อ.ดร.นพ. กษิดิ์ภัค ไก่แก้ว

 

 

 

   อ.ดร.นพ. กษิดิ์ภัค  ไก่แก้ว 

   Kasiphak  Kaikaew, M.D., Ph.D.

 

 

 

 

 

ตำแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์ (lecturer)

โทรศัพท์: 02-256-4267

อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

คุณวุฒิ:

 • แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555

 • Doctor of Philosophy [Molecular Medicine (Endocrinology)], Erasmus University Rotterdam, Netherlands, 2020

 

ความสนใจเฉพาะ:

 • Endocrine and Reproductive Physiology

 • Sex differences in control of body function

 • Hormonal regulation of adipose tissue biology

 

ผลงานทางวิชาการ:

Journal articles

 • Kaikaew K, Steenbergen J, van Dijk TH, Grefhorst A, Visser JA. Sex Difference in Corticosterone-Induced Insulin Resistance in Mice. Endocrinology 2019;160(10):2367-87.

 • Kaikaew K, van den Beukel JC, Neggers SJCMM, Themmen APN, Visser JA, Grefhorst A. Sex difference in cold perception and shivering onset upon gradual cold exposure. J Therm Biol 2018;77:137-144.

 • Kaikaew K, Steenbergen J, Themmen APN, Visser JA, Grefhorst A. Sex difference in thermal preference of adult mice does not depend on presence of the gonads. Biol Sex Differ 2017;8(1):24.

 • Tasing P, Kulaputana O, Sanguanrungsirikul S, Kaikaew K. Effects of Precooling with Cold Water Ingestion on Thermoregulatory Response of Obese Men during Moderate Intensity Exercise in Hot and Humid Environment. J Med Assoc Thai 2016;99(2):197-205.

 • Vivatvakin S, Werawatganon D, Somanawat K, Kaikaew K, Suchartlikitwong S, Klaikeaw N, Siriviriyakul P. Genistein Attenuated Gastric Injury on Indomethacin-Induced Gastropathy in Rats. Thai J Gastroenterol 2016;17(1):17-23.

 • Kaikaew K. Paracetamol Poisoning: Review of Pathophysiology and Management. Thai J Gastroenterol 2014;15(2):110-3.

 

Conference Proceedings

 • Hopetrungraung T, Kositanurit W, Pattarawongpaiboon S, Kaikaew K, Thanprasertsuk S. Blood pressure measurement: influences of cuff size on systolic, diastolic, and pulse pressure [abstract]. Paper presented at: Research Innovation & Precision Medicine Challenging Role for Physiologists, the 47th Physiological Society of Thailand Annual Meeting; December 19-20, 2019; Bangkok.

 • Kaikaew K, Liu W, Steenbergen J, McLuskey-Dankbar A, Visser JA. Dose-Dependent Effect of Progesterone on T37i Brown Adipocyte Differentiation [abstract]. Paper presented at: ENDO 2019; March 23-26, 2019; New Orleans, LA.

 • Kaikaew K, Steenbergen J, Kroon J, Meijer OC, Grefhorst A, Visser JA. Sex differences in glucocorticoid-induced metabolic disturbances in mice [abstract]. Paper presented at: ECE 2018; March 19-22, 2018; Barcelona, Spain.

 • Kaikaew K, Steenbergen J, van den Beukel JC, Meijer OC, Themmen APN, Visser JA, Grefhorst A. Tissue-Specific Effects of Corticosterone on Glucose Homeostasis in Male Mice [abstract]. Paper presented at: ENDO 2017; April 1-4, 2017; Orlando, FL.

 

Book

 • Kaikaew K. Sex Differences in the Control of Adipose Tissue Function [Ph.D. dissertation]: Erasmus University Rotterdam; 2020.

 

© 1947-2020 Department of Physiology, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, All right reserved.
Professional Joomla Templates - 888 Poker Review