รศ.นพ. ประสงค์ ศิริวิริยะกุล


   รศ.นพ. ประสงค์  ศิริวิริยะกุล

   Assoc.Prof. Prasong  Siriviriyakul, M.D.
ตำแหน่งทางวิชาการ:  รองศาสตราจารย์

โทรศัพท์: 662-256-4267 ต่อ 2036

อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


คุณวุฒิ:

 • 2520  วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • 2522  แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • 2543  หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหาร สถาบันผลิตแพทย์แห่งประเทศไทย  รุ่นที่ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย

 

 ผลงานทางวิชาการ: 

 • รายงานวิจัย/Research Report

 1. Futrakul N, Tohsukhowong P, Patumraj S, Siriviriyakul P, Tipprukmas N, Futrakul P. Treatments of hemodynamic maladjustment and oxidative stress prevent renal disease progression in chronically severe glomerulonephritides. Ren Fail 2003; 25(5):839-44.

 2. Futrakul P, Siriviriyakul P, Patumraj S, Bunnag S, Kulaputana O, Futrakul N. A hemodynamically mediated mechanism of renal disease progression in severe glomerulonephritides or nephrosis. Clin Hemorheol Microcirc 2003; 29(3-4):183-7.

 3. Futrakul N, Boonyen M, Patumraj S, Siriviriyakul P, Tosukhowong P, Futrakul P. Treatment of glomerular endothelial dysfunction in steroid-resistant nephrosis with Ganoderma lucidum, vitamins C, E and vasodilators. Clin Hemorheol Microcirc 2003; 29(3-4):205-10.

 4. Khemapech S, Monsiri K, Patumraj S, Siriviriyakul P. Genistein replacement therapy for vasodilation disorder in bilateral ovariectomized rats. Clin Hemorheol Microcirc 2003; 29(3-4):271-7.

 5. Futrakul N, Siriviriyakul P, Panichakul T, Butthep P, Patumraj S, Futrakul P. Glomerular endothelial cytotoxicity and dysfunction in nephrosis with focal segmental glomerulosclerosis. Clin Hemorheol Microcirc 2003; 29(3-4):469-73.

 6. Molsiri K, Khemapech S, Patumraj S, Siriviriyakul P. Preventive mechanism of genistein on coronary endothelial dysfunction in ovariectomized rats: an isolated arrested heart model. Clin Hemorheol Microcirc 2004; 31(1):59-66.

 7. Futrakul N, Siriviriyakul P, Futrakul P. Hemodynamic correction and early detection of tubulointerstitial fibrosis prevent disease progression in chronic kidney disease. Ren Fail 2004; 26(2):199-200.

 8. Futrakul N, Futrakul P, Siriviriyakul P. Correction of peritubular capillary flow reduction with vasodilators restores function in focal segmental glomerulosclerotic nephrosis. Clin Hemorheol Microcirc 2004; 31(3):197-205.

 9. Futrakul N, Siriviriyakul P, Deekajorndej T, Futrakul P. Hemodynamic maladjustment and disease progression in nephrosis with FSGS. Ren Fail 2004; 26(3):231-6.

 10. Futrakul N, Panichakul T, Sirisinha S, Futrakul P, Siriviriyakul P. Glomerular endothelial dysfunction in chronic kidney disease. Ren Fail 2004; 26(3):259-64.

 11. Futrakul N, Panichakul T, Butthep P, Futrakul P, Jetanalin P, Patumraj S, Siriviriyakul P. Ganoderma lucidum suppresses endothelial cell cytotoxicity and proteinuria in persistent proteinuric focal segmental glomerulosclerosis (FSGS) nephrosis. Clin Hemorheol Microcirc 2004; 31(4):267-72.

 12. Siriviriyakul P, Khemapech S, Monsiri K, Patumraj S. The vascular effect of genistein:what is its mechanism, nitric oxide or PGI2? Clin Hemorheol Microcirc 2006; 34(1-2):97-101.

 13. Futrakul N, Butthep P, Patumraj S, Siriviriyakul P, Futrakul P. Microvascular disease and endothelial dysfunction in chronic kidney diseases: therapeutic implication. Clin Hemorheol Microcirc 2006; 34(1-2):265-71.

 14. Amatyakul S, Chanawirat A, Patumraj S, Siriviriyakul P. Effects of genistein supplementation on gingival blood flow in bilateral ovariectomized rats. Journal of Vascular Research 2006; 43(SUPPL.1):43.

 15. Kasiyaphat A, Patumraj S, Siriviriyakul P. Roles of genistein on bone microcirculation and bone mass density in bilateral ovariectomized rats. Journal of Vaswcular Research 2006; 43(SUPPL.1):67.

 16. Chanawirat A, Khemapech S, Patumraj S, Siriviriyakul P. Genistein replacement therapy on endothelial dysfunction and bone loss in bilateral ovariectomized rats. Clin Hemorheol Microcirc 2006; 34(1-2):309-14.

 17. Kasiyaphat A, Siriviriyakul P, Patumraj S. A novel femur window chamber for in vivo studies of bone microcirculation. Asian Biomedicine. 2007 Oct; 1(3):301-5.

 18. Amatayakul S, Kasiyaphat A, Patumraj S, Chotipaibulpan S, Siriviriyakul P. Effects of genistein supplementation on gingival blood flow disturbances after menopause: an in vivo study using ovariectomized rats. Asian Biomedicine. 2007 Dec;1(4):421-4.

 19. Kasiyaphat, A., Siriviriyakul, P., Patumraj, S. Preventive effects of genistein on leukocyte adhesion in femur venules and on bone-loss induced in ovariectomized female rats. Clinical Hemorheology and Microcirculation 2008; 38(4):235-43.

 20. Eksakulkla, S., Suksom, D., Siriviriyakul, P., Patumraj, S. Increased NO bioavailability in aging male rats by genistein and exercise training: Using 4, 5-diaminofluorescein diacetate. Reproductive Biology and Endocrinology 2009 Sep;7(7):93. Article number 1477.

 21. Werawatganon D, Linlawan S, Thanapirom K, Somanawat K, Klaikeaw N, Rerknimitr R, Siriviriyakul P. Aloe vera attenuated liver injury in mice with acetaminophen-induced hepatitis. BMC Complementary and Alternative Medicine. 2014;14:229.

 22. Werawatganon D, Pongsuchart M, Sereemaspun A, Hanvivatvong O, Siriviriyakul P. Development of a lateral-flow immunochromatographic strip using gold nanoparticles for Helicobacter pylori detection. Journal of the Medical Association of Thailand. 2015;98(1):85-90.

 23. Susutlertpanya W, Werawatganon D, Siriviriyakul P, Klaikeaw N. Genistein Attenuates Nonalcoholic Steatohepatitis and Increases Hepatic PPARγ in a Rat Model. Evidence-Based Complement Alternative Medicine. 2015 July 13.

 

 • ผลงานตีพิมพ์ภายในประเทศ
 1. Susutlertpanya, W., Werawatganon, D., Siriviriyakul, P., & Klaikaew, N. Genistein reduces liver injury in rats with non-alcoholic steatohepatitis induced by high-fat diet (เจนิสทีนลดการบาดเจ็บของตับในหรูแรทที่มีภาวะตับอักเสบจากไขมันลงตับซึ่งถูกชักนำด้วยอาหารที่มีไขมันสูง). การประชุมวิชาการสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 ประจำปี 2557, 15.

 2. Leelananthakul, W., Werawatganon, D., Siriviriyakul, P., & Klaikaew, N. Effects of genistein on altering oxidative stress in rats with alcohol-induced liver injury (ผลของเจนิสเทอีนต่อการเปลี่ยนแปลงภาวะออกซิเดทีฟสเตรสในหนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดความเสียหายต่อตับด้วยแอลกอฮอล์). การประชุมวิชาการสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 ประจำปี 2557, 24.

 3. Phetnoo, N., Werawatganon, D., & Siriviriyakul, P. Genistein Could Have a Therapeutic Petential for Gastrointestinal Diseases. Thai J Gastroenterol. 2013;14(2):120-5.

 4. Vivatvakin S, Werawatganon D, Somanawat K, Kaikaew K, Suchartlikitwong S, Klaikeaw N, Siriviriyakul P. Genistein Attenuated Gastric Injury on Indomethacin-Induced Gastropathy in Rats. Thai J Gastroenterol. 2016;17(1):17-23.

 5. Chingchit T, Werawatganon D,Siriviriyakul P. Experimental Animal Models of Acute Pancreatitis. Thai J Gastroenterol. 2016;17(2):108-113.

 6. Phetnoo N, Werawatganon D,Siriviriyakul P,Chatsuwan T, Klaikeaw N,Genistein Attenuates Helicobacter pylori-associated Gastritis and Reduces Levels of Inflammatory Mediators in A Rat Model.Thai J Gastroenterol.2016;17(2):71-80.

 7. Werawatganon D,Siriviriyakul P. Pathogenesis of Alcohol Induced Liver Injury and Established Animal Model. Thai J Gastroenterol.2016;17(3):172-177.

 8. Vivatvakin S,Werawatganon D,Somanawat K, Klaikeaw N, Siriviriyakul P. Genistein-attenuated gastric injury on indomethacin-induced gastropathy in rats. Phcog Mag 2017;13, Suppl S2:306-10

 9. Leelananthakul W,Werawatganon D,Siriviriyakul P, Klaikeaw N. Genistein ameliorates alcohol-induced liver injury in rats. Ponte Academic Journal.2017;73(7).

 10. Pummoung, S. Werawatganon, D. Klaikeaw, N. Siriviriyakul, P. Genistein-attenuated hepatic steatosis and inflammation in nonalcoholic steatohepatitis with bilateral ovariectomized rats. Pharmacognosy Magazine, April-June 2018, Volume 14, Issue 55, S20-S24

 11. Werawatganon, D, Somanawat K, Tumwasorn S, Klaikeaw, N. Siriviriyakul, P. Lactobacillus plantarum attenuates oxidative stress and liver injury in rats with nonalcoholic steatohepatitis. Pharmacognosy Magazine 2018,14, 471-6.

 12. Leelananthakul  W.  Werawatganon, D. Klaikeaw, N. Chayanupatkul M, Siriviriyakul, P Protective Effects of Genistein Alleviate Alcohol-Induced Liver Injury in Rats. Pharmacognosy Magazine 2019,15, 342-7.

 13. Werawatganon D, Somanawat K, Sintara K, Tumwasorn S,Klaikeaw N, Siriviriyakul P.Protective effect of curcumin decreases incidence of gastric cancer induced by H. pylori and N-methyl-N-nitrosourea in rats. Pharmacognosy Magazine 2019,Accepted

 1. ประสงค์ ศิริวิริยะกุล . สรีรวิทยาระบบสืบพันธุ์ . โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย . กรุงเทพ . 2526

 2. ประสงค์ ศิริวิริยะกุล . “ภาวะหัวใจวายใน สรีรวิทยาพื้นฐาน เล่ม 1. โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย . กรุงเทพ. 2541 (262-267)

 3. 4.2.20 ประสงค์ ศิริวิริยะกุล . “ต่อมหมวกไตใน สรีรวิทยาพื้นฐาน เล่ม 2. โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย . กรุงเทพ. 2541 (63-75)

 4. ประสงค์ ศิริวิริยะกุล . “ระบบสืบพันธุ์เพศหญิงใน สรีรวิทยาพื้นฐาน เล่ม 2 . โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย . กรุงเทพ. 2541 (101-110)

 5. ประสงค์ ศิริวิริยะกุล . โปรแกรมประเมินผลสำเร็จรูป ปส 2ใช้ประเมินผลการศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ และสถาบันสมทบคณะสหเวชศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตั้งแต่ปีการศึกษา 2540 - ปัจจุบัน

 

รางวัลที่ได้รับ:

 • 2549 ได้รับคัดเลือกเป็นอาจารย์แบบอย่างด้านคุณธรรมและจริยธรรมของสภาคณาจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
© 1947-2020 Department of Physiology, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, All right reserved.
Professional Joomla Templates - 888 Poker Review