อ.พญ. มณีรัตน์ ชยานุภัทร์กุล

 

 

   พญ. มณีรัตน์ ชยานุภัทร์กุล

   Maneerat Chayanupatkul, M.D.

   

 

 

ตำแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์

โทรศัพท์: 02-256-4267

อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

คุณวุฒิ:

 • แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1, เหรียญทอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Doctor of Medicine (first class honor, first rank of the class) Chulalongkorn university   2551 / 2008

 • American Board of Internal Medicine / Albert Einstein Medical Center / 2014
 • American Board of Gastroenterology / Baylor College of Medicine / 2017
 • American Board of Transplant Hepatology / Icahn School of Medicine at Mount Sinai / 2018

 

ความสนใจเฉพาะ:

 • สรีรวิทยาระบบทางเดินอาหาร/Gastroenterology and Hepatology

 

ผลงานทางวิชาการ:

 • งานวิจัย/Publication

 1. Honsawek S, Tanavalee A, Sakdinakiattikoon M, Chayanupatkul M, Yuktanandana P. Correlation of plasma and synovial fluid osteopontin with disease severity in knee osteoarthritis. Clin Biochem. 2009 Jun;42(9):808-12. Epub 2009 Feb 13. PubMed PMID: 19217889.

 2. Honsawek S, Chayanupatkul M, Tanavalee A, Sakdinakiattikoon M, Deepaisarnsakul B, Yuktanandana P, Ngarmukos S. Relationship of plasma and synovial fluid BMP-7 with disease severity in knee osteoarthritis patients: a pilot study. Int Orthop. 2009 Aug;33(4):1171-5. Epub 2009 Mar 20. PubMed PMID: 19301001; PubMed Central PMCID: PMC2898966.

 3. Chayanupatkul M, Honsawek S, Vejchapipat P, Chongsrisawat V, Poovorawan Y. Elevated serum bone morphogenetic protein 7 levels and clinical outcome in children with biliary atresia. Eur J Pediatr Surg. 2009 Aug;19(4):246-50. Epub 2009 Apr 22. PubMed PMID: 19387926.

 4. Thong-Ngam D, Chayanupatkul M, Klaikeaw N, Rerknimitr R, Mahachai V. Effect of rebamipide on gastric ulcer healing caused by Helicobacter pylori and/or NSAIDs or non NSAIDs-non H. pylori. J Med Assoc Thai. 2009 Sep;92(9):1207-12. PubMed PMID: 19772181.

 5. Chayanupatkul M, Honsawek S. Soluble receptor for advanced glycation end products (sRAGE) in plasma and synovial fluid is inversely associated with disease severity of knee osteoarthritis. Clin Biochem. 2010 Sep;43(13-14):1133-7. Epub 2010 Jul 11. PubMed PMID: 20627100.

 6. Honsawek S, Chayanupatkul M, Chongsrisawat V, Vejchapipat P, Poovorawan Y. Increased osteopontin and liver stiffness measurement by transient elastography in biliary atresia. World J Gastroenterol. 2010 Nov 21;16(43):5467-73. PubMed PMID: 21086566; PubMed Central PMCID: PMC2988241.

 7. Honsawek S, Chayanupatkul M. Correlation of plasma and synovial fluid adiponectin with knee osteoarthritis severity. Arch Med Res. 2010 Nov;41(8):593-8. PubMed PMID: 21199727. 

 8. Honsawek S, Chayanupatkul M, Chongsrisawat V, Theamboonlers A, Praianantathavorn K, Udomsinprasert W, Vejchapipat P, Poovorawan Y. Serum adiponectin and transient elastography as non-invasive markers for postoperative biliary atresia. BMC Gastroenterol. 2011 Feb 28;11:16. PubMed PMID: 21356120; PubMed Central PMCID: PMC3053237. 

 9. Chayanupatkul M, Honsawek S, Chongsrisawat V, Vimolket L, Poovorawan Y. Serum retinol binding protein 4 and clinical outcome in postoperative biliary atresia. Hepatol Int. 2011 Mar 6. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 21484122. 

 10. Thong-Ngam D, Chayanupatkul M, Vongchampa P, Hanvivatvong O. An evaluation of a new in-house serum and urine ELISA test for detection of Helicobacter pylori infection in Thai population. J Med Assoc Thai. 2011 Aug;94(8):985-90. PubMed PMID: 21863682. 

 11. Thong-Ngam D, Choochuai S, Patumraj S, Chayanupatkul M, Klaikeaw N. Curcumin prevents indomethacin-induced gastropathy in rats. World J Gastroenterol. 2012 Apr 7;18(13):1479-84. PubMed PMID: 22509079; PubMed Central PMCID: PMC3319943.

 12. Thong-Ngam, D., Chayanupatkul, M.,&Kittisupamongkon, V. (2012). Body mass index and percentage of body fat dertermined physical performance in healthy personnel. Asian Biomedicine, 6(2), 313-318.

 13. Chayanupatkul, M., Rhee, J. H., Kumar, A. R., & Varadi, G. (2012). Tamoxifen-associated budd-chiari syndrome complicated by heparin-induced thrombocytopenia and thrombosis: A case report and literature review. BMJ Case Reports.

 14. Chayanupatkul M, Liangpunsakul S. Alcoholic hepatitis: A comprehensive review of pathogenesis and treatment. World Journal of Gastroenterology. 2014 May;20(5):6279-86.

 15. Junpaparp P, Chayanupatkul M, Buppajarntham S, Phowthongkum P. Sigmoid volvulus: is it related to Marfan syndrome? International Journal of Colorectal Disease. 2014 Jun;29(6):771-2.

 16. Chayanupatkul M, Liangpunsakul S. Cirrhotic cardiomyopathy: review of pathophysiology and treatment. Hepatology International. 2014 Jul;8(3):308-15.

 17. Panara A, Folick A, Walker M, Chayanupatkul M, Hair C. Getting Under Your Skin: A Case of Esophageal Cancer With Subcutaneous Metastases and Spontaneous Tumor Lysis. Am J Gastroenterol. 2015;110:S240-S.

 18. Jinawath N, Bunbanjerdsuk S, Chayanupatkul M, Ngamphaiboon N, Asavapanumas N, Svasti J, et al. Bridging the gap between clinicians and systems biologists: From network biology to translational biomedical research. J Transl Med 2016;14(1).

 19. Chayanupatkul M, Omino R, Mittal S, Kramer JR, Richardson P, Thrift AP, et al. Hepatocellular carcinoma in the absence of cirrhosis in patients with chronic hepatitis B virus infection. J Hepatol 2016.

 20. Omino, R., Mittal, S., Kramer, J.R., Chayanupatkul, M., Richardson, P., Kanwal, F. The Validity of HCC Diagnosis Codes in Chronic Hepatitis B Patients in the Veterans Health Administration (2017) Digestive Diseases and Sciences, 62 (5), pp. 1180-1185.

 21. Chayanupatkul, M., Omino, R., Mittal, S., Kramer, J.R., Richardson, P., Thrift, A.P., El-Serag, H.B., Kanwal, F. Hepatocellular carcinoma in the absence of cirrhosis in patients with chronic hepatitis B virus infection (2017) Journal of Hepatology, 66 (2), pp. 355-362. 

 22. Kanwal, F., Kramer, J., Asch, S.M., Chayanupatkul, M., Cao, Y., El-Serag, H.B. Risk of Hepatocellular Cancer in HCV Patients Treated With Direct-Acting Antiviral Agents (2017) Gastroenterology, 153 (4), pp. 996-1005.

 23. Chayanupatkul, M., Gould Suarez, M., Sealock, R.J. Colonic Schwannoma Diagnosed by Endoscopic Ultrasound With Fine-Needle Aspiration (2017) Clinical Gastroenterology and Hepatology.

 
© 1947-2020 Department of Physiology, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, All right reserved.
Professional Joomla Templates - 888 Poker Review