รศ.ดร. สมจิตร์ เอี่ยมอ่อง

Print


   รศ.ดร. สมจิตร์ เอี่ยมอ่อง

   Assoc.Prof. Somchit  Eiam-Ong, Ph.D.
ตำแหน่งทางวิชาการ: รองศาสตราจารย์

โทรศัพท์: 662-256-4267 ต่อ 2034

อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

คุณวุฒิ:

 • 1983 Bachelor of Science, Mahidol University, Bangkok, Thailand

 • 1989 Master of Science, ChulalongkornUniversity, Bangkok, Thailand

 • 1998 Doctor of Philosophy, Texas Tech University Health Sciences Center, Lubbock, Texas, USA

 

ความสนใจเฉพาะ: 

 • ไต พยาธิสรีรวิทยา/ Renal patho-physiology

 

ผลงานทางวิชาการ: 

 • บทความในวารสาร/Journal Article

 1. Eiam-Ong S, Sabatini S. Biochemical mechanisms and regulation of hydrogen transport in renal tubules. Miner Electrolyte Metab 1996; 22: 366-387.                                   

 2. Eiam-Ong S, Sabatini S. Age-related changes in renal function, membrane Protein metabolism, and Na,K-ATPase activity and abundance in hypokalemic F344 x BNF1 rats. Gerontology 1999; 45:254-264.           

 3. Eiam-Ong S, Sabatini S. Potassiun depletion: Renal membrane lipid metabolism and Na/H exchanger abundance in aged F344 x BNF1 rats. J Gerontol A Biol Sci Med Sci 1999; 54(9): B369-B378.        

 4. Eiam-Ong S, Sabatini S. Food restriction beneficially affects renal transport and cortical membrane lipid content in rats. J Nutr 1999; 129(9): 1682-1687.                                  

 5. Eiam-Ong S, Eiam-Ong S, Sabatini S. Life-long food restriction prevents renal membrane lipid deposition and lowers renal work in rats. J Med Assoc Thai 2001: S295-S305.

 6. Eiam-Ong S, Kurtzman N, Sabatini S.Renal cortical membrane protein and lipid metabolism in young potassium-depleted rats. Hel Soc Nephrol, 2002; 14: 486-494.

 7. Eiam-Ong S, Eiam-Ong S, Sabatini S. Effects of aging and potassium depletion on renal collecting tubule K+- controlling ATPases. Nephrology, 2002;7:87-91.

 8. Eiam-Ong S, Eiam-Ong S, Sitprija V, Chaiyabutr N. Acute hypercalcemia-induced hypertension: The role of calcium channel and alpha-1 adrenergic receptor.J Med Assoc Thai, 2004; 87: 410-418.

 9. Eiam-Ong S, Udom J, Seublinvong T, Eiam-Ong S. Apoptosis of circulating lymphocyte in rats with unilateral ureteral obstruction: Role of angiotensin II. Nephrology 2005; 10, 464-469.

 10. Seujange Y, Kittikowit W, Eiam-Ong S, Eiam-Ong S. Lipid Peroxidation and Renal Injury in Renal Ischemic Reperfusion: Effect of Angiotensin Inhibition.  J Med Assoc Thai 2006, 89: 1686-1693.

 11. Manotham K, Eiam-Ong S, Eiam-Ong S, Wannakrairot P, Praditpornsilpa K, Chusil S, Tungsanga K. Citrate attenuates tubulointerstitial fibrosis in 5/6 nephrectomized rats by decreasing transforming growth factor beta 1.  J Med Assoc Thai 2006, 89 (S2): 168-177.

 12. Eiam-Ong S, Buranaosot S, Eiam-Ong S, Wathanavaha A, Pansin P. Nutritional effect of nandrolone decanoate in predialysis patients with chronic kidney disease. J Ren Nutr 2007, 17: 173-178.

 13. Seujange Y, Eiam-Ong S, Tirawatnapong T, Eiam-Ong S. Role of angiotensin II on  dihydrofolate reductase,   GTP-cyclohydrolase 1, and nitric oxide synthase expressions in renal ischemic reperfusion. Am J Nephrol 2008, 28: 692-700.

 14. Srisawat N, Manotham K, Eiam-Ong S, Katavetin P, Praditpornsilpa K, Eiam-Ong S. Erythropoietin and its non-erythropoietic derivative: do they ameliorate renal tubulointerstitial injury in ureteral obstruction? Int J Urol. 2008 Oct;15(11):1011-1017.

 15. Eiam-Ong S,Jerawatana R, Kittikowit W, Mannontarat R, Tirawatnapong T, Eiam-Ong S. Effects of vanadate and potassium depletion on renal H,K-ATPase protein expression. Asian Biomed 2009; 3: 517-523.

 16. Sinphitukkul K, Eiam-Ong S, Manotham K and Eiam-Ong S. Nongenomic Effects of Aldosterone on Renal Protein Expressions of pEGFR and pERK1/2 in Rat Kidney. Am J Nephrol 2011; 33: 111-120.

 17. Tanyong J, Eiam-Ong S, Phansuwan P and Eiam-Ong S. Role of angiotensin II        on protein expression of renal nitric oxide synthase in unilateral ureteral obstructive rat. Asian Biomed 2011:5; 337-343.

 18. Eiam-Ong, S., Sinphitukkul, K., Manotham, K., & Eiam-Ong, S. (2013). Rapid nongenomic action of aldosterone on protein expressions of Hsp90(α and β) and pc-src in rat kidney. BioMed Research International, 2013.

 19. Seujange, Y., Leelahavanichkul, A., Yisarakun, W., Khawsuk, W., Meepool, A., Phamonleatmongkol, P., . . . Eiam-Ong, S. (2013). Hibiscus sabdariffa linnaeus aqueous extracts attenuate the progression of renal injury in 5/6 nephrectomy rats. Renal Failure, 35(1), 118-125.

 20. Eiam-Ong, S., Sinphitukkul, K., Manotham, K., & Eiam-Ong, S. (2014). Rapid Action of Aldosterone on Protein Expressions of Protein Kinase C Alpha and Alpha1 Sodium Potassium Adenosine Triphosphatase in Rat Kidney. J Steroids Hormon Sci, 5(1):125.

 21. Eiam-Ong, S., Chaipipat M., Manotham, K., Eiam-Ong, S. (2017). Rapid Action of Aldosterone on Protein Levels of Sodium-Hydrogen Exchangers and Protein Kinase C Beta Isoforms in Rat Kidney. International Journal of Endocrinology, vol. 2017, Article ID 2975853, 12 pages, 2017. doi:10.1155/2017/2975853

 • Book chapter

 1. Eiam-Ong S. Food restriction and the aging kidney. Proceedings in the 41st annual scientific meeting.  Faculty of Medicine,ChulalongkornUniversity. 2000: 65-76.          

 2. สมจิตร์ เอี่ยมอ่อง.  Aging and Kidney ใน Nephrology Vol 2.  สมชาย เอี่ยมอ่อง (บรรณาธิการ), กรุงเทพมหานคร :Text and Journal Publication Co. Ltd., หน้า 1083-1097, 2543

 3. สมชาย  เอี่ยมอ่อง และ สมจิตร์ เอี่ยมอ่อง.  Hyponatremia and Hypenatremia ใน Nephrology Vol 1. สมชาย เอี่ยมอ่อง  (บรรณาธิการ),  กรุงเทพมหานคร:Text and Journal Publication Co. Ltd., หน้า 1-38, 2543                

 4. สมชาย  เอี่ยมอ่อง และ สมจิตร์ เอี่ยมอ่อง.  Hypokalemia and Hyperkalemia ใน Nephrology Vol 1.  สมชาย เอี่ยมอ่อง (บรรณาธิการ), กรุงเทพมหานคร:Text and Journal Publication Co. Ltd., หน้า 39-87, 2543                

 5. สมชาย  เอี่ยมอ่อง และ สมจิตร์ เอี่ยมอ่อง.  Hypophosphatemia and Hyperphosphatemia ใน Nephrology Vol 1.  สมชาย เอี่ยมอ่อง (บรรณาธิการ), กรุงเทพมหานคร:Text and Journal Publication Co. Ltd., หน้า 133-156, 2543

 6. สมชาย  เอี่ยมอ่อง และ สมจิตร์ เอี่ยมอ่อง  Metabolic Acidosis and Metabolic Alkalosis ใน Nephrology Vol 1.  สมชาย เอี่ยมอ่อง (บรรณาธิการ), กรุงเทพมหานคร:Text and Journal Publication Co. Ltd., หน้า 207-268, 2543 

 7. วรวุฒิ บูรณะเลิศไพศาล   สมจิตร์ เอี่ยมอ่อง   พิสุทธ์ กตเวทิน   อัษฎา ลีลาห์วนิชกุล                    สมชาย เอี่ยมอ่อง. Renal action of angiotensin II and angiotensin II receptor blocker ใน Angiotensin II receptor blocker. สมชาย เอี่ยมอ่อง และคณะ (บรรณาธิการ)กรุงเทพมหานคร:Text and Journal Publication Co. Ltd., หน้า 243-308, 2546

 8. สมจิตร์ เอี่ยมอ่อง   Aging and Kidney ใน Nephrology. สมชาย เอี่ยมอ่อง (บรรณาธิการ),  กรุงเทพมหานคร: Text and Journal Publication Co. Ltd., หน้า 1205-1222, 2547

 9. สมชาย เอี่ยมอ่อง และ สมจิตร์ เอี่ยมอ่อง.   Hyponatremia and Hypernatremia ใน Nephrology. สมชาย เอี่ยมอ่อง (บรรณาธิการ), กรุงเทพมหานคร: Text and Journal Publication Co. Ltd., หน้า 1-57, 2547

 10. สมชาย เอี่ยมอ่อง และ สมจิตร์ เอี่ยมอ่อง.  Metabolic Acidosis and Metabolic Alkalosis ใน Nephrology. สมชาย เอี่ยมอ่อง (บรรณาธิการ), กรุงเทพมหานคร: Text and Journal Publication Co. Ltd., หน้า 58-127, 2547

 11. สมชาย เอี่ยมอ่อง และ สมจิตร์ เอี่ยมอ่อง. Hypokalemia and Hyperkalemia ใน Nephrology. สมชาย เอี่ยมอ่อง (บรรณาธิการ), กรุงเทพมหานคร:  Text and Journal Publication Co. Ltd., หน้า 137-184, 2547

 12. สมชาย เอี่ยมอ่อง และ สมจิตร์ เอี่ยมอ่อง.  Hypophosphatemia and Hyperphosphatemia ใน Nephrology. สมชาย เอี่ยมอ่อง (บรรณาธิการ), กรุงเทพมหานคร: Text and Journal Publication Co. Ltd., หน้า 278-304, 2547

 13. Eiam-Ong S, Techawathanawanna N, Eiam-Ong S. Calcium and Hypertension. In Advanced Therapy in Hypertension and Vascular Disease.  Mohler E and Townsend R. (ed). B.C. Decker Inc.Hamilton,Ontario, Cananda. pp. 300-308. 2006.

 14. น๊อต เตชะวัฒนวรรณา สมจิตร์ เอี่ยมอ่อง สมชาย เอี่ยมอ่อง. Acute renal failure. ใน โรคไต: กลไก พยาธิสรีรวิทยา การรักษา  สมชาย เอี่ยมอ่อง เกรียง ตั้งสง่า เกื้อเกียรติ ประดิษฐ์พรศิลป์ (บรรณาธิการ), กรุงเทพมหานคร: Text and Journal Publication Co. Ltd., หน้า 89-123, 2550

 15. มนต์ชัย ศิริบำรุงวงศ์ สมจิตร์ เอี่ยมอ่อง พิสุทธิ์ กตเวทิน สมชาย เอี่ยมอ่อง. Aging and the kidney. ใน โรคไต: กลไก พยาธิสรีรวิทยา การรักษา  สมชาย เอี่ยมอ่อง เกรียง ตั้งสง่า        เกื้อเกียรติ ประดิษฐ์พรศิลป์ (บรรณาธิการ), กรุงเทพมหานคร: Text and Journal Publication Co. Ltd.,  หน้า 579-597, 2550

 16. พิสุทธิ์ กตเวทิน สมจิตร์ เอี่ยมอ่อง สมชาย เอี่ยมอ่อง.Renin-angiotensin-aldosterone system inhibitors and kidney.ใน โรคไต: กลไก พยาธิสรีรวิทยา การรักษา  สมชาย       เอี่ยมอ่อง  เกรียง ตั้งสง่า เกื้อเกียรติ ประดิษฐ์พรศิลป์ (บรรณาธิการ), กรุงเทพมหานคร: Text and Journal Publication Co. Ltd., หน้า 705-752, 2550

 17. พิสุทธิ์ กตเวทิน สมจิตร์ เอี่ยมอ่อง สมชาย เอี่ยมอ่อง. Renal tubular acidosis (RTA). ใน โรคไต: กลไก พยาธิสรีรวิทยา การรักษา   สมชาย เอี่ยมอ่อง เกรียง ตั้งสง่า เกื้อเกียรติ ประดิษฐ์พรศิลป์ (บรรณาธิการ), กรุงเทพมหานคร:  Text and Journal Publication Co. Ltd., หน้า 919-968, 2550

 18. ณัฐวุฒิ โตวนำชัย พิสุทธิ์ กตเวทิน สมจิตร์ เอี่ยมอ่อง สมชาย เอี่ยมอ่อง. การตรวจและการแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการในโรคไต. ใน โรคไต: กลไก พยาธิสรีรวิทยา การรักษา  สมชาย เอี่ยมอ่อง   เกรียง ตั้งสง่า เกื้อเกียรติ ประดิษฐ์พรศิลป์ (บรรณาธิการ), กรุงเทพมหานคร:  Text and Journal Publication Co. Ltd., หน้า 969-1011, 2550

 19. สมจิตร์ เอี่ยมอ่อง. ฉี่ใครคิดว่าไม่สำคัญ ใน มหัศจรรย์แห่งชีวิต. ประสงค์ ศิริวิริยะกุล บุรณี กาญจนถวัลย์ ชิษณุ  พันธุ์เจริญ  อุษา ทิสยากร อดิศร ภัทราดูลย์ (บรรณาธิการ), กรุงเทพมหานคร: สรรพสาร, หน้า 40-43, 2550.             

 20. ปวีณา สุสัณฐิตพงษ์ สมจิตร์ เอี่ยมอ่อง พิสุทธิ์ กตเวทิน สมชาย เอี่ยมอ่อง. Overview of renin angiotensin aldosterone system (RAAS).ใน Renin angiotensin aldosterone system inhibitor สมชาย เอี่ยมอ่อง เกื้อเกียรติ ประดิษฐ์พรศิลป์ สุรพันธ์ สิทธิสุข (บรรณาธิการ), กรุงเทพมหานคร: Text and Journal Publication Co. Ltd., หน้า 1-88, 2551.

 21. ปวีณา สุสัณฐิตพงษ์ สมจิตร์ เอี่ยมอ่องขจร ตีรณธนากุล สมชาย เอี่ยมอ่อง.    Hyponatremia and Hypernatremia ใน  TEXTBOOK OF NEPHROLOGY.  สมชาย     เอี่ยมอ่อง  สมจิตร์ เอี่ยมอ่อง  เกื้อเกียรติ  ประดิษฐ์พรศิลป์ ขจร ตีรณธนากุล เกรียง ตั้งสง่า วิศิษฏ์  สิตปรีชา  (บรรณาธิการ), กรุงเทพมหานคร: เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น จำกัด, หน้า 53-144, 2554.

 22. สมจิตร์ เอี่ยมอ่องขจร ตีรณธนากุล สมชาย เอี่ยมอ่อง. Metabolic Acidosis and Metabolic  Alkalosis. ใน  TEXTBOOK OF NEPHROLOGY. สมชาย เอี่ยมอ่อง  สมจิตร์ เอี่ยมอ่อง  เกื้อเกียรติ  ประดิษฐ์พรศิลป์ ขจร ตีรณธนากุล เกรียง ตั้งสง่า วิศิษฏ์  สิตปรีชา  (บรรณาธิการ), กรุงเทพมหานคร: เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น จำกัด, หน้า 145-222, 2554.

 23. ปวีณา สุสัณฐิตพงษ์ สมจิตร์ เอี่ยมอ่องขจร ตีรณธนากุล สมชาย เอี่ยมอ่อง. Hypokalemia and Hyperkalemia.ใน  TEXTBOOK OF NEPHROLOGY. สมชาย เอี่ยมอ่อง  สมจิตร์    เอี่ยมอ่อง  เกื้อเกียรติ  ประดิษฐ์พรศิลป์ ขจร ตีรณธนากุล เกรียง ตั้งสง่า วิศิษฏ์  สิตปรีชา  (บรรณาธิการ), กรุงเทพมหานคร: เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น จำกัด, หน้า 239-313, 2554.

 24. วิวัฒน์ จันเจริญฐานะ สมจิตร์ เอี่ยมอ่องขจร ตีรณธนากุล สมชาย เอี่ยมอ่อง. Hypomagnesemia and Hypermagnesemia.ใน  TEXTBOOK OF NEPHROLOGY. สมชาย เอี่ยมอ่อง  สมจิตร์    เอี่ยมอ่อง  เกื้อเกียรติ  ประดิษฐ์พรศิลป์ ขจร ตีรณธนากุล เกรียง ตั้งสง่า วิศิษฏ์  สิตปรีชา  (บรรณาธิการ), กรุงเทพมหานคร: เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น จำกัด, หน้า 323-365, 2554.

 25. ปวีณา สุสัณฐิตพงษ์ สมจิตร์ เอี่ยมอ่องขจร ตีรณธนากุล สมชาย เอี่ยมอ่อง.      Hypocalcemia and Hypercalcemia. ใน TEXTBOOK OF NEPHROLOGY. สมชาย เอี่ยมอ่อง  สมจิตร์    เอี่ยมอ่อง  เกื้อเกียรติ  ประดิษฐ์พรศิลป์ ขจร ตีรณธนากุล เกรียง ตั้งสง่า วิศิษฏ์  สิตปรีชา  (บรรณาธิการ), กรุงเทพมหานคร: เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น จำกัด, หน้า 367-434, 2554.

 26. พรรณธิพา  ต้นสวรรค์  สมจิตร์ เอี่ยมอ่องขจร ตีรณธนากุล สมชาย เอี่ยมอ่อง.      Hypophosphatemia and Hyperphosphatemia. ใน TEXTBOOK OF NEPHROLOGY. สมชาย เอี่ยมอ่อง  สมจิตร์    เอี่ยมอ่อง  เกื้อเกียรติ  ประดิษฐ์พรศิลป์ ขจร ตีรณธนากุล เกรียง ตั้งสง่า วิศิษฏ์  สิตปรีชา  (บรรณาธิการ), กรุงเทพมหานคร: เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น จำกัด, หน้า 435-480, 2554.  

 27. ณัฐวุฒิ โตวนำชัย สมจิตร์ เอี่ยมอ่องขจร ตีรณธนากุล สมชาย เอี่ยมอ่อง. Laboratory Investigation and Interpretation in Renal Diseases. ใน TEXTBOOK OF NEPHROLOGY. สมชาย เอี่ยมอ่อง  สมจิตร์    เอี่ยมอ่อง  เกื้อเกียรติ  ประดิษฐ์พรศิลป์ ขจร ตีรณธนากุล เกรียง ตั้งสง่า วิศิษฏ์  สิตปรีชา  (บรรณาธิการ), กรุงเทพมหานคร: เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น จำกัด, หน้า 543-582, 2554.

 28. ปวีณา สุสัณฐิตพงษ์ สมจิตร์ เอี่ยมอ่องขจร ตีรณธนากุล สมชาย เอี่ยมอ่อง.  Hypertension and Kidney ใน TEXTBOOK OF NEPHROLOGY. สมชาย เอี่ยมอ่อง  สมจิตร์  เอี่ยมอ่อง  เกื้อเกียรติ  ประดิษฐ์พรศิลป์ ขจร ตีรณธนากุล เกรียง ตั้งสง่า วิศิษฏ์  สิตปรีชา  (บรรณาธิการ), กรุงเทพมหานคร: เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น จำกัด, หน้า 981-1065, 2554.

 29. มนต์ชัย ศิริบำรุงวงศ์ สมจิตร์ เอี่ยมอ่อง. Geriatric Nephrology ใน TEXTBOOK OF NEPHROLOGY. สมชาย เอี่ยมอ่อง  สมจิตร์  เอี่ยมอ่อง  เกื้อเกียรติ  ประดิษฐ์พรศิลป์ ขจร ตีรณธนากุล เกรียง ตั้งสง่า วิศิษฏ์  สิตปรีชา  (บรรณาธิการ), กรุงเทพมหานคร: เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น จำกัด, หน้า 2141-2161, 2554.

 30. Eiam-Ong S. In vivo nongenomic effects of aldosterone on epidermal growth factor receptor transactivation: Upstream signals, downstream signals and rapid cellular responses. Aldosterone: Regulation, Function and Research Insights; 2017. p. 91-195

 • Abstract

 1. Eiam-Ong S, Sabatini S. Effect of potassium depletion on renal function and membrane phospholipid biosynthesis in the aged rat kidney. J Am Soc Nephrol  1996; 7: 1298.

 2. Ganga U, Eiam-Ong S, Lonis B, Yang X, Sabatini S. Acid –base effects on brush-border and basolateral membrane metabolism in aged Brown-Norway rats. J Am Soc Nephrol  1996; 7: 1854.

 3. Eiam-Ong S, Sabatini S. Potassium depletion alters function and membrane lipid composition in rat kidney. Am J Kidney Dis 1996, 27: A5.

 4. Eiam-Ong S, Sabatini S. Hypokalemia alters renal function, cortical brush-border and basolateral membrane protein and lipid metabolism. FASEB J 1997; 11: A4.

 5. Eiam-Ong S, Sabatini S. Stimulation of renal protein and lipid formation in cortical medullary membrane with potassium depletion. Am J kidney Dis 1997; 29: A7.

 6. Eiam-Ong S, Sabatini S. Potassium depletion alters renal membrane protein/lipid interaction and affects transporter abundance and activity. J Am Soc Nephrol 1997; 8: A0151.

 7. Eiam-Ong S, Sabatini S. Beneficial effects of caloric restriction on renal function and cortical membrane lipid content. Am J Kidney Dis 1998; 31: A15.

 8. Eiam-Ong S, Sabatini S. Age-related changes in renal function and membrane transporter activity/abundance in hypokalemic F344 x BNF1 rats. FASEB J 1998; 12: A107.

 9. Eiam-Ong S, Sabatini S. Age-associated alterations in renal tubular ATPases in hypokalemic F344 x BNF1 rats. J Am Soc Nephrol 1998; 9: A0022.

 10. Eiam-Ong S, Sabatini S. Renal tubular ATPases and potassium homeostasis in aging. Am J Kidney Dis1999, 33: A23.

 11. Seujange Y, Eiam-Ong S, Kittikowit W, Phansuwan-Pujito P, Eiam-Ong S. Angiotensin system regulates renal eNOS protein expression, nitric oxide production, and electrolyte excretion during renal ischemic reperfusion. Nephrology 2003; 8: A25.

 12. Tanyong J, Eiam-Ong S, Kittikowit W, Phansuwan-Pujito P, Chawanasuntorapoj R, Eiam-Ong S.  Nephrology 2003; 8: A31.

 13. Eiam-Ong S, Udom J, Seublinvong T, Eiam-Ong S. Apoptosis of circulating lymphocyte in unilateral ureteral obstructive rat. Nephrology 2003; 8: A28.

 14. Jerawatana R, Kittikowit W, Eiam-Ong S, Eiam-Ong S. Effects of vanadate and low potassium diet on renal Na,K-ATPase and H,K-ATPase protein expression in rat. Nephrology 2005; 10: A238.

 15. Seujange Y, Kittikowit W, Eiam-Ong S, Eiam-Ong S. Lipid Peroxidation in renal ischemic reperfusion: Effect of angiotensin inhibition. Nephrology 2005;10: A244.

© 1947-2015 Department of Physiology, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, All right reserved.
Professional Joomla Templates - 888 Poker Review