ศ.พญ. ดวงพร วีระวัฒกานนท์


   ศ.พญ. ดวงพร  วีระวัฒกานนท์

   Prof. Duangporn  Werawatganon, M.D. 
ตำแหน่งทางวิชาการ: ศาสตราจารย์

โทรศัพท์: 662-256-4267 ต่อ 2040

อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


คุณวุฒิ:

 • 2533  แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • 2539  วุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์  แพทยสภา/จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • 2541  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาอายุรศาสตร์ โรคระบบทางเดินอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • 2541  วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขา อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารแพทยสภา/จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • 2543-2544  Research fellow, Gastroenterology Unit, Department of Medicine, University of Michigan, Ann Arbor, USA

 • 2546  หนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา

 

ความสนใจเฉพาะ: 

 • Gastrointestinal Physiology (hormone, motility, absorption, secretion)

 • Gastric cancer

 • Helicobacter pylori infection

 • Liver disease : Cirrhosis, hepatitis, NASH 

 

ตารางออกตรวจผู้ป่วยนอก

วัน

เวลา

คลินิก

หมายเหตุ

วันพฤหัสบดี

13.00 - 16.00 น.

โรคระบบทางเดินอาหาร และตับ

ในเวลาราชการ

วันเสาร์

8.30 - 12.00 น.

อายุรกรรมทั่วไป ภปร. 3

คลินิกพิเศษ

 

ผลงานทางวิชาการ:

 • บทความในวารสาร/ Journal Article
 1. Thong-Ngam D. Spontaneous rupture hepatocellular carcinoma. Journal of The Gastroenterological Association of Thailand. 1997;5(19):89-100.

 2. Thong-Ngam D. Ascites. Journal of The Gastroenterological Association of Thailand. 1997;5(17):55-66.

 3. Thong-Ngam D. Fibrolamella hepatocellular carcinoma. Journal of The Gastroenterological Association of Thailand. 1997;5(22):54-69.

 4. Thong-Ngam D. Anti TB drug induced hepatotoxicity. Journal of The Gastroenterological Association of Thailand. 1997;5:18.

 5. Thong-Ngam D. Clinical uses of octreotide in gastrointestinal disorder. Journal of The Gastroenterological Association of Thailand. 1997;6(23):39-54.

 6. Tangkijvanich P, Thong-Ngam D. Treatment of hepatocellular carcinoma. Journal of The Gastroenterological Association of Thailand. 1998;6(24):64-79.

 7. Thong-Ngam D., Issarasena S., Kullavanijava. ChulalongkornHospital Scoring System to Predict Poor Outcome in Non-variceal Upper Gastrointestinal Hemorrhage. Gastroenterology 1998;114(4):A45.

 8. Tangkijvanich P, Wittayalertpanya S, Kusonsolboon T, Thong-Ngam D, Mahachai V. Caffeine clearance study in hepatocellular carcinoma. Journal of The Medical Association of Thailand.1999;82;297-303.

 9. Thong-Ngam D. Clostridium difficile colitis. Chulalongkorn Medical Journal. 1999;43:673-81.

 10. Thong-Ngam D., Tangkijvanich P., Issarasena S., Kladchareon N., Kullavanijava P. A Risk Scoring System to Predict Outcome of Non-variceal Upper Gastrointestinal Bleeding in Thai patients. Journal of The Medical Association of Thailand. 1999;82:1234-40.

 11. Luangjaru S, Ruxrungtham K, Tangkijvanich P, Thong-Ngam D, Wisedopas N, Mahachai V. Small Intestinal Absorptive Capacity, Permeability Function and Histopathology in HIV Patients with and without Wasting Syndrome. Journal of Gastroenterology and Hepatology 1999; 14(suppl):S8

 12. Tangkijvanich P, Theamboonlers A, Hirsch P, Thong-Ngam D, Kullavanijaya P, Poovorawan Y. Hepatitis viruses and chronic liver disease. Southeast Asian J Trop Med Public Health 1999 Sep;30(3):489-95.

 13. Tangkijvanich P, Thong-Ngam D, Kullavanijaya P, Suwangool P. Case report: Fibrolamellar hepatocellular carcinoma in A Thai man who presented with hypoglycemia and review of the literature. Journal of The Medical Association of Thailand 2000;83:809-1612.

 14. Thong-Ngam D, Somboonwong J, Prichakas P, Mahachai V.  Basal gastrin concentration in non-ulcer dyspepsia patients: Effect of H. pylori eradication. Thai Journal of Physiological sciences. 2000;13(1):31-8.

 15. Thong-Ngam D. Treeprasertsuk S. Sriratanaban A. Patients with Irritable bowel syndrome : possible hypersensitivity to Capsicum. Chula Med J. 2000;44:759-66.

 16. Thong-Ngam D. Extrahepatic manifestation of chronic viral hepatitis. Chula Med J. 2000;44:711-22.

 17. Treeprasertsuk S, Luangjaru S, Thong-Ngam D. Right-sided diverticulitis: a not uncommmon condition. Chula Med J. 2000;44(10):801-13.

 18. Treeprasertsuk S, Thong-Ngam D, Suwangool P, Kullavanijaya P. Pseudomelanosis duodeni : association with hypertension and chronic renal failure: case report. J Med Assoc Thai 2000 Aug;83(8):964-8.

 19. Kullavanijaya P, Treeprasertsuk S, Thong-Ngam D, Chaermthai K, Gonlachanvit S, Suwanagool P. The combined treatment of Interferon alpha-2A and Thymosin alpha 1 for chronic hepatitis C: the 48 weeks end of treatment results. Journal of The Medical Association ofThailand. 2001;84 (suppl 1);S462-8.

 20. Thong-Ngam D, Shusang V, Wongkusoltam P, Brown L, Kullavanijaya P. Hemobilia :   Four Cases Report and Review of the Literature. Journal of The Medical Association ofThailand. 2001:84(3);438-44.

 21. Thong-Ngam D, Tangkijvanich P, Suwangool P, Vivatvekin B, Prempracha J, Sriratanabun A. Lactose intolerance and the changing of intestinal villi in Thai people. Journal of The Medical Association ofThailand. 2001:84 (8);1090-6

 22. Tangkijvanich P, Thong-ngam D, Mahachai V, Kladchareon N, Suwangool P, Kullavanijaya P. Long-term effect of interferon therapy on incidence of cirrhosis and hepatocellular carcinoma in Thai patients with chronic hepatitis B. Southeast Asian J Trop Med Public Health. 2001 Sep;32(3):452-8.

 23. Kullavanijaya P, Manotaya S, Thong-Ngam D, Mahachai V, Kladchareon N. Efficacy of Octreotide in the control of acute upper gastrointestinal bleeding. J Med Assoc Thai. 2001:84(12);1714-20.

 24. Thong-Ngam D., Tangkijvanich P., Mahachai V., Kullavanijava. The current status of gastric cancer in Thai patients. Journal of The Medical Association ofThailand. 2001:84(4);475-82.

 25. Thong-Ngam D, Kullavanijaya P. Antituberculous Drugs Induced Hepatotoxicity. International Journal of Gastroenterology 2002:6(1);18-21.

 26. Thong-Ngam D. Nitric oxide : a mediator in the gastrointestinal tract. Chula Med J 2002 : 46(6); 511-20.

 27. Tsunoda Y, Thong-Ngam D, Owyang C. New roles for Gb1 in transmembrane signaling evoked by CCK : Stimulation of PLA2 cascade and inhibition of PLC pathway. Gastroenterology 2002; 122(4): S1131 Suppl.

 28. Hanvivatvong O, Tatiyakavee K, Thong-Ngam D, Pongpanich A, Chirathaworn C, Suwanagool P, Nunthapisud P, Kullavanijaya P. Detection of antibody in serum and secretion for the diagnosis of Helicobacter pylori infection. J Med Assoc Thai 2002 Jun;85 Suppl 1:S383-8.

 29. Nunthapisud P, Lertpocasombat K, Hanvivatvong O, Tatiyakavee K, Thong-Ngam D, Kullavanijaya P, Gonlachanvit S, Treeprasertsuk S, Suwanagool P.Evaluation of inhouse rapid urease test for detection of Helicobacter pylori from gastric biopsy specimens. J Med Assoc Thai 2002 Jun;85 Suppl 1:S355-9.

 30. Thong-Ngam D, Tangkijvanich P, Treeprasertsuk S, Wisedopas N, Kullavanijaya P, Effectiveness of ranitidine bismuth citrate based triple therapy for treating helicobacter pylori. J Med Assoc Thai 2002 Oct;85 (10):1054-9

 31. Thong-Ngam D, Thumvijit L, Tangkijvanich P, Janchai A, Mahachai V, Wittayalertpanya S. Caffeine clearance in patients with hepatocellular carcinoma after transcatheter oily chemoembolization treatment. J Med Assoc Thai 2002 Dec;85 (12):1280-7

 32. Tangmankomgworakoon N, Mahachai V, Thong-Ngam D, Vilaichone R, Tumwasorn S, Kullavanijaya P. Pattern of drug resistant Helicobacter pylori in dyspeptic patients in Thailand. J Med Assoc Thai 2003; Jun;86 Suppl 2:S439-44

 33. Tangkijvanich P, Theamboonlers A, Sriponthong M, Thong-Ngam D, Kullavanijaya P, Poovorawan Y. SEN virus infection in patients with chronic liver diseases and hepatocellular carcinoma in Thailand. J Gastroenterol 2003; 38:142-148

 34. Thong-Ngam D, Tangkijvanich P, Sampatanukul P, Prichakas P, Tosukhowong P, Mahachai V. Gastric H+/K+ adenosine triphosphatase activities of parietal cells and serum gastrin concentration in patients with or without Helicobactor Pylori infection.  Thai J Gastroenterol 2003;3:90-5.

 35. Tangmankongworakoon N, Mahachai V, Thong-Ngam D, Vilaichone R, Tumwasorn S, Kullavanijaya P. Factors associated with drug-resistant Helicobactor Pylori inThailand. Thai J Gastroenterol 2003;3:77-82.

 36. Kullavanijaya P, Thong-Ngam D, Hanvivatvong O, Nunthapisud P, Suwangool P, Chulalongkorn Helicobactor Study Group. An analysis of eight different methods for diagnosis of Helicobactor Pylori inThailand. Helicobactor 2003;4:487

 37. Hanvivatvong O, Pongpanich N, Thammacharoenrach D, Thong-Ngam D, Nunthapisud P, Kullavanijaya P, Chulalongkorn Helicobactor Study Group. Evaluation of immunoassays for detection of antibody against Helicobactor Pylori. Helicobactor 2003;4:486

 38. Thong-Ngam D, Tangkijvanich P, Treeprasertsuk N, Wisedopas L, Kullavanijaya P. Triple therapy of ranitidine bismuth citrate for treating Helicobactor Pylori. Helicobactor 2003;4:473

 39. Mahachai V, Thong-Ngam D, Tangmankongworakoon N, Vilaichone R, Tumwasorn S, Kullavanijaya P. Emergence of multidrug resistant resistant Helicobactor Pylori inThailandand factors associated drug resistance. Helicobactor 2003;4:397

 40. Thong-Ngam D, Tangkijvanich P, Sampatanukul P, Prichakas P, Tosukhowong P, Mahachai V. Gastric H+/K+ adenosine triphosphatase activities of parietal cells and serum gastrin concentration in patients with or without Helicobactor Pylori infection.  Helicobactor 2003;4:345

 41. Tangkijvanich P, Thong-Ngam D, Theamboonlers A, Hanvivatvong O, Kullavanijaya P, Poovorawan Y. Diagnostic role of serum interleukin 6 and CA 19-9 in patients with cholangiocarcinoma. Hepato-Gastroenterology 2004;51:15-19

 42. Thong-Ngam D, Prempracha J, Suwangool P. Lactose intolerance is associated with changing of intestinal villi in Thai people. Thai J Gastroenterol 2004;5:14-8.

 43. Hanvivatvong O, Pongpanich A, Thong-Ngam D, Thammacharoenrach N, Kullavanijaya P. Evaluation of commercial immunoassays for detection of antibody against Helicobacter pylori in Thai dyspeptic patients. Clin Diagn Lab Immunol. 2004;11:618-20.

 44. Noophun P, Mahachai V, Thong-Ngam D, Vilaichone R, Tumwasorn S, Kullavanijaya P. Helicobacter pylori eradication rate in clarithromycin resistant strains by pantoprazole-amoxicillin-clarithromycin regimen. Thai J Gastroenterol 2004;5:93-7.

 45. Kullavanijaya P, Thong-Ngam D, Hanvivatvong O, Nunthapisud P, Tangkijvanich P, Suwanagool P. Analysis of eight different methods for the detection of Helicobacter pylori infection in patients with dyspepsia. J Gastroenterol Hepatol. 2004 Dec;19(12):1392-6.

 46. Chalitchagorn K, Shuangshoti S, Hourpai N, Kongruttanachok N, Tangkijvanich P, Thong-ngam D, Voravud N, Sriuranpong V, Mutirangura A. Distinctive pattern of LINE-1 methylation level in normal tissues and the association with carcinogenesis. Oncogene. 2004 Nov 18;23(54):8841-6.

 47. Iamidomkan A, Gonlachanvit S, Thong-Ngam D. Upper Gastrointestinal Symptom in Thai Patients with GERD Diagnosed by 24-hour pH Monitoring.Thai J Gastroenterol 2004;5:146-50.

 48. Hanvivatvong O, Thong-Ngam D, Kuakarn S. Evaluation of Helicobacter pylori stool antigen test in patients with upper gastrointestinal bleeding. Helicobacter 2004;9(5):564.

 49. Thong-Ngam D, Mahachai V. Effectiveness of 4-triple drug regimens for treating Helicobacter pylori in Thai patients. Helicobacter 2004;9(5):580.

 50. Mahachai V, Thong-Ngam D, Noophun P, Tumwasorn S, Kullavanijaya P. Efficacy of clarithromycin-based triple therapy for treating Helicobacter pylori in Thai dyspeptic patients with clarithromycin resistant strains. Helicobacter 2004;9(5);588

 51. Thong-Ngam D, Tangkijvanich P, Sampatanukul P, Prichakas P, Mahachai V, Tosukowong P. Direct measurement of gastric H(+)/K(+)-ATPase activities in patients with or without Helicobacter pylori-associated chronic gastritis. World J Gastroenterol. 2005 Jun 21;11(23):3514-7.

 52. Thong-Ngam D, Prabjone R, Videsopas N, Chatsuwan T. A simple rat model of chronic Helicobacter pylori infection for research study. Thai J Gastroenterol 2005, 6(1):3-7.

 53. Thong-Ngam D, Samuhasaneeto S, Suyasunanont D, Wisedopas N. Development of a simple rat model of non-alcoholic steatohepatitis. Thai J Gastroenterol 2005, 6(3):144-8.

 54. Kulaputana O, Thong-Ngam D, Prabjone R, Pathumraj S. Helicobacter pylori infection induced cardiovascular changes in rats. Helicobacter 2005; 10 (5):495-496.

 55. Thong-Ngam D, Prabjone R, Pathumraj S, Visedopas N, Chatsuwan T. Title: Effects of chronic Helicobacter pylori infection on changes of gastric microcirculation, TNF-alpha, and IL-10 levels in rats. Helicobacter 2005;  10 (5):496.

 56. Thong-Ngam D, Prabjone R, Visedopas N, Chatsuwan T. A simple rat model of chronic Helicobacter pylori infection for research study. Helicobacter 2005;10 (5):504.

 57. Thong-Ngam D, Mahachai V. 14-day quadruple therapy with ranitidine bismuth citrate after Helicobacter pylori treatment failure. Helicobacter 2005; 10 (5): 537-538.

 58. Eamlamnam K, Patumraj S, Visedopas N, Thong-Ngam D. Effects of Aloevera and sucralfate on gastric microcirculatory changes, cytokine levels and gastric ulcer healing in rats. World J Gastroenterol 2006 Apr 7;12(13):2034-9.

 59. Thong-Ngam D, Prabjone R, Patumraj S, Widesopas N, Chatsuwan T. Effects of chronic Helicobacter pylori infection on changes of leukocyte adhesion and TNF alpha levels in rats. Thai J Gastroenterol 2006, 7(1);1-6.

 60. Thong-Ngam D, Tangkijvanich P, Lerknimitr R, Mahachai V, Theamboonlers  A, Poovorawan Y. Diagnostic role of serum interleukin-18 in gastric cancer patients. World J Gastroenterol. 2006 Jul 28;12(28):4473-7.

 61. Prabjone R, Thong-Ngam D, Wisedopas N, Chatsuwan T, Patumraj S. Anti-inflammatory effects of Aloe vera on leukocyte-endothelium interaction in the gastric microcirculation of Helicobacter pylori-infected rats. Clin Hemorheol Microcirc 2006;35(3):359-66.

 62. Thong-Ngam D, Mahachai V. 14-day quadruple therapy with ranitidine bismuth citrate after Helicobacter pylori treatment failure inThailand. J Med Assoc Thai 2006; Sep;89 Suppl 3:S119-25.

 63. Mahachai V, Thong-Ngam D, Noophun P, Tumwasorn S, Kullavanijaya P. Efficacy of clarithromycin-based triple therapy for treating Helicobacter pylori in Thai non-ulcer dyspeptic patients with clarithromycin resistant strains. J Med Assoc Thai 2006; Sep;89 Suppl 3:S74-8.

 64. Hanvivatvong O, Thong-Ngam D, Kuakarn S, Mahachai V. Evaluation of Helicobacter pylori stool antigen test in patients with upper gastrointestinal bleeding. J Med Assoc Thai 2006; Sep;89 Suppl 3:S98-103.

 65. Samuhasaneeto S, Thong-Ngam D, Klaikeaw N. Factors influencing a rat model of alcoholic liver disease for research study. Thai J Physiol Sci 2007; 20:13-8.

 66. Thong-Ngam D, Chatsuwan T. Antibacterial activity of Aloe vera, cuecumin, garlic, and Plau-noi against Helicobacter pylori. Thai J Gastroenterol 2007; 8:5-10.

 67. Samuhasaneeto S, Thong-Ngam D, Kulaputana O, Patumraj S, Klaikeaw N. Effects of N-acetylcysteine on oxidative stress in rats with non-alcoholic steatohepatitis. J Med Assoc Thai 2007; 90:788-97.

 68. Thong-Ngam D. Curcumin blocks Vegf synthesis and NF-kappa B activation on prevention of gastric microcirculatory albumin leakage in Helicobacter pylori infected rats. Gastroenterology. 2007 Apr;132 Suppl. 2: A219-219 .

 69. Tangkijvanich P, Thong-Ngam D, Mahachai V, Theamboonlers A, Poovorawan Y. Role of serum interleukin-18 as a prognostic factor in patients with hepatocellular carcinoma. World J Gastroenterol. 2007 Aug 28;13(32):4345-9.     

 70. Thong-Ngam D, Mahachai V, Kullavanijaya P. Incidence of Helicobacter pylori recurrent infection and associated factors in Thailand. J Med AssocThai. 2007 Jul;90(7):1406-10.

 71. Thong-Ngam D, Samuhasaneeto S, Kulaputana O, Klaikeaw N. N-acetylcysteine attenuates oxidative stress and liver pathology in rats with non-alcoholic steatohepatitis. World J Gastroenterol. 2007 Oct 14;13(38):5127-32.

 72. Thongbai T, Thong-Ngam D, Mahachai V. Effect of prior use of omeprazole on the result of urea breath test for the detection of Helicobacter pylori infection. Thai J Gastroenterol 2007;8:104-8.

 73. Samuhasaneeto S, Thong-Ngam D, Kulaputana O, Klaikeaw N. Effects of vitamin B6 supplement on serum transaminase and total glutathione in rats with non-alcoholic steatohepatitis. Thai J Gastroenterol 2007;8:119-22.

 74. Murathanun R, Thong-Ngam D, Klaikaew N. Curcumin prevents Indomethacin induced acute gastric mucosal damage in rats. Thai J Gastroenterol 2008;9:118-23.

 75. Thong-Ngam D, Chatsuwan T, Klaikeaw N, Mahachai V.  Comparison of the accuracy of rapid urease tests for the detection of H. pylori in Thai patients with dyspepsia. Helicobacter 2008; 5:457.

 76. Samuhasaneeto S, Thong-Ngam D, Kulaputana O, Suyasunanont D, Klaikeaw N. Curcumin decreased oxidative stress, inhibited NF-kappaB activation, and improved liver pathology in ethanol-induced liver injury in rats. J Biomed Biotechnol. 2009;2009:981963. Epub 2009 Jul 6.

 77. Thong-Ngam D, Klaikeaw N, Tangkijvanich P, Mahachai V. Immunohistochemical detection of p53 and serum anti p53 antibodies from gastric cancer patients inThailand. Thai J Gastroenterol 2009;10: 60-6.

 78. Thong-Ngam D, Chayanupatkul M, Klaikeaw N, Rerknimitr R, Mahachai V. Effect of rebamipide on gastric ulcer healing caused by Helicobacter pylori and/or NSAIDs or non NSAIDs-non H. pylori. J Med AssocThai. 2009 Sep;92(9):1207-12.

 79. Choochuay S, Thong-Ngam D, Patumraj S, Klaikeaw N. Effects of curcumin on gastric microcirculation with nonsteroidal anti-inflammatory drugs induced gastric injury. Thai J Gastroenterol 2010;11(1): 22-27.

 80. Praphatsorn P, Thong-Ngam D, Kulaputana O, Klaikeaw N. Effects of intense exercise on biochemical and histological changes in rat liver and pancreas. 2010 Aug;4(4):619-25.

 81. Thong-Ngam D, Sintara K, Chayanupatkul M, Klaikeaw N, Chatsuwan T. The rat models of gastric cancer using Helicobacter pylori infection, N-methyl-N-nitrosourea, and high salt induced carcinogenesis. Thai J Gastroenterol 2010;11(1): 41-48

 82. Thong-Ngam D, Chayanupatkul M, Thongbai T. Effect of omeprazole, rabeprazole, and rebamipide on the accuracy of urea breath test in patients with Helicobacter pylori infection. Asian Biomedicine 2010; 4(2):337-342.

 83. Sirimontaporn N, Thong-Ngam D, Tumwasorn S, Mahachai V. Ten-Day Sequential Therapy of Helicobacter pylori Infection in Thailand. Am J Gastroenterol 2010;105(5):1071-5.

 84. Sintara K, Thong-Ngam D, Patumraj S, Klaikeaw N, Chatsuwan T. Curcumin suppresses gastric NF-kappaB activation and macromolecular leakage in Helicobacter pylori-infected rats. World J Gastroenterol. 2010 Aug 28;16(32):4039-46.

 85. Thong-Ngam D. Novel Helicobacter pylori eradication regimen. Thai J Gastroenterol 2010;11(1): 41-48 (review)

 86. Mahachai V, Sirimontaporn N, Tumwasorn S, Thong-Ngam D, Vilaichone RK. Sequential Therapy in Clarithromycin Sensitive and Resistant H. pylori Based on PCR Molecular Test.. J Gastroenterol Hepatol. 2011 Jan 20. doi: 10.1111/j.1440-1746.2011.06660.x. [Epub ahead of print]PMID: 21251064

 87. Thong-Ngam D, Chayanupatkul M, Vongchampa P, Hanvivatvong O. An Evaluation of a new in-house serum and urine ELISA test for detection of Helicobacter pylori infection in Thai population. J Med Assoc Thai 2011   Aug;94(8):985-90.

 88. Sintara K, Thong-Ngam D, Patumraj S, Klaikeaw N. Curcumin Attenuates Gastric Cancer Induced by N-Methyl-N-Nitrosourea and Saturated Sodium Chloride in Rats. Journal of Biomedicine and Biotechnology. 2012;Article number 915380.

 89. Thong-Ngam D, Chayanupalkul M, Kittisupamongkon V. Body mass index and percentage of body fat determined physical performance in healthy personnel. Asian Biomedicine. 2012 Apr;6(2):313-8.

 90. Thong-Ngam D,  Choochuay S, , Patumraj S, Chayanupatkul M, Klaikeaw N. Curcumin prevents indomethacin-induced gastropaty in rats. World J Gastroenterol. 2012 April 7;18(13):1479-84.

 91. Somanawat K, Thong-Ngam D,  Klaikeaw N. Effects of curcumin on hepatitis in mice with paracetamol overdose. Thai J Gastroenterol 2012;13(1): 43-49.

 92. Sunanliganon C, Thong-Ngam D, Tumwasorn S, Klaikeaw N. Lactobacillus plantarum B7 inhibits Helicobacter pylori growth and attenuates gastric inflammation. World Journal of Gastroenterology. 2012 May 28;18(20):2472-80.

 93. Somanawat K, Thong-Ngam D, Klaikeaw N. Curcumin attenuated paracetamol overdose induced hepatitis. World Journal of Gastroenterology 2013, 19(12), 1962-1967.

 94. Soontornmanokul, T., Treeprasertsuk, S., Komolmit, P., Tangkijvanich, P., Werawatganon, D., Klaikaew, N., Kongtaweelert, P., & Kullavanich, P. Combination of Bard Scoring System and Transient Elastography or Serum Hyaluronic Acid for Diagnosis of Severe Fibrosis in Patients with NAFLD. Thai J Gastroenterol. 2013;14(1):2-8.

 95. Linlawan, S., Thanapirom, K., Klaikaew, N., Rerknimitr, R., Somanawat, K., & Werawatganon, D. Aloe vera Attenuated Acetaminophen Overdose-Induced Hepatitis in Mice. Thai J Gastroenterol. 2013;14(1):9-15.

 96. Leelanuntakul, W., & Werawatganon, D. Effects of Alcohol Consumption on Alcoholic Liver Disease. Thai J Gastroenterol. 2013;14(1):43-8.

 97. Rakananurak, N., Sallapant, S., Prueksapanich, P., Somanawat, K., Klaikaew, N., Rerknimitr, R., & Werawatganon, D. Aloe vera Improved Gastric Injury on Nonsteroidal Anti-inflammatory Drugs-induced Gastropathy in Rats. Thai J Gastroenterol. 2013;14(2):87-92.

 98. Tantrachoti, P., Werawatganon, D., Soontornmanokul, T., Rerknimitr, R., & Gonlachanvit S. Epidemiological Study of Helicobacter pylori Infection and Endoscopic Findings in Thailand. Thai J Gastroenterol. 2013;14(2):110-6.

 99. Phetnoo, N., Werawatganon, D., & Siriviriyakul, P. Genistein Could Have a Therapeutic Petential for Gastrointestinal Diseases. Thai J Gastroenterol. 2013;14(2):120-5.

 100. Wongsen, S., & Werawatganon, D. Lactobacillus: Prevention and Treatment of Salmonella Diarrhea. Thai J Gastroenterol. 2013;14(3):185-8.

 101. Susutlertpanya, W., Werawatganon, D., Siriviriyakul, P., & Klaikaew, N. Genistein reduces liver injury in rats with non-alcoholic steatohepatitis induced by high-fat diet. การประชุมวิชาการสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 ประจำปี 2557, 15.

 102. Leelananthakul, W., Werawatganon, D., Siriviriyakul, P., & Klaikaew, N. Effects of genistein on altering oxidative stress in rats with alcohol-induced liver injury. การประชุมวิชาการสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 ประจำปี 2557, 24.

 103. Thiraworawong T, Spinler J, Werawatganon D, Klaikeaw N, Venable S, Versalovic J,Tumwasorn S. Anti-inflammatory Properties of Gastric-derived Lactobacillus plantarum XB7 in the Context of Helicobacter pyroli Infection. Helicobacter. 2014 Apr;19(2):144-55.

 104. Werawatganon D. Simple Animal Model of Helicobacter pyroli infection. World J Gastroenterol. 2014 June 7;20(21):6420-6424.

 105. Werawatganon D, Linlawan S, Thanapirom K, Somanawat K, Klaikeaw N, Rerknimitr R, Siriviriyakul P. Aloe vera attenuated liver injury in mice with acetaminophen-induced hepatitis. BMC Complementary and Alternative Medicine. 2014;14:229.

 106. Werawatganon D. Epidemiology of upper gastrointestinal bleeding and Helicobacter pylori infection: review of 3,488 Thai patients. Asian Biomedicine. 2015 Feb;9(1):87-93.

 107. Werawatganon D, Pongsuchart M, Sereemaspun A, Hanvivatvong O, Siriviriyakul P.Development of a lateral-flow immunochromatographic strip using gold nanoparticles for Helicobacter pylori detection. Journal of the Medical Association of Thailand. 2015;98(1):85-90.

 108. Susutlertpanya W, Werawatganon D, Siriviriyakul P, Klaikeaw N. Genistein Attenuates Nonalcoholic Steatohepatitis and Increases Hepatic PPARγ in a Rat Model. Evidence-Based Complement Alternative Medicine. 2015 July 13.

 109. Naothaworn K, Okrit F, Werawatganon D. High Intensity of Exercise and Ischemic Colitis. Thai J Gastroenterol. 2015;16(1):29-32.

 110. Chanpukdee C, Pummoung S, Srikow J, Werawatganon D, Siriviriyakul P. Ghrelin : The Gastrointestinal Peptide Hormone That Regulates Energy Balance. Thai J Gastroenterol. 2015;16(3):151-156.

 111. Wongphoom J, Klaikeaw N, Werawatganon D, Siriviriyakul P. Aloe Vera Attenuates Oxidative Stress in Rats with Non-alcoholic Steatohepatitis. Thai J Gastroenterol. 2015;16(3):136-143.

 112. Wongsen S, Werawatganon D, Tumwasorn S. Lactobacillus plantarum B7 Improved Salmonella Typhimurium Developed Diarrhea in Mice. Thai J Gastroenterol. 2015;16(2):68-75.

 113. Vivatvakin S, Werawatganon D, Somanawat K et al. Genistein Attenuated Gastric Injury on Indomethacin-Induced Gastropathy in Rats. Thai J Gastroenterol. 2016;17(1):17-23.

 114. Phetnoo N, Werawatganon D,Siriviriyakul P,Chatsuwan T, Klaikeaw N,Genistein Attenuates Helicobacter pylori-associated Gastritis and Reduces Levels of Inflammatory Mediators in A Rat Model.Thai J Gastroenterol.2016;17(2):71-80.

 115. Chingchit T,Werawatganon D,Siriviriyakul P. Experimental Animal Models of Acute Pancreatitis .Thai J Gastroenterol.2016; 17(2):108-113.

 116. Werawatganon D,Siriviriyakul P. Pathogenesis of Alcohol Induced Liver Injury and Established Animal Model. Thai J Gastroenterol.2016;17(3) :172-177.

 117. Leelananthakul W, Werawatganon D, Klaikeaw N, Siriviriyakul P. Genistein ameliorates alcohol-induced liver injury in rats. Ponte Academic Journal 2017, Jul , Vol 73 issue 7.

 118. Vivatvakin S, Werawatganon D, Somanawat K, Klaikeaw N, Siriviriyakul P. Genistein-attenuated Gastric Injury on Indomethacin-induced Gastropathy in Rats. Pharmacogn Mag. 2017 Jul;13(Suppl 2):S306-S310.

 119. Werawatganon DProtective Effects of Curcumin on Gastric Inflammation and Liver DiseaseSuperfood and Functional Food - Development of Superfood and its Role in Medicine. Naofumi Shiomi and Viduranga Wisaundara.2017: 173-186.

 120. Werawatganon D,การปฏิบัติตัวเมื่อต้องอยู่กับกรดไหลย้อนNewsletter The Physiological Society of Thailand.2018 ;17(1): 9-11. 

 121. Pummoung, S. Werawatganon, D. Klaikeaw, N. Siriviriyakul, P. Genistein-attenuated hepatic steatosis and inflammation in nonalcoholic steatohepatitis with bilateral ovariectomized rats. Pharmacognosy Magazine, April-June 2018, Volume 14, Issue 55, S20-S24.

 122. Werawatganon, D, Somanawat K, Tumwasorn S, Klaikeaw, N. Siriviriyakul, P. Lactobacillus plantarum attenuates oxidative stress and liver injury in rats with nonalcoholic steatohepatitis. Pharmacognosy Magazine 2018,14, 471-6.

 123. Pitisuttithum P, Patcharatrakul T, Werawatganon D and Gonlachanvit S. A Randomized Controlled Study on the Effects of Curcuminoid on Instestinal Permeability Evaluated by Urine Lactulose Mannitol Ratio (LMR) After Aspirin Ingestion.J Gastroenterol Hepatol.2018;156(6):S-504.

 124. Leelananthakul  W.  Werawatganon, D. Klaikeaw, N. Chayanupatkul M, Siriviriyakul, P Protective Effects of Genistein Alleviate Alcohol-Induced Liver Injury in Rats. Pharmacognosy Magazine 2019,15, 342-7.

 125. Pitisuttithum, P.; Patcharatrakul, T.; Gonlachanvit, S.; Werawatganon D. A randomized controlled study on the effects of curcuminoid on Intestinal Permeability (IP) evaluated by urine Lactulose Mannitol Ratio (LMR) after Aspirin ingestion. Neurogastroenterology and motility   Volume: 30  Supplement: 1  Meeting Abstract: 409

 126. Werawatganon D, Somanawat K, Sintara K, Tumwasorn S,Klaikeaw N, Siriviriyakul P.Protective effect of curcumin decreases incidence of gastric cancer induced by H. pylori and N-methyl-N-nitrosourea in rats. Pharmacognosy Magazine 2019,Accepted

รางวัลที่ได้รับ:

 • 2553 รางวัลมูลนิธิเซเรบอล เพื่อการวิจัยสุขภาพของคนไทย รับพระราชทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในงาน "Cerebros Award Conference 2010"

 • 2556 รางวัลทุนวิจัยจากมูลนิธิกระจกอาซาฮี (The ASAHI GLASS Foundation) ประเทศญี่ปุ่น

 

© 1947-2020 Department of Physiology, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, All right reserved.
Professional Joomla Templates - 888 Poker Review