รศ.ดร. ศักนัน พงศ์พันธุ์ผู้ภักดี


   รศ.ดร.ศักนัน พงศ์พันธุ์ผู้ภักดี

   Assoc.Prof. Saknan Bongsebandhu-phubhakdi, Ph.D.ตำแหน่งทางวิชาการ: รองศาสตราจารย์

โทรศัพท์: 662-256-4267 ต่อ 2028

อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


คุณวุฒิ:

 • 1997-2001 B.Sc. Engineering (Bioengineering), Honors degree, Faculty of Bioscience and Biotechnology, Tokyo Institute of Technology

 • 2001-2003 M.Sc. Engineering (Biological Information) Graduate School Bioscience and Biotechnology, Tokyo Institute of Technology

 • 2003-2007 Ph.D. Medicine (Neuroscience) Graduate School of Medicine, The University of Tokyo

 

Grants:

 • 1992-2007 Royal Thai Government Scholarship
 • 2004-2007 21st Century COE Program Scholarship
 • 2007-2008 Ratchadapiseksompotch Fund, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University: Role of nociceptin in the rat trigeminal system evoked by cortical spreading depression
 • 2009-2011 The Thailand Research Fund: Effects of serotonin depletion to synaptic transmission and synaptic plasticity in the hippocampus
 • 2010-2013 Anandamahidol Scholarship for young researcher

 

ความสนใจเฉพาะ:

 • ประสาทวิทยาศาสตร์/Neurology

 • ไฟฟ้าสรีรวิทยา/Electrophysiology

 • Neuroscience

 • Synaptic Plasticity

 • Learning and Memory

 

ผลงานทางวิชาการ:

1. งานวิจัย

 1. Haruyama T, Bongsebandhu-phubhakdi S, Nakamura I, Mottershead D, Keinanen K, Kobatake E, Aizawa M. A biosensing system based on extracellular potential recording of ligand-gated ion channel function overexpressed in insect cells. Analytical Chemistry. 2003; 75: 918-921.
 2. Bongsebandhu-phubhakdi S, Manabe T. The neuropeptide nociceptin is a synaptically released endogenous inhibitor of hippocampal long-term potentiation. Journal of Neuroscience. 2007; 27: .4850-4858.
 3. Bongsebandhu-phubhakdi S, Haruyama T, Kobatake E. Electrophysiological methods for drug assessment. Asian Biomedicine. 2007; 1: 265-272.
 4. Bongsebandhu-phubhakdi S, Phisonkulkasem D, Srikiatkhachorn A. Enhancing effect of nociceptin in cortical spreading depression: electrophysiological study in animal model of migraine. Asian Biomedicine. 2009; 3: 325-329.
 5. Bongsebandhu-phubhakdi S, Phisonkulkasem D, Srikiatkhachorn A. Modulation of cortical spreading depression and trigeminal nociception by nociceptin/orphanin FQ. Journal of Headache and Pain. 2010; 11 (Supple 1): S10.
 6. Maneepak M, Bongsebandhu-phubhakdi S, Le Grand SM, Srikiatkhachorn A. Multiple cortical spreading depressions impair hippocampal long-term potentiation. Journal of Headache and Pain. 2010; 11 (Supple 1): S38.
 7. Bongsebandhu-phubhakdi S, Phisonkulkasem D, Srikiatkhachorn A. Nociceptin/Orphanin FQ modulates cortical activity and trigeminal nociception. Headache.2011; 51:1245-1253.
 8. Bongsebandhu-phubhakdi S, Srikiatkhachorn A. Pathophysiology of medication overuse headache: Implications from animal studies. Current Pain and Headache Reports. 2011; 16: 110-115.
 9. Maneepark M, Srikiatkhachorn A, Bongsebandhu-phubhakdi S. Involvement of AMPA receptors in CSD-induced impairment of LTP in the hippocampus. Headache. 2012; 52: 1535-1545. doi: 10.1111/j.1526-4610.2012.02229.x.
 10. Saleewong T, Srikiatkhachorn A, Maneepark M, Chonwerayuth A, Bongsebandhu-phubhakdi S. Quantifying altered long-term potentiation in the CA1 hippocampus. Journal of Integrative Neuroscience. 2012; 11: 243-264.
 11. Saleewong T, Srikiatkhachorn A, Maneepark M, Chonwerayuth A, Bongsebandhu-phubhakdi S. Computational approach to long-term potentiation in hippocampal CA1 area describes the efficacy of stimulation patterns. Asian Biomedicine. 2013; 7: 347-356.
 12. Junsre U, Bongsebandhu-phubhakdi S. ASICs alteration by pH change in the trigeminal ganglion neurons. Journal of Physiology and Biomedical Sciences. 2014; 27: 20-25.
 13. Vibulyaseck S, Bongsebandhu-phubhakdi S, le Grand MS, Srikiatkhachorn A. Potential risk of dihydroergotamine causing medication-overuse headache: preclinical evidence. Asian Biomedicine. 2014; 8: 323-331.
 14. Hansrivijit P, Vibulyaseck S, Maneepark M, Srikiatkhachorn A, Bongsebandhu-phubhakdi S. Cortical spreading depression increases NR2A/NR2B ratio by altering numbers of nr2a and nr2b subunit-containing nmda receptors in the hippocampus. The Journal of Headache and Pain. 2014; 15 (Suppl 1): F8.
 15. Jansri U, Bongsebandhu-Phubhakdi S, Srikiatkhachorn A. CGRP modulates trigeminal ganglionic neuronal excitability in minimally low pH condition. The journal of headache and pain. 2014; 15 (Suppl 1), 1-1.
 16. Hansrivijit P, Vibulyaseck S, Maneepark M, Srikiatkhachorn A, Bongsebandhu-phubhakdi S. GluN2A/B ratio elevation induced by cortical spreading depression: Electrophysiological and quantitative studies of the hippocampus. Journal of Physiological sciences. 2015; 65 (Suppl 2): S3-S10.
 17. Saleeon W, Jansri U, Srikiatkhachorn A, Bongsebandhu-phubhakdi S. The estrous cycle modulates voltage-gated ion channels in TG neurons. Journal of Physiological sciences. 2015; 65 (Suppl 2): S29-S35.
 18. Saleeon W, Jansri U, Srikiatkhachorn A, Bongsebandhu-phubhakdi S. The estrous cycle modulates voltage-gated ion channels in TG neurons. Journal of Physiological sciences. 2015; 65 (Suppl 2): S-A174.
 19. Saleeon W, Jansri U, Srikiatkhachorn A, Bongsebandhu-phubhakdi S. Estrous cycle induces peripheral sensitization in TG neurons: An animal model of menstrual migraine. Journal of Medical Association Thailand. 2016; 99: 206-212.
 20. Vilaisaktipakorn P, Saleeon W, Bongsebandhu-phubhakdi S. Alteration of Cell Type Ratio and Electrophysiological Properties of Trigeminal Ganglion Neurons in Rat Estrous Cycle: An Animal Model of Menstrual Migraine. Headache. 2017; 57: 215-217.
 21. Wongjarupong N, Niyomnaitham D, Vilaisaktipakorn P, Suksiriworaboot T, Qureshi SP, Bongsebandhu-phubhakdi S. Interactive laboratory classes enhance neurophysiological knowledge in medical students. Advances in Physiology Education. 2018; 42: 140-145.
 22. Kwankajonwong N, Ongprakobkul C, Qureshi SP, Watanatada P, Thanprasertsuk S, Bongsebandhu-phubhakdi S. Attitude but not self-evaluated knowledge correlates with academic performance in physiology in Thai medical students. Advances in Physiology Education. 2019; 43: 324-331.
 23. Haji-a-sa N, Thanprasertsuk S, Bongsebandhu-phubhakdi S. Serotonin depletion amplifies excitability of trigeminal ganglia nociceptive neuron: a patch clamp recording study. Canadian Journal of Physiology and Pharmacology. 2020; under review
 24. Leesutipornchai T, Ratchataswan T, Vivatvakin S, Ruangritchankul K, Keelawat S, Kerekhanjanarong V, Bongsebandhu-phubhakdi S, Mahattanasakul P. EGFR cut-off point for prognostic impact in laryngeal squamous cell carcinoma. Acta Oto-Laryngologica. 2020; accepted

2. ตำรา

 1. MDCU Neurophysiology (e-book) สำหรับการเรียนการสอนรายวิชา 3000278 Neuroscience ปีการศึกษา 2562
 2. ปฏิบัติการสรีรวิทยา ปี 2560 สำหรับนิสิตแพทย์ จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวนที่พิมพ์ 1,000 เล่ม ปี พ.ศ. 2560
 3. ปฏิบัติการสรีรวิทยาทั่วไป ฉบับปรับปรุง ปี 2560 จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวนที่พิมพ์ 1,000 เล่ม ปี พ.ศ. 2560
 4. สรีรวิทยาพื้นฐาน เล่ม 1 ฉบับปรับปรุง ปี 2550 จัดพิมพ์โดยภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวนที่พิมพ์ 5,000 เล่ม ปี พ.ศ. 2550
 5. สรีรวิทยาพื้นฐาน เล่ม 2 ฉบับปรับปรุง ปี 2550 จัดพิมพ์โดยภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวนที่พิมพ์ 5,000 เล่ม ปี พ.ศ. 2550
 6. ปฏิบัติการสรีรวิทยา ปี 2554 สำหรับนิสิตแพทย์ จัดพิมพ์โดยภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวนที่พิมพ์ 500 เล่ม ปี พ.ศ. 2554
 7. สรีรวิทยาพื้นฐาน เล่ม 1 ฉบับปรับปรุง ปี 2555 จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์กรุงเทพเวชสาร และ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวนที่พิมพ์ 5,000 เล่ม ปี พ.ศ. 2555
 8. สรีรวิทยาพื้นฐาน เล่ม 2 ฉบับปรับปรุง ปี 2555 จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์กรุงเทพเวชสาร และ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวนที่พิมพ์ 5,000 เล่ม ปี พ.ศ. 2555
 9. ปฏิบัติการสรีรวิทยา ปี 2555 สำหรับนิสิตแพทย์ จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์กรุงเทพเวชสาร และ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวนที่พิมพ์ 1,500 เล่ม ปี พ.ศ. 2555
 10. ปฏิบัติการสรีรวิทยาทั่วไป ฉบับปรับปรุง ปี 2555 จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์กรุงเทพเวชสาร และ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวนที่พิมพ์ 1,500 เล่ม ปี พ.ศ. 2555
 11. Basic and Clinical Neuroscience 1 จัดพิมพ์โดยโรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ สาขาวิชาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวนที่พิมพ์ 1,000 เล่ม ปี พ.ศ. 2552
 12. Basic and Clinical Neuroscience 3 จัดพิมพ์โดยโรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ สาขาวิชาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวนที่พิมพ์ 1,000 เล่ม ปี พ.ศ. 2554
 13. Basic and Clinical Neuroscience 6 จัดพิมพ์โดยโรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ สาขาวิชาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวนที่พิมพ์ 1,000 เล่ม ปี พ.ศ. 2557
 14. เวชศาสตร์ร่วมสมัย 2551 – Leadership in Medicine 2008 จัดพิมพ์โดยโรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวนที่พิมพ์ 1,500 เล่ม ปี พ.ศ. 2551
 15. เวชศาสตร์ร่วมสมัย 2553 – Leadership in Medicine 2010 จัดพิมพ์โดยโรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวนที่พิมพ์ 1,500 เล่ม ปี พ.ศ. 2553
 16. เวชศาสตร์ร่วมสมัย 2557 – Leadership in Medicine 2014 จัดพิมพ์โดยโรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวนที่พิมพ์ 1,500 เล่ม ปี พ.ศ. 2557
 17. มหัศจรรย์แห่งชีวิต  จัดพิมพ์โดยบริษัท สรรพสาร จำกัด และ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย        จำนวนที่พิมพ์ 4,500 เล่ม ปี พ.ศ. 2550

รางวัลที่ได้รับ:

 • นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นที่ใช้สัตว์ รางวัลไบโอลาสโก้ ประเทศไทย (BioLASCO Thailand Award) ประจำปี 2556
© 1947-2020 Department of Physiology, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, All right reserved.
Professional Joomla Templates - 888 Poker Review