ศ.ดร. สุทธิลักษณ์ ปทุมราช

Print


   ศ.ดร. สุทธิลักษณ์ ปทุมราช

   Prof. Suthiluk  Patumraj, Ph.D. 

 

 

 

 

ตำแหน่งทางวิชาการ: ศาสตราจารย์

โทรศัพท์: 662-256-4267

อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

คุณวุฒิ:

 • 2524 วทบ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • 2528 M.Sc. จาก New Jersey Institute of Technology

 • 2533 Ph.D. จาก University of Medicine and Dentistry of New Jersey

 

ความสนใจเฉพาะ: 

 • Microcirculation and Endothelial cell function

 • Computer-assisted image analysis

 

ผลงานทางวิชาการ:

 1. Ritter AB, Patumraj S, Duran WN. Interstitial diffusion of macromolecules. Proc. 7th Annual Conference of the   IEEE Engineering in Medicine and Biology Science 2:117.

 2. Patumraj S, Ritter A.B., and Duran W.N.  A  Study of  Coronary Macromolecular  Transport  In  Diabetic  Rats. Progress In Microcirculation Research 1993, Chapter 13:  403-406.

 3. Patumraj S.   สรีรวิทยาและสมุนไพรไทย  Chula Med  J. 1995;39(4) : 237-241.

 4. Patumraj S.   Roles of Garlic In Medicine Chula Med J. 1995;39(4) : 243-248.

 5. Udayachalerm W, Jariyapongsakul A, Suwangool P, Patumraj S.  Effects of ACE Inhibitor on Diabetic Cardiovascular Complications : Cardiac and vascular hypertrophy. Chula Med J. 1995;  April 39(4) : 249-250.

 6. Patumraj S, Jetapai U, and Udayachalerm W.  Prevention of Diabetic Cardiovascular Complications by Garlic Extract.   Micocirculatory Approach To Asian Traditional Medicine:  Strategy for the Scientific Evaluation 1996, Chapter 12 : 107-116.

 7. Patumraj S., Tewit S., Kasantikul V., and   Udayachalerm W.  Effects of Garlic Extract on  Plasma Insulin, Lipid Profiles and Coronary Vascular Changes In STZ-rat.  Proc. The Sixth  WorldCongress for Microcirculation.  Monduzzi Editores S.p.A. 1996 : 989-994.

 8. Jariyapongskul A, Niimi H, and Patumraj S.  Cerebral Microvascular Response to Hemorrhagic Hypotension in Spontaneously Diabetic Rats : an intravital  fluorescence microscopic analysis.  Proc. The Sixth World Congress for Microcirculation. Monduzzi Editores S.p.A. 1996 : 977-982.

 9. Jariyapongskul , Niimi H, Kasantiikul V, Maneesri S,  Patumraj S.  Morphological changes of  cerebral microvasculature in streptozotocin-induced  diabetic  rats : In  vivo fluorescence  and  electron   microscopic   studies.  In : Bunnag S.C.,  Srikiatkhachorn A., Patumraj S. (eds).  Proc.The Third Asian Congress for Microcirculation.  Monduzzi  Editores S.p.A-Bologna (Italy).  1997: 239-245.

 10. Amatyakul S, Patumraj S,Niimi H.      The effect of topical adrenomedullin application  on  striated muscle microcirculation : a pilot  study.  In : Bunnag S.C.,  Srikiatkhachorn A., Patumraj  S. (eds).   Proc. The  Third  Asian  Congress for Microcirculation. Monduzzi  Editores S.p.A-Bologna (Italy), 1997:229-231.

 11. Kasantikul V, Jariyapongskul A, Patumraj S. Computer-assisted image analysis of   microvasculature  in  benign and malignant gliomas.  In : Bunnag S.C.,    Srikiatkhachorn  A.,   Patumraj S. (eds).   Proc. The Third Asian Congress for Microcirculation.  Monduzzi  Editores  S.p.A. Bologna (Italy), 1997: 61-66.
 12. Patumraj S., Tewit S., Kasantikul V., Sermpukdeekul P. The Study of Garlic Extract on Diabetic Coronary Vascular Complications. Microcirculation Annual 1997; 13: 31-34.

 13. Patumraj S.  Microcirculation : Endothelial Cell As A Transport Barrier. Endothelium.  1997 : 269-284.

 14. Kasantilul V., Maneesri S., Latikavibul W., Patumraj S.  Ultrastructural Alterations of Blood Vessel in Hypertension and Diabetic Patients. Endothelium.  1997 : 269-284.

 15. Anuntasethakul T, Srikiatkhachorn , Maneesri S, Patumraj S, Kasantikul V.  Ultrastructural changes in endothelial cells of cerebral microvessels after exposure to nitric oxide donor. Neuropathology 1999; 19: 259-266.

 16. Somboonwong J, Thanamittramanee S, Jariyapongskul A, Patumraj S.  Therapeutic effects of   Aloe vera on Cutaneous Microcirculation and Would Healing in Second Degree Burn Model in Rats.  J Med Assoc Thai  2000;83:417-425.

 17. Patumraj S,  Tewit S, Amatyakul S, Maneesri S, Jariyapongskul A, Kasantikul V, Shepro D. Comparative Effects of Garlic and Aspirin on Diabetic Cardiovascular Complication. Drug  Delivery  2000; 7:1-6.

 18. Futrakul N, Panichakul T, Chaisuriya P, Sirisinha S, Futrakul P, Patumraj S.  Endothelial  Cell Cytotoxicity Induced by Nephrotic Serum.  The Second Congress of the Federation of   Immunological  Societies   of   Asia-Oceania ,  Editors ,  Sirisinha  S. ,  Chaiyaroj  S. , Tapchaisri, P.  Jan. 2000.  Monduzzi Edi. S.p.A.
 19. Futrakul N, Panichakul T, Chaisuriya P, Sirissinha S,  Patumraj S, Futrakul P.  Endothelial cell cytotoxicity  and  renal   hypoperfusion  in  idiopathic  nephrotic   syndrome.  Nephron  2000;86: 241-2.

 20. Futrakul N,  Bulthep P, Patumraj S, Futrakul P.  Glomerular endothelial dysfunction and altered cytokines in  severe nephrosis, Nephron.  2000;86:199.

 21. Wattanachon U., Covavisaruch N., Patumraj S.  A measuring tool for vascular wall thickness : an   image   analysis   approach.    Proc.   The 4th   National   Computer   Science   and Engineering.  Nov. 16-17,2000.

 22.  Amatyakul S., Patumraj S., Niimi H.  Effects of adrenomedullin on the cardiac performance and coronary flow in an isolated perfused rat heart model.  Clinical Hemorheology and Microcirculation  23 (2000):269-275.

 23. Srikiatkhachorn A,  Anuntasethakul T., Maneesri S., Phansuwan-Pujito P., Patumraj S, and Kasantikul V.  Hyposerotonin-induced nitric oxide supersensitivity in the cerebral microcirculation. Headache 2000 Apr; 40(4): 267-275.

 24. Udayachalerm W., Vechakarn O., Patumraj S.   Effects of ACE-I on Diabetic Cardiovascular complications : Anti-Hypertensive and Non-Anthihypertensive Doses.  J Med Assoc Thai 2001;84  (Suppl 1): S306-S313.

 25. Chakraphan D.,Thipakorn B., and Patumraj S.  Changes of mesenteric microcirculation in chronic diabetic rats: A pilot study using invital fluorescense microscopy.  Proc. 7th World Congress for Microcirculation.  Aug. 19-22, 2001.

 26. Srikiatkhachorn A,  Anuntasethakul T., Phansuwan-Pujito P., Patumraj S., and Kasantikul V. Effect of serotonin depletion on nitric oxide induced cereberovascular nociceptive response.Neuroreport  2001 Apr; 12(50): 967-971.

 27. Jariyapongskul A, Patumraj S, Yamaguchi S, Niimi H.  The effect of long-term supplementation of vitamin C on leukocyte adhesion to the cerebral endothelium in   STZ- induced  diabetic rats. Clinical Hemorheology and Microcirculation (2002) 27(1):  67-76.

 28. Futrakul N, Tosukhowong P, Valyapongichit Y, Tipprukmas N, Futrakul P, Patumraj S.  Oxidative stress and hemodynamic maladjustment in chronic renal disease : A therapeutic implication. Ren Fail 2002 Jul ; 24(4) : 433-45.

 29. Futrakul N, Boongen M, Tosukhowong P, Patumraj S, Futrakul P.  Treatment witth vasodilators and crude extract of Ganoderma lucidun suppresses proteinuria in nephrosis with focal segmental glomerulosclerosis.   Nephron. 2002 ; 92(3) : 719-20 

 30. Futrakul N, Tohsukhowong P, Patumraj S, Siriviriyakuk P, Tipprukmas N, Futrakul P. Treatments of hemodynamic maladjustment and oxidative stress prevent renal disease progression in chronically severe glomerulonephritides. Ren Fail. 2003 Sep;25(5):839-44.

 31. Khemapech S., Monsiri K, Patumraj S, and  Siriviriyakul P.  Genistein replacement therapy for vasodilation disorder in bilateral ovariectomized rats. Clinical Hemorheology and Microcirculation, IOS Press. 2003; 29: 271-278.

 32. Futrakul N, Boongen M, Patumraj S, Siriviriyakul P, Tosukhowong P, Futrakul P.  Treatment of glomerular endothelial dysfunction steroid-resistant nephrosis with Ganoderma lucidum,  vitamins C, E, and vasodilators. Clinical Hemorheology and Microcirculation, IOS Press. 2003;  29: 205-210.

 33. Sridulyakul P, Chakraphan D, Bhattarakosol P, Patumraj S.  Endothelial nitric oxide synthase expression  in systemic and pulmonary circulation of streptozotocin induced  diabetic  rats : comparison  using  image  analysis.  Clinical  Hemorheology  and  Microcirculation, IOS Press. 2003; 29: 423-428.

 34. Futrakul N, Siriviriyakul P,Panichakul T, Butthep P, Patumraj S, Tosukhowong P, Futrakul P.  Glomerular endothelial cytotoxity and dysfunction in nephrosis with focal segmental glomerulosclerosis. Clinical Hemorheology and Microcirculation, IOS Press. 2003; 29: 469-477.

 35. Futrakul P, Siriviriyakul P, Kulaputana O, Patumraj S, Bunnag S.C., Futrakul N.  A hemodynamically mediated mechanism of renal disease progression in severe glomerulonephritides or nephrosis. Clinical Hemorheology and Microcirculation,IOS Press. 2003; 29: 183-188.

 36. Duansak D, Somboonwong J., and Patumraj S.  Effects of Aloe vera on leukocyte adhesion and TNF-alpha and  IL-6 levels in burn wounded rats. Clinical  Hemorheology and Microcirculation, IOS Press. 2003; 29: 239-246.

 37. Amatyakul S, Chakraphan D, Chotpaibulpan S, and Patumraj S.  The effect of long- term supplementation of vitamin C on pulpal blood flow in streptozotocin-induced diabetic rats.  Clinical Hemorheology and Microcirculation , IOS Press. 2003; 29: 313-320.

 38. Jariyapongskul A, Patumraj S, Niimi H. Cerebral endothelial dysfunction in diabetes: intravital microscoic analysis using streptozotocin-induced diabetic rats. Clinical Hemorheology and Microcirculation, IOS Press. 2003; 29: 331-335.

 39. Molsiri K, Patumraj S, Siriviriyakul P. Preventive mechanism of genistein on coronary  endothelial dysfunction in ovariectomized rats : An isolated arrested heart model. Clinical  Hemorheology  and Microcirculation vol.31 (2), 2004.

 40. Chakraphan D, Sridulyakul P, Thipakorn B, Bunnag S.C, Huxley VA. Patumraj S : Attenuation of  Endothelial Dysfunction by Exercise Training in STZ-Induced Diabetic Rats. Clinical Hemorheology and Microcirculation vol.32, 2005  :217-226.

 41. Patumraj S,  Yoysungnoen P, Kachonrattanadet P., and Wirachwong P. Tumor Neocapillary Density in hepatocellular carcinoma cells Implanted Nude Mice Model.  Clinical Hemorheology and Microcirculation vol.33, 2005  :137-144.

 42. Yoysungnoen P,Wirachwong P, Bhattarakosol P, and Patumraj S. Antiangiogenic activity of curcumin in Hepatocellular carcinoma cells implanted nude mice. Clinical Hemorheology and Microcirculation  vol.33, 2005  :127-136.

 43. Eamlamnam K,  Patumraj S, Visedopas N, and Thong-Ngam D.  Effects of Aloe vera and sucralfate on gastric microcirculatory changes, cytokine levels and gastric ulcer healing in rats. World J Gastroenterology  ISSN1007-9327  vol.12, 2006 : 2035-2040.

 44. Prabjone R, Thong-Ngam D, Wisedopas N,Chatsuwan T,  and Patumraj S. Anti-inflammatory effects of Aloe vera on leukocyte–endothelium interaction in the gastric microcirculation of Helicobacter pylori-infected rats. Clinical Hemorheology and Microcirculation  vol.33, 2006  :9:56

 45. Yoysungnoen P,Wirachwong P, Bhattarakosol P, Niimi H, and Patumraj S.  Effects of curcumin on tumor  antiangiogenesis and biomarkers : COX-2 and VEGF Clinical  Hemorheology and Microcirculation vol.34, number 1,2, 2006  :109-116.

 46. Niimi H,Patumraj S,and  J.-Y.Han. Asian traditional medicine ( ATM ) : Recent progress based on  scientific evidences. Clinical  Hemorheology and Microcirculation  vol.34,  number 1,2, 2006  : 85 - 88.

 47. Siriviriyakul P, Khemapech S., Monsiri K, and Patumraj S. The vascular effect of genistien : What is its mechanism, nitric oxide or PGL2 ?. Clinical    Hemorheology and Microcirculation  vol.34, number 1,2, 2006  : 97 – 101.

 48. Jariyapongskul A ,  Patumraj Sand  Niimi H.  Effects of Yahom on the regional cerebral blood flow in rat using fluorescence videomicroscopy. Clinical Hemorheology and Microcirculation  vol.34,  number 1,2, 2006  : 139 – 144.

 49. Futrakul N, Butthep P, Patumraj S , Siriviriyakul Pand Futrakul P. Microvascular disease and endothelial dysfunction in chronic kidney disease : Therapeutic implication. Clinical  Hemorheology and   Microcirculation   vol.34, number 1,2, 2006  : 265 – 271.

 50. Jariyapongskul A , Rungjaroen T, Kasetsuwan N, Patumraj Sand  Niimi H. Chronic changes of the iris microvasculature of streptozotocin – induced diabetic rats using fluorescence videomicroscopy. Clinical  Hemorheology and   Microcirculation  vol.34, number 1,2, 2006  : 283 - 293.

 51. Amatyakul S, Chakraphan D, Chotpaibulpan S, and Patumraj S. Role of exercise training on pulpal blood flow in  diabetic rats. Clinical  Hemorheology and Microcirculation  vol.34, number 1,2, 2006  : 295 - 301.

 52. Chanawirat A, Khemapech S, Patumraj Sand  Siriviriyakul P. Genistien replacement therapy on endothelial dysfunction and bone loss in bilateral ovariectomized rats. Clinical  Hemorheology and Microcirculation  vol.34, number 1,2, 2006  : 309 - 314.

 53. Sridulyakul P, Chakraphan Dand Patumraj S. Vitamin C supplementation could reverse diabetes-induced endothelial cell dysfunction in mesenteric microcirculation in STZ-rats. Clinical  Hemorheology and Microcirculation  vol.34, number 1,2, 2006  : 315 - 321.

 54. Daroonwan Chakraphan, Patarin Sridulyakul, Bundit Thipakorn, Srichitra Bunnag, Virginia H. Huxley, Suthiluk Patumraj.  Leukocyte-endothelial cell interaction is attenuated by low-intensity  exercise training and vitamin C supplementation in diabetic rats. Asian Biomed Journal. 2007:1: 67-75.

 55. Amporn Jariyapongskul , Tippawan Rungjaroen , Ngamjit Kasetsuwan , Suthiluk Patumraj, Junji Seki , Hideyukii Niimi. Long-term effects of oral vitamin C supplementation on the endothelial dysfunction in the iris microvessels of  diabetic  rats.  Microvasc Res. 2007 : 23;  174:677-47.

 56. Premtip Thaveeratitham, Plengpanich W., Naen-Udorn W., Patumraj S., Khovidhunkit W. Effects of human  apolipoprotein A-I on endotoxin-induced  leukocyte adhesion on endothelial  cells in vivo and on the growth of  Escherichia  coli in vitro. J. Endotoxin. Research.  13,1 2007: 54-58.

 57. Premtip Thaveeratitham, Weerapan Khovidhunkit, Suthiluk Patumraj.  High-density lipoproteins (HDL) inhibit endotoxin-induced leukocyte adhesion on endothelial cells in rats: Effect of the acute-phase HDL Clinical  Hemorheology  and Microcirculation.   36,1/2007:1-12.

 58. Atchareeya Kasiyaphat, Prasong Siriviriyakul, and Suthiluk Patumraj. Preventive effects of genistein on leukocyte adhesion in femur venules and on bone-loss induced in ovariectomized female rats. Clinical  Hemorheology and Microcirculation. 38;4. 2008:235-243.

 59. Kasiyaphat A, Siriviriyakul P, and Patumraj S. Technical report.  A novel femur window chamber for in vivo studies of bone microcirculation. Asian Biomed  Journal Vol. 1 No. 3 October 2007;301-305.

 60. Jariyapongskul A, Patumraj S, Suksumrarn,   A.  Long-term  effect of  tetrahydrocurcumin supplementation on cerebral blood flow and endothelial cells in streptozotocin- induced diabetic rats. Asian Biomedicine. 2008, vol. 2, no.2,151-155. 

 61. Duansak N, Yoysungnoen P, Somchaichana J, Bhattarakosol P, Wirachwong P, Patumraj S. Correlation between hypoxia-inducible factor andvascular endothelial growth factor expression undertumor neovascularization in hepatocellular carcinoma cell-implanted nude mice.  Asian Biomedicine. 2007. Vol. 1 No. 4 December;399-406. 

 62. Yoysungnoen P, Wirachwong P, Changtam C, Suksamrarn A, Patumraj S. Suppression of tumor neocapillarization induced by HepG2 cells in nude mice emented with curcumin or tetrahydrocurcumin: an in vivo comparative study.Asian Biomedicine 2008; February 2(1) : 77-82.

 63. Lertworapreecha M, Patumraj S, Niruthisard S, Hansasuta P, and Bhattarakosol P.  Mouse acquired HPV tumor using dorsal skin-fold window chamber. Indian J Exp Biol. 2009;47:327-332.

 64. Wongeakin N, Sridulyakul P, Jariyapongskul A, Suksamrarn A, Patumraj S. Effects of  Curcumin and Tetrahydrocurcumin on Diabetes Induced Endothelial Dysfunction. African Journal of Biochemistry Research. 2009;3(5):259–265.

 65. Viboolvorakul  S, Niimi H, Wongeakin N, Eksakulkla S, Patumraj S. Increased capillary vascularity in the femur of aged rats by exercise training. Microvasc Res 2009;78(3):459-463.
 66. Eksakulkla S, Suksom D, Siriviriyakul P,and Patumraj S. Increased NO bioavailability in aging male rats by genistein and exercise training: using 4, 5-diaminofluorescein diacetate. Reprod Biol Endocrinol. 2009; 7: 93.

 67. Rungseesantivanon S, Thenchaisri N, Ruangvejvorachai P, Patumraj S. Curcumin supplementation could improve diabetesinduced endothelial dysfunction associated with decreased vascular superoxide production and PKC inhibition. BMC, Complementary and Alternative Medicine. 2010;10:57.

 68. Rungseesantivanon S, Thenchaisri N, Ruangvejvorachai P, Patumraj S. Curcumin Improves Prostanoid Ratio in Diabetic Mesenteric Arteries Associated  with Cyclooxygenase-2 and NF-κB Suppression. Diabetes, Metabolic Syndrome and Obesity: Targets and Therapy. 2010;3:1-9.

 69. Sintara K, Thong-Ngam D, Patumraj S, Klaikeaw N, Chatsuwan T.Curcumin suppresses gastric NF-kappaB activation and macromolecular leakage in Helicobacter pylori-infected rats. World J Gastroenterol. 2010 Aug 28;16(32):4039-46.

 70. Yoysungnoen-Chintana, P., Wirachwong, P, Suksamrarn, A., Patumraj, S. Tetrahydrocurcumin inhibits HepG2-induced angiogenesis via down regulation of ERK1&2 and PI3K/AKT pathways. Asian Biomedicine. 2011, June 5 (3): 338-345.

 71. Viboolvorakul S, EksakulklaS, Wongeak-inN, Niimi H, and PatumrajS.Exercise Training Could Reduce Age-Induced Microvascular Impairment Related to Its Anti-Oxidant Potential. British Journal of Medicine and Medical Research, 2011;1(4): 385-396.

 72. Sarapukdee P, Patumraj S, Sriyudthsak M.  A development of an non-invasive optical sensor for determining nitric oxide changes after arm-cuff occlusion. The Proceeding of 8th Asian Congress for Microcirculation by Editografica • Bologna (Italy) Oct 2011:99-102.

 73. Pornchai N, Sriyudthsak M, Patumraj S. Detection of endothelial cell-derived nitric oxide release using gold-coated carbon electrode modified with nafion: the tests in control and diabetic rats. The Proceeding of 8th Asian Congress for Microcirculation by Editografica • Bologna (Italy). Oct 2011:103-108. 

 74. Wongeakin N, Patumraj S, Niimi H. Capillary density changes in rat femur during aging using intravital laser confocal microscopy. Asian Biomedicine. Vol. 6 No. 2 April 2012; 285-289.

 75. Sridulyakul P,  Wongeak-in  N, and Patumraj S.  Correlations between Endothelial Functions and ROS Detection in Diabetic Microvascular Wall: Early and Late Ascorbic Acid Supplementation. International Journal of Vascular Medicine. Volume 2012 (2012), Article ID 709695, 9 pages.

 76. Sukpat S, Isarasena N, Wongphoom J, Patumraj S. Vasculoprotective effects of combined endothelial progenitor cells and mesenchymal stem cells in diabetic wound care: their potential role in decreasing wound-oxidative stress. Biomed Res Int. 2013;2013:459196.

 77. Lertworapreecha M, Patumraj S, Niruthisard S, Hansasuta P, Bhattarakosol P. Cytotoxic function of gamma delta (gamma/delta) T cells against pamidronate-treated cervical cancer cells. Indian J Exp Biol. 2013 Aug;51(8):597-605.

 78. Viboolvorakul, S., & Patumraj, S. Exercise Training Could Improve Age-Related Changes in Cerebral Blood Flow and Capillary Vascularity through the Upregulation of VEGF and eNOS. Biomed Res Int. 2014;2014:230791.

 79. Yoysungnoen-Chintana P, Bhattarakosol P, Patumraj S. Antitumor and Antiangiogenic Activities of Curcumin in Cervical Cancer Xenografts in Nude Mice. Biomed Research International. 2014; Article number:817972.

 80. Khemthongcharoen N, Ruangpracha A, Sarapukdee P, Rattanavarin S, Jolivot R, Jarujareet U, et al. Novel p16 binding peptide development for p16-overexpressing cancer cell detection using phage display. Journal of peptide sciences. 2015; 21(4):265-273.

 81. Yoysungnoen B, Bhattarakosol P, Patumraj S, Changtam C. Effects of tetrahydrocurcumin on hypoxia-inducible factor-1 alpha and vascular endothelial growth factor expression in cervical cancer cell-induced angiogenesis in nude mice. Biomed research international. 2015.

 82. Khemthongcharoen N, Ruangpracha A, Sarapukdee P, Rattanavarin S, Jolivot R, Jarujareet U, et al. Novel p16 binding peptide development for p16-overexpressing cancer cell detection using phage display. J Pept Sci. 2015 Apr;21(4):265-73.

 83. Yoysungnoen B, Bhattarakosol P, Changtam C, Patumraj S. Effects of Tetrahydrocurcumin on Tumor Growth and Cellular Signaling in Cervical Cancer Xenografts in Nude Mice. Biomed Res Int. 2016.

 84. Sukpat S, Israsena N, Patumraj S. Pleiotropic Effects of Simvastatin on Wound Healing in Diabetic Mice.J Med Assoc Thai 2016;99(2):213-219.

 85. Li W, Suwanwela NC, Patumraj S. Curcumin by down-regulating NF-kB and elevating Nrf2, reduces brain edema and neurological dysfunction after cerebral I/R. Microvasc Res 2016;106:117-127.

 86. Yoysungnoen B, Bhattarakosol P, Changtam C, Patumraj S. Combinational treatment effect of tetrahydrocurcumin and celecoxib on cervical cancer cell-induced tumor growth and tumor angiogenesis in nude mice. J Med Assoc Thailand 2016;99:S23-S31.

 87. Li, W., Suwanwela, N.C., Patumraj, S. Curcumin prevents Reperfusion injury following ischemic stroke in rats via inhibition of NF-κB, ICAM-1, MMP-9 and caspase-3 expression (2017) Molecular Medicine Reports, 16 (4), pp. 4710-4720.

© 1947-2015 Department of Physiology, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, All right reserved.
Professional Joomla Templates - 888 Poker Review