อ.นพ. กษิดิ์ภัค ไก่แก้ว

Print

 

 

 

   อ.นพ. กษิดิ์ภัค  ไก่แก้ว 

   Lect. Kasiphak  Kaikaew, M.D.

 

 

 

 

 

ตำแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์ (ลาศึกษาต่อต่างประเทศ)

โทรศัพท์: 02-256-4267

อีเมล:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

คุณวุฒิ:

  • แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยม), 2555

 

ความสนใจเฉพาะ:

  • Endocrine and Reproductive Physiology

 

ผลงานทางวิชาการ:

  • Kaikaew K. Paracetamol Poisoning: Review of Pathophysiology and Management. Thai Journal of Gastroenterology. 2014;15(2):110-3.

  • Tasing P, Kulaputana O, Sanguanrungsirikul S, Kaikaew K. Effects of Precooling with Cold Water Ingestion on Thermoregulatory Response of Obese Men during Moderate Intensity Exercise in Hot and Humid Environment. Journal of the medical association of Thailand 2016;99(2):197-205.

  • Vivatvakin S, Werawatganon D, Somanawat K, Kaikaew K, Suchartlikitwong S, Klaikeaw N, Siriviriyakul P. Genistein Attenuated Gastric Injury on Indomethacin-Induced Gastropathy in Rats. Thai J Gastroenterol. 2016;17(1):17-23.

  • Kaikaew K, Steenbergen J, Themmen APN, Visser JA, Grefhorst A. Sex difference in thermal preference of adult mice does not depend on presence of the gonads. Biol Sex Differ 2017;8(1).

© 1947-2015 Department of Physiology, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, All right reserved.
Professional Joomla Templates - 888 Poker Review