O, Futrakul P, Chavanakul A, Deekajorndech T. Enhanced Peritubular Capillary Flow and Renal Function Can Be Accomplished in Normoalbuminuric Type 2 Diabetic Nephropathy. Renal Failure. 2011;33(3):312-5.

 24. Futrakul N, Kulapatana O, Futrakul P. Vascular disease in early stage of diabetic nephropathy. Ren Fail. 2013 Oct;35(9):1302-3.

 25. Somboonwong J, Huchaiyaphum K, Kulaputana O, Prapunwattana P. A high-MUFA diet alone does not affect ketone body metabolism, but reduces glycated hemoglobin when combined with exercise training in diabetic rats. Asian Biomed. 2015 Feb;9(1):31-40.

 26. Tasing P, Kulaputana O, Sanguanrungsirikul S, Kaikaew K. Effects of Precooling with Cold Water Ingestion on Thermoregulatory Response of Obese Men during Moderate Intensity Exercise in Hot and Humid Environment. Journal of the medical association of Thailand 2016;99(2):197-205.

 27. Soythong T, Sooksirivoraboot T, Sanguanrangsirikul S, Kulaputana O. Thermal influence of the environment on fat oxidation an plasma free fatty acid during recovery period. Huachiew Chalermprakiet Science and Technology Journal. 2018;4(1):121-30.

 28. Jutapakdeekul, W., Kulaputana, O. Acute exercise improves forearm blood flow during postprandial hyperglycemia in normotensive offspring of hypertensive parents. Journal of the Medical Association of Thailand 2019;102(10):1053-9.

© 1947-2020 Department of Physiology, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, All right reserved.
Professional Joomla Templates - 888 Poker Review