ศ.พญ. ดวงพร วีระวัฒกานนท์

 

   ศ.พญ. ดวงพร  วีระวัฒกานนท์

   Prof. Duangporn  Werawatganon, M.D. 

 

 

 

ตำแหน่งทางวิชาการ: ศาสตราจารย์

โทรศัพท์: 662-256-4267 ต่อ 2040

อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

คุณวุฒิ:

 • 2533  แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • 2539  วุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์  แพทยสภา/จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • 2541  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาอายุรศาสตร์ โรคระบบทางเดินอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • 2541  วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขา อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารแพทยสภา/จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • 2543-2544  Research fellow, Gastroenterology Unit, Department of Medicine, University of Michigan, Ann Arbor, USA

 • 2546  หนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา

 

ความสนใจเฉพาะ: 

 • Gastrointestinal Physiology (hormone, motility, absorption, secretion)

 • Gastric cancer

 • Helicobacter pylori infection

 • Liver disease : Cirrhosis, hepatitis, NASH 

 

ตารางออกตรวจผู้ป่วยนอก

วัน

เวลา

คลินิก

หมายเหตุ

วันพฤหัสบดี

13.00 - 16.00 น.

โรคระบบทางเดินอาหาร และตับ

ในเวลาราชการ

วันเสาร์

8.30 - 12.00 น.

อายุรกรรมทั่วไป ภปร. 3

คลินิกพิเศษ

 

ผลงานทางวิชาการ:

 • บทความในวารสาร/ Journal Article
 1. Thong-Ngam D. Spontaneous rupture hepatocellular carcinoma. Journal of The Gastroenterological Association of Thailand. 1997;5(19):89-100.

 2. Thong-Ngam D. Ascites. Journal of The Gastroenterological Association of Thailand. 1997;5(17):55-66.

 3. Thong-Ngam D. Fibrolamella hepatocellular carcinoma. Journal of The Gastroenterological Association of Thailand. 1997;5(22):54-69.

 4. Thong-Ngam D. Anti TB drug induced hepatotoxicity. Journal of The Gastroenterological Association of Thailand. 1997;5:18.

 5. Thong-Ngam D. Clinical uses of octreotide in gastrointestinal disorder. Journal of The Gastroenterological Association of Thailand. 1997;6(23):39-54.

 6. Tangkijvanich P, Thong-Ngam D. Treatment of hepatocellular carcinoma. Journal of The Gastroenterological Association of Thailand. 1998;6(24):64-79.

 7. Thong-Ngam D., Issarasena S., Kullavanijava. ChulalongkornHospital Scoring System to Predict Poor Outcome in Non-variceal Upper Gastrointestinal Hemorrhage. Gastroenterology 1998;114(4):A45.

 8. Tangkijvanich P, Wittayalertpanya S, Kusonsolboon T, Thong-Ngam D, Mahachai V. Caffeine clearance study in hepatocellular carcinoma. Journal of The Medical Association of Thailand.1999;82;297-303.

 9. Thong-Ngam D. Clostridium difficile colitis. Chulalongkorn Medical Journal. 1999;43:673-81.

 10. Thong-Ngam D., Tangkijvanich P., Issarasena S., Kladchareon N., Kullavanijava P. A Risk Scoring System to Predict Outcome of Non-variceal Upper Gastrointestinal Bleeding in Thai patients. Journal of The Medical Association of Thailand. 1999;82:1234-40.

 11. Luangjaru S, Ruxrungtham K, Tangkijvanich P, Thong-Ngam D, Wisedopas N, Mahachai V. Small Intestinal Absorptive Capacity, Permeability Function and Histopathology in HIV Patients with and without Wasting Syndrome. Journal of Gastroenterology and Hepatology 1999; 14(suppl):S8

 12. Tangkijvanich P, Theamboonlers A, Hirsch P, Thong-Ngam D, Kullavanijaya P, Poovorawan Y. Hepatitis viruses and chronic liver disease. Southeast Asian J Trop Med Public Health 1999 Sep;30(3):489-95.

 13. Tangkijvanich P, Thong-Ngam D, Kullavanijaya P, Suwangool P. Case report: Fibrolamellar hepatocellular carcinoma in A Thai man who presented with hypoglycemia and review of the literature. Journal of The Medical Association of Thailand 2000;83:809-1612.

 14. Thong-Ngam D, Somboonwong J, Prichakas P, Mahachai V.  Basal gastrin concentration in non-ulcer dyspepsia patients: Effect of H. pylori eradication. Thai Journal of Physiological sciences. 2000;13(1):31-8.

 15. Thong-Ngam D. Treeprasertsuk S. Sriratanaban A. Patients with Irritable bowel syndrome : possible hypersensitivity to Capsicum. Chula Med J. 2000;44:759-66.

 16. Thong-Ngam D. Extrahepatic manifestation of chronic viral hepatitis. Chula Med J. 2000;44:711-22.

 17. Treeprasertsuk S, Luangjaru S, Thong-Ngam D. Right-sided diverticulitis: a not uncommmon condition. Chula Med J. 2000;44(10):801-13.

 18. Treeprasertsuk S, Thong-Ngam D, Suwangool P, Kullavanijaya P. Pseudomelanosis duodeni : association with hypertension and chronic renal failure: case report. J Med Assoc Thai 2000 Aug;83(8):964-8.

 19. Kullavanijaya P, Treeprasertsuk S, Thong-Ngam D, Chaermthai K, Gonlachanvit S, Suwanagool P. The combined treatment of Interferon alpha-2A and Thymosin alpha 1 for chronic hepatitis C: the 48 weeks end of treatment results. Journal of The Medical Association ofThailand. 2001;84 (suppl 1);S462-8.

 20. Thong-Ngam D, Shusang V, Wongkusoltam P, Brown L, Kullavanijaya P. Hemobilia :   Four Cases Report and Review of the Literature. Journal of The Medical Association ofThailand. 2001:84(3);438-44.

 21. Thong-Ngam D, Tangkijvanich P, Suwangool P, Vivatvekin B, Prempracha J, Sriratanabun A. Lactose intolerance and the changing of intestinal villi in Thai people. Journal of The Medical Association ofThailand. 2001:84 (8);1090-6

 22. Tangkijvanich P, Thong-ngam D, Mahachai V, Kladchareon N, Suwangool P, Kullavanijaya P. Long-term effect of interferon therapy on incidence of cirrhosis and hepatocellular carcinoma in Thai patients with chronic hepatitis B. Southeast Asian J Trop Med Public Health. 2001 Sep;32(3):452-8.

 23. Kullavanijaya P, Manotaya S, Thong-Ngam D, Mahachai V, Kladchareon N. Efficacy of Octreotide in the control of acute upper gastrointestinal bleeding. J Med Assoc Thai. 2001:84(12);1714-20.

 24. Thong-Ngam D., Tangkijvanich P., Mahachai V., Kullavanijava. The current status of gastric cancer in Thai patients. Journal of The Medical Association ofThailand. 2001:84(4);475-82.

 25. Thong-Ngam D, Kullavanijaya P. Antituberculous Drugs Induced Hepatotoxicity. International Journal of Gastroenterology 2002:6(1);18-21.

 26. Thong-Ngam D. Nitric oxide : a mediator in the gastrointestinal tract. Chula Med J 2002 : 46(6); 511-20.

 27. Tsunoda Y, Thong-Ngam D, Owyang C. New roles for Gb1 in transmembrane signaling evoked by CCK : Stimulation of PLA2 cascade and inhibition of PLC pathway. Gastroenterology 2002; 122(4): S1131 Suppl.

 28. Hanvivatvong O, Tatiyakavee K, Thong-Ngam D, Pongpanich A, Chirathaworn C, Suwanagool P, Nunthapisud P, Kullavanijaya P. Detection of antibody in serum and secretion for the diagnosis of Helicobacter pylori infection. J Med Assoc Thai 2002 Jun;85 Suppl 1:S383-8.

 29. Nunthapisud P, Lertpocasombat K, Hanvivatvong O, Tatiyakavee K, Thong-Ngam D, Kullavanijaya P, Gonlachanvit S, Treeprasertsuk S, Suwanagool P.Evaluation of inhouse rapid urease test for detection of Helicobacter pylori from gastric biopsy specimens. J Med Assoc Thai 2002 Jun;85 Suppl 1:S355-9.

 30. Thong-Ngam D, Tangkijvanich P, Treeprasertsuk S, Wisedopas N, Kullavanijaya P, Effectiveness of ranitidine bismuth citrate based triple therapy for treating helicobacter pylori. J Med Assoc Thai 2002 Oct;85 (10):1054-9

 31. Thong-Ngam D, Thumvijit L, Tangkijvanich P, Janchai A, Mahachai V, Wittayalertpanya S. Caffeine clearance in patients with hepatocellular carcinoma after transcatheter oily chemoembolization treatment. J Med Assoc Thai 2002 Dec;85 (12):1280-7

 32. Tangmankomgworakoon N, Mahachai V, Thong-Ngam D, Vilaichone R, Tumwasorn S, Kullavanijaya P. Pattern of drug resistant Helicobacter pylori in dyspeptic patients in Thailand. J Med Assoc Thai 2003; Jun;86 Suppl 2:S439-44

 33. Tangkijvanich P, Theamboonlers A, Sriponthong M, Thong-Ngam D, Kullavanijaya P, Poovorawan Y. SEN virus infection in patients with chronic liver diseases and hepatocellular carcinoma in Thailand. J Gastroenterol 2003; 38:142-148

 34. Thong-Ngam D, Tangkijvanich P, Sampatanukul P, Prichakas P, Tosukhowong P, Mahachai V. Gastric H+/K+ adenosine triphosphatase activities of parietal cells and serum gastrin concentration in patients with or without Helicobactor Pylori infection.  Thai J Gastroenterol 2003;3:90-5.

 35. Tangmankongworakoon N, Mahachai V, Thong-Ngam D, Vilaichone R, Tumwasorn S, Kullavanijaya P. Factors associated with drug-resistant Helicobactor Pylori inThailand. Thai J Gastroenterol 2003;3:77-82.

 36. Kullavanijaya P, Thong-Ngam D, Hanvivatvong O, Nunthapisud P, Suwangool P, Chulalongkorn Helicobactor Study Group. An analysis of eight different methods for diagnosis of Helicobactor Pylori inThailand. Helicobactor 2003;4:487

 37. Hanvivatvong O, Pongpanich N, Thammacharoenrach D, Thong-Ngam D, Nunthapisud P, Kullavanijaya P, Chulalongkorn Helicobactor Study Group. Evaluation of immunoassays for detection of antibody against Helicobactor Pylori. Helicobactor 2003;4:486

 38. Thong-Ngam D, Tangkijvanich P, Treeprasertsuk N, Wisedopas L, Kullavanijaya P. Triple therapy of ranitidine bismuth citrate for treating Helicobactor Pylori. Helicobactor 2003;4:473

 39. Mahachai V, Thong-Ngam D, Tangmankongworakoon N, Vilaichone R, Tumwasorn S, Kullavanijaya P. Emergence of multidrug resistant resistant Helicobactor Pylori inThailandand factors associated drug resistance. Helicobactor 2003;4:397

 40. Thong-Ngam D, Tangkijvanich P, Sampatanukul P, Prichakas P, Tosukhowong P, Mahachai V. Gastric H+/K+ adenosine triphosphatase activities of parietal cells and serum gastrin concentration in patients with or without Helicobactor Pylori infection.  Helicobactor 2003;4:345

 41. Tangkijvanich P, Thong-Ngam D, Theamboonlers A, Hanvivatvong O, Kullavanijaya P, Poovorawan Y. Diagnostic role of serum interleukin 6 and CA 19-9 in patients with cholangiocarcinoma. Hepato-Gastroenterology 2004;51:15-19

 42. Thong-Ngam D, Prempracha J, Suwangool P. Lactose intolerance is associated with changing of intestinal villi in Thai people. Thai J Gastroenterol 2004;5:14-8.

 43. Hanvivatvong O, Pongpanich A, Thong-Ngam D, Thammacharoenrach N, Kullavanijaya P. Evaluation of commercial immunoassays for detection of antibody against Helicobacter pylori in Thai dyspeptic patients. Clin Diagn Lab Immunol. 2004;11:618-20.

 44. Noophun P, Mahachai V, Thong-Ngam D, Vilaichone R, Tumwasorn S, Kullavanijaya P. Helicobacter pylori eradication rate in clarithromycin resistant strains by pantoprazole-amoxicillin-clarithromycin regimen. Thai J Gastroenterol 2004;5:93-7.

 45. Kullavanijaya P, Thong-Ngam D, Hanvivatvong O, Nunthapisud P, Tangkijvanich P, Suwanagool P. Analysis of eight different methods for the detection of Helicobacter pylori infection in patients with dyspepsia. J Gastroenterol Hepatol. 2004 Dec;19(12):1392-6.

 46. Chalitchagorn K, Shuangshoti S, Hourpai N, Kongruttanachok N, Tangkijvanich P, Thong-ngam D, Voravud N, Sriuranpong V, Mutirangura A. Distinctive pattern of LINE-1 methylation level in normal tissues and the association with carcinogenesis. Oncogene. 2004 Nov 18;23(54):8841-6.

 47. Iamidomkan A, Gonlachanvit S, Thong-Ngam D. Upper Gastrointestinal Symptom in Thai Patients with GERD Diagnosed by 24-hour pH Monitoring.Thai J Gastroenterol 2004;5:146-50.

 48. Hanvivatvong O, Thong-Ngam D, Kuakarn S. Evaluation of Helicobacter pylori stool antigen test in patients with upper gastrointestinal bleeding. Helicobacter 2004;9(5):564.

 49. Thong-Ngam D, Mahachai V. Effectiveness of 4-triple drug regimens for treating Helicobacter pylori in Thai patients. Helicobacter 2004;9(5):580.

 50. Mahachai V, Thong-Ngam D, Noophun P, Tumwasorn S, Kullavanijaya P. Efficacy of clarithromycin-based triple therapy for treating Helicobacter pylori in Thai dyspeptic patients with clarithromycin resistant strains. Helicobacter 2004;9(5);588

 51. Thong-Ngam D, Tangkijvanich P, Sampatanukul P, Prichakas P, Mahachai V, Tosukowong P. Direct measurement of gastric H(+)/K(+)-ATPase activities in patients with or without Helicobacter pylori-associated chronic gastritis. World J Gastroenterol. 2005 Jun 21;11(23):3514-7.

 52. Thong-Ngam D, Prabjone R, Videsopas N, Chatsuwan T. A simple rat model of chronic Helicobacter pylori infection for research study. Thai J Gastroenterol 2005, 6(1):3-7.

 53. Thong-Ngam D, Samuhasaneeto S, Suyasunanont D, Wisedopas N. Development of a simple rat model of non-alcoholic steatohepatitis. Thai J Gastroenterol 2005, 6(3):144-8.

 54. Kulaputana O, Thong-Ngam D, Prabjone R, Pathumraj S. Helicobacter pylori infection induced cardiovascular changes in rats. Helicobacter 2005; 10 (5):495-496.

 55. Thong-Ngam D, Prabjone R, Pathumraj S, Visedopas N, Chatsuwan T. Title: Effects of chronic Helicobacter pylori infection on changes of gastric microcirculation, TNF-alpha, and IL-10 levels in rats. Helicobacter 2005;  10 (5):496.

 56. Thong-Ngam D, Prabjone R, Visedopas N, Chatsuwan T. A simple rat model of chronic Helicobacter pylori infection for research study. Helicobacter 2005;10 (5):504.

 57. Thong-Ngam D, Mahachai V. 14-day quadruple therapy with ranitidine bismuth citrate after Helicobacter pylori treatment failure. Helicobacter 2005; 10 (5): 537-538.

 58. Eamlamnam K, Patumraj S, Visedopas N, Thong-Ngam D. Effects of Aloevera and sucralfate on gastric microcirculatory changes, cytokine levels and gastric ulcer healing in rats. World J Gastroenterol 2006 Apr 7;12(13):2034-9.

 59. Thong-Ngam D, Prabjone R, Patumraj S, Widesopas N, Chatsuwan T. Effects of chronic Helicobacter pylori infection on changes of leukocyte adhesion and TNF alpha levels in rats. Thai J Gastroenterol 2006, 7(1);1-6.

 60. Thong-Ngam D, Tangkijvanich P, Lerknimitr R, Mahachai V, Theamboonlers  A, Poovorawan Y. Diagnostic role of serum interleukin-18 in gastric cancer patients. World J Gastroenterol. 2006 Jul 28;12(28):4473-7.

 61. Prabjone R, Thong-Ngam D, Wisedopas N, Chatsuwan T, Patumraj S. Anti-inflammatory effects of Aloe vera on leukocyte-endothelium interaction in the gastric microcirculation of Helicobacter pylori-infected rats. Clin Hemorheol Microcirc 2006;35(3):359-66.

 62. Thong-Ngam D, Mahachai V. 14-day quadruple therapy with ranitidine bismuth citrate after Helicobacter pylori treatment failure inThailand. J Med Assoc Thai 2006; Sep;89 Suppl 3:S119-25.

 63. Mahachai V, Thong-Ngam D, Noophun P, Tumwasorn S, Kullavanijaya P. Efficacy of clarithromycin-based triple therapy for treating Helicobacter pylori in Thai non-ulcer dyspeptic patients with clarithromycin resistant strains. J Med Assoc Thai 2006; Sep;89 Suppl 3:S74-8.

 64. Hanvivatvong O, Thong-Ngam D, Kuakarn S, Mahachai V. Evaluation of Helicobacter pylori stool antigen test in patients with upper gastrointestinal bleeding. J Med Assoc Thai 2006; Sep;89 Suppl 3:S98-103.

 65. Samuhasaneeto S, Thong-Ngam D, Klaikeaw N. Factors influencing a rat model of alcoholic liver disease for research study. Thai J Physiol Sci 2007; 20:13-8.

 66. Thong-Ngam D, Chatsuwan T. Antibacterial activity of Aloe vera, cuecumin, garlic, and Plau-noi against Helicobacter pylori. Thai J Gastroenterol 2007; 8:5-10.

 67. Samuhasaneeto S, Thong-Ngam D, Kulaputana O, Patumraj S, Klaikeaw N. Effects of N-acetylcysteine on oxidative stress in rats with non-alcoholic steatohepatitis. J Med Assoc Thai 2007; 90:788-97.

 68. Thong-Ngam D. Curcumin blocks Vegf synthesis and NF-kappa B activation on prevention of gastric microcirculatory albumin leakage in Helicobacter pylori infected rats. Gastroenterology. 2007 Apr;132 Suppl. 2: A219-219 .

 69. Tangkijvanich P, Thong-Ngam D, Mahachai V, Theamboonlers A, Poovorawan Y. Role of serum interleukin-18 as a prognostic factor in patients with hepatocellular carcinoma. World J Gastroenterol. 2007 Aug 28;13(32):4345-9.     

 70. Thong-Ngam D, Mahachai V, Kullavanijaya P. Incidence of Helicobacter pylori recurrent infection and associated factors in Thailand. J Med AssocThai. 2007 Jul;90(7):1406-10.

 71. Thong-Ngam D, Samuhasaneeto S, Kulaputana O, Klaikeaw N. N-acetylcysteine attenuates oxidative stress and liver pathology in rats with non-alcoholic steatohepatitis. World J Gastroenterol. 2007 Oct 14;13(38):5127-32.

 72. Thongbai T, Thong-Ngam D, Mahachai V. Effect of prior use of omeprazole on the result of urea breath test for the detection of Helicobacter pylori infection. Thai J Gastroenterol 2007;8:104-8.

 73. Samuhasaneeto S, Thong-Ngam D, Kulaputana O, Klaikeaw N. Effects of vitamin B6 supplement on serum transaminase and total glutathione in rats with non-alcoholic steatohepatitis. Thai J Gastroenterol 2007;8:119-22.

 74. Murathanun R, Thong-Ngam D, Klaikaew N. Curcumin prevents Indomethacin induced acute gastric mucosal damage in rats. Thai J Gastroenterol 2008;9:118-23.

 75. Thong-Ngam D, Chatsuwan T, Klaikeaw N, Mahachai V.  Comparison of the accuracy of rapid urease tests for the detection of H. pylori in Thai patients with dyspepsia. Helicobacter 2008; 5:457.

 76. Samuhasaneeto S, Thong-Ngam D, Kulaputana O, Suyasunanont D, Klaikeaw N. Curcumin decreased oxidative stress, inhibited NF-kappaB activation, and improved liver pathology in ethanol-induced liver injury in rats. J Biomed Biotechnol. 2009;2009:981963. Epub 2009 Jul 6.

 77. Thong-Ngam D, Klaikeaw N, Tangkijvanich P, Mahachai V. Immunohistochemical detection of p53 and serum anti p53 antibodies from gastric cancer patients inThailand. Thai J Gastroenterol 2009;10: 60-6.

 78. Thong-Ngam D, Chayanupatkul M, Klaikeaw N, Rerknimitr R, Mahachai V. Effect of rebamipide on gastric ulcer healing caused by Helicobacter pylori and/or NSAIDs or non NSAIDs-non H. pylori. J Med AssocThai. 2009 Sep;92(9):1207-12.

 79. Choochuay S, Thong-Ngam D, Patumraj S, Klaikeaw N. Effects of curcumin on gastric microcirculation with nonsteroidal anti-inflammatory drugs induced gastric injury. Thai J Gastroenterol 2010;11(1): 22-27.

 80. Praphatsorn P, Thong-Ngam D, Kulaputana O, Klaikeaw N. Effects of intense exercise on biochemical and histological changes in rat liver and pancreas. 2010 Aug;4(4):619-25.

 81. Thong-Ngam D, Sintara K, Chayanupatkul M, Klaikeaw N, Chatsuwan T. The rat models of gastric cancer using Helicobacter pylori infection, N-methyl-N-nitrosourea, and high salt induced carcinogenesis. Thai J Gastroenterol 2010;11(1): 41-48

 82. Thong-Ngam D, Chayanupatkul M, Thongbai T. Effect of omeprazole, rabeprazole, and rebamipide on the accuracy of urea breath test in patients with Helicobacter pylori infection. Asian Biomedicine 2010; 4(2):337-342.

 83. Sirimontaporn N, Thong-Ngam D, Tumwasorn S, Mahachai V. Ten-Day Sequential Therapy of Helicobacter pylori Infection in Thailand. Am J Gastroenterol 2010;105(5):1071-5.

 84. Sintara K, Thong-Ngam D, Patumraj S, Klaikeaw N, Chatsuwan T. Curcumin suppresses gastric NF-kappaB activation and macromolecular leakage in Helicobacter pylori-infected rats. World J Gastroenterol. 2010 Aug 28;16(32):4039-46.

 85. Thong-Ngam D. Novel Helicobacter pylori eradication regimen. Thai J Gastroenterol 2010;11(1): 41-48 (review)

 86. Mahachai V, Sirimontaporn N, Tumwasorn S, Thong-Ngam D, Vilaichone RK. Sequential Therapy in Clarithromycin Sensitive and Resistant H. pylori Based on PCR Molecular Test.. J Gastroenterol Hepatol. 2011 Jan 20. doi: 10.1111/j.1440-1746.2011.06660.x. [Epub ahead of print]PMID: 21251064

 87. Thong-Ngam D, Chayanupatkul M, Vongchampa P, Hanvivatvong O. An Evaluation of a new in-house serum and urine ELISA test for detection of Helicobacter pylori infection in Thai population. J Med Assoc Thai 2011   Aug;94(8):985-90.

 88. Sintara K, Thong-Ngam D, Patumraj S, Klaikeaw N. Curcumin Attenuates Gastric Cancer Induced by N-Methyl-N-Nitrosourea and Saturated Sodium Chloride in Rats. Journal of Biomedicine and Biotechnology. 2012;Article number 915380.

 89. Thong-Ngam D, Chayanupalkul M, Kittisupamongkon V. Body mass index and percentage of body fat determined physical performance in healthy personnel. Asian Biomedicine. 2012 Apr;6(2):313-8.

 90. Thong-Ngam D,  Choochuay S, , Patumraj S, Chayanupatkul M, Klaikeaw N. Curcumin prevents indomethacin-induced gastropaty in rats. World J Gastroenterol. 2012 April 7;18(13):1479-84.

 91. Somanawat K, Thong-Ngam D,  Klaikeaw N. Effects of curcumin on hepatitis in mice with paracetamol overdose. Thai J Gastroenterol 2012;13(1): 43-49.

 92. Sunanliganon C, Thong-Ngam D, Tumwasorn S, Klaikeaw N. Lactobacillus plantarum B7 inhibits Helicobacter pylori growth and attenuates gastric inflammation. World Journal of Gastroenterology. 2012 May 28;18(20):2472-80.

 93. Somanawat K, Thong-Ngam D, Klaikeaw N. Curcumin attenuated paracetamol overdose induced hepatitis. World Journal of Gastroenterology 2013, 19(12), 1962-1967.

 94. Soontornmanokul, T., Treeprasertsuk, S., Komolmit, P., Tangkijvanich, P., Werawatganon, D., Klaikaew, N., Kongtaweelert, P., & Kullavanich, P. Combination of Bard Scoring System and Transient Elastography or Serum Hyaluronic Acid for Diagnosis of Severe Fibrosis in Patients with NAFLD. Thai J Gastroenterol. 2013;14(1):2-8.

 95. Linlawan, S., Thanapirom, K., Klaikaew, N., Rerknimitr, R., Somanawat, K., & Werawatganon, D. Aloe vera Attenuated Acetaminophen Overdose-Induced Hepatitis in Mice. Thai J Gastroenterol. 2013;14(1):9-15.

 96. Leelanuntakul, W., & Werawatganon, D. Effects of Alcohol Consumption on Alcoholic Liver Disease. Thai J Gastroenterol. 2013;14(1):43-8.

 97. Rakananurak, N., Sallapant, S., Prueksapanich, P., Somanawat, K., Klaikaew, N., Rerknimitr, R., & Werawatganon, D. Aloe vera Improved Gastric Injury on Nonsteroidal Anti-inflammatory Drugs-induced Gastropathy in Rats. Thai J Gastroenterol. 2013;14(2):87-92.

 98. Tantrachoti, P., Werawatganon, D., Soontornmanokul, T., Rerknimitr, R., & Gonlachanvit S. Epidemiological Study of Helicobacter pylori Infection and Endoscopic Findings in Thailand. Thai J Gastroenterol. 2013;14(2):110-6.

 99. Phetnoo, N., Werawatganon, D., & Siriviriyakul, P. Genistein Could Have a Therapeutic Petential for Gastrointestinal Diseases. Thai J Gastroenterol. 2013;14(2):120-5.

 100. Wongsen, S., & Werawatganon, D. Lactobacillus: Prevention and Treatment of Salmonella Diarrhea. Thai J Gastroenterol. 2013;14(3):185-8.

 101. Susutlertpanya, W., Werawatganon, D., Siriviriyakul, P., & Klaikaew, N. Genistein reduces liver injury in rats with non-alcoholic steatohepatitis induced by high-fat diet. การประชุมวิชาการสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 ประจำปี 2557, 15.

 102. Leelananthakul, W., Werawatganon, D., Siriviriyakul, P., & Klaikaew, N. Effects of genistein on altering oxidative stress in rats with alcohol-induced liver injury. การประชุมวิชาการสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 ประจำปี 2557, 24.

 103. Thiraworawong T, Spinler J, Werawatganon D, Klaikeaw N, Venable S, Versalovic J,Tumwasorn S. Anti-inflammatory Properties of Gastric-derived Lactobacillus plantarum XB7 in the Context of Helicobacter pyroli Infection. Helicobacter. 2014 Apr;19(2):144-55.

 104. Werawatganon D. Simple Animal Model of Helicobacter pyroli infection. World J Gastroenterol. 2014 June 7;20(21):6420-6424.

 105. Werawatganon D, Linlawan S, Thanapirom K, Somanawat K, Klaikeaw N, Rerknimitr R, Siriviriyakul P. Aloe vera attenuated liver injury in mice with acetaminophen-induced hepatitis. BMC Complementary and Alternative Medicine. 2014;14:229.

 106. Werawatganon D. Epidemiology of upper gastrointestinal bleeding and Helicobacter pylori infection: review of 3,488 Thai patients. Asian Biomedicine. 2015 Feb;9(1):87-93.

 107. Werawatganon D, Pongsuchart M, Sereemaspun A, Hanvivatvong O, Siriviriyakul P.Development of a lateral-flow immunochromatographic strip using gold nanoparticles for Helicobacter pylori detection. Journal of the Medical Association of Thailand. 2015;98(1):85-90.

 108. Susutlertpanya W, Werawatganon D, Siriviriyakul P, Klaikeaw N. Genistein Attenuates Nonalcoholic Steatohepatitis and Increases Hepatic PPARγ in a Rat Model. Evidence-Based Complement Alternative Medicine. 2015 July 13.

 109. Naothaworn K, Okrit F, Werawatganon D. High Intensity of Exercise and Ischemic Colitis. Thai J Gastroenterol. 2015;16(1):29-32.

 110. Chanpukdee C, Pummoung S, Srikow J, Werawatganon D, Siriviriyakul P. Ghrelin : The Gastrointestinal Peptide Hormone That Regulates Energy Balance. Thai J Gastroenterol. 2015;16(3):151-156.

 111. Wongphoom J, Klaikeaw N, Werawatganon D, Siriviriyakul P. Aloe Vera Attenuates Oxidative Stress in Rats with Non-alcoholic Steatohepatitis. Thai J Gastroenterol. 2015;16(3):136-143.

 112. Wongsen S, Werawatganon D, Tumwasorn S. Lactobacillus plantarum B7 Improved Salmonella Typhimurium Developed Diarrhea in Mice. Thai J Gastroenterol. 2015;16(2):68-75.

 113. Vivatvakin S, Werawatganon D, Somanawat K et al. Genistein Attenuated Gastric Injury on Indomethacin-Induced Gastropathy in Rats. Thai J Gastroenterol. 2016;17(1):17-23.

 114. Phetnoo N, Werawatganon D,Siriviriyakul P,Chatsuwan T, Klaikeaw N,Genistein Attenuates Helicobacter pylori-associated Gastritis and Reduces Levels of Inflammatory Mediators in A Rat Model.Thai J Gastroenterol.2016;17(2):71-80.

 115. Chingchit T,Werawatganon D,Siriviriyakul P. Experimental Animal Models of Acute Pancreatitis .Thai J Gastroenterol.2016; 17(2):108-113.

 116. Werawatganon D,Siriviriyakul P. Pathogenesis of Alcohol Induced Liver Injury and Established Animal Model. Thai J Gastroenterol.2016;17(3) :172-177.

 117. Leelananthakul W, Werawatganon D, Klaikeaw N, Siriviriyakul P. Genistein ameliorates alcohol-induced liver injury in rats. Ponte Academic Journal 2017, Jul , Vol 73 issue 7.

 118. Vivatvakin S, Werawatganon D, Somanawat K, Klaikeaw N, Siriviriyakul P. Genistein-attenuated Gastric Injury on Indomethacin-induced Gastropathy in Rats. Pharmacogn Mag. 2017 Jul;13(Suppl 2):S306-S310.

 119. Werawatganon DProtective Effects of Curcumin on Gastric Inflammation and Liver DiseaseSuperfood and Functional Food - Development of Superfood and its Role in Medicine. Naofumi Shiomi and Viduranga Wisaundara.2017: 173-186.

 120. Werawatganon D,การปฏิบัติตัวเมื่อต้องอยู่กับกรดไหลย้อน. Newsletter The Physiological Society of Thailand.2018 ;17(1): 9-11. 

 121. Pummoung, S. Werawatganon, D. Klaikeaw, N. Siriviriyakul, P. Genistein-attenuated hepatic steatosis and inflammation in nonalcoholic steatohepatitis with bilateral ovariectomized rats. Pharmacognosy Magazine, April-June 2018, Volume 14, Issue 55, S20-S24.

 122. Werawatganon, D, Somanawat K, Tumwasorn S, Klaikeaw, N. Siriviriyakul, P. Lactobacillus plantarum attenuates oxidative stress and liver injury in rats with nonalcoholic steatohepatitis. Pharmacognosy Magazine 2018,14, 471-6.

 123. Pitisuttithum P, Patcharatrakul T, Werawatganon D and Gonlachanvit S. A Randomized Controlled Study on the Effects of Curcuminoid on Instestinal Permeability Evaluated by Urine Lactulose Mannitol Ratio (LMR) After Aspirin Ingestion.J Gastroenterol Hepatol.2018;156(6):S-504.

 124. Leelananthakul  W.  Werawatganon, D. Klaikeaw, N. Chayanupatkul M, Siriviriyakul, P Protective Effects of Genistein Alleviate Alcohol-Induced Liver Injury in Rats. Pharmacognosy Magazine 2019,15, 342-7.

 125. Pitisuttithum, P.; Patcharatrakul, T.; Gonlachanvit, S.; Werawatganon D. A randomized controlled study on the effects of curcuminoid on Intestinal Permeability (IP) evaluated by urine Lactulose Mannitol Ratio (LMR) after Aspirin ingestion. Neurogastroenterology and motility   Volume: 30  Supplement: 1  Meeting Abstract: 409

 126. Werawatganon D, Somanawat K, Sintara K, Tumwasorn S,Klaikeaw N, Siriviriyakul P.Protective effect of curcumin decreases incidence of gastric cancer induced by H. pylori and N-methyl-N-nitrosourea in rats. Pharmacognosy Magazine 2019,Accepted

 127. Klaikeaw N, Wongphoom J, Werawatganon D, Chayanupatkul M, Siriviriyakul P. Anti-inflammatory and anti-oxidant effects of aloe vera in rats with non-alcoholic steatohepatitis. World J Hepatol. 2020 Jul 27;12(7):363-377.
  Teerasarntipan T, Chaiteerakij R, Prueksapanich P, Werawatganon D. Changes in inflammatory cytokines, antioxidants and liver stiffness after chelation therapy in individuals with chronic lead poisoning. BMC Gastroenterol. 2020 Aug 8;20(1):263.
 128. Siriviriyakul P, Werawatganon D, Phetnoo N, Somanawat K, Chatsuwan T, Klaikeaw N, Chayanupatkul M. Genistein attenuated gastric inflammation and apoptosis in Helicobacter pylori-induced gastropathy in rats. BMC Gastroenterol. 2020 Dec 9;20(1):410.
 129. Pummoung S, Werawatganon D, Chayanupatkul M, Klaikeaw N, Siriviriyakul P. Genistein Modulated Lipid Metabolism, Hepatic PPARγ, and Adiponectin Expression in Bilateral Ovariectomized Rats with Nonalcoholic Steatohepatitis (NASH). Antioxidants. 2020 Dec 29;10(1):24.
  Witayavanitkul N, Werawatganon D, Chayanupatkul M, Klaikeaw N, Sanguanrungsirikul S, Siriviriyakul P. Genistein and exercise modulated lipid peroxidation and improved steatohepatitis in ovariectomized rats. BMC Complement Med and Therap. 2020;20(162):1-10.
 130. Patcharatrakul T, Vutrapongwatana U, Phromchampa W, Chaiwatanarat T, Werawatganon D, Gonlachanvit S. Acute effect of curcuminoid on esophageal and gastric physiology: a randomized cross-over trial in gastroesophageal reflux disease (GERD) patients with positive pH monitoring. Gastroenterology. 2020;158(6):S1075-1076.
 131. Patcharatrakul T, Vutrapongwatana U, Phromchampa W, Chaiwatanarat T, Werawatganon D, Gonlachanvit S. Effects of 4-week curcuminoid on clinical and gastric functions in patients with overlapping gastroesophageal reflux disease (GERD) and functional dyspepsia (FD): a randomized control study. Gastroenterology. 2020;158(6):S1148.
 132. Ongprakobkul C, Rattanachaisit P, Kwankajonwong N, Werawatganon D, Klaikaew N, Rerknimitr R. Clinical features and immunohistochemistry profile of biopsy-proven gastric gastrointestinal stromal tumor (GIST): a description of 5 years case series and literature review of GIST. Asian Biomed (Res Rev News). 2020; 14(3):111–117
 133. ดวงพร วีระวัฒกานนท์. เมื่อคุณหมอบอกว่าฉันเป็นไขมันพอกตับ. จุลสารสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย. 2020;19(2):7.

รางวัลที่ได้รับ:

 • 2553 รางวัลมูลนิธิเซเรบอล เพื่อการวิจัยสุขภาพของคนไทย รับพระราชทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในงาน "Cerebros Award Conference 2010"

 • 2556 รางวัลทุนวิจัยจากมูลนิธิกระจกอาซาฮี (The ASAHI GLASS Foundation) ประเทศญี่ปุ่น

 

© 1947-2020 Department of Physiology, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, All right reserved.
Professional Joomla Templates - 888 Poker Review