ศ.ดร.พญ. นริสา ฟูตระกูล

 

   ศ.ดร.พญ. นริสา ฟูตระกูล

   Prof. Narisa Futrakul, M.D., Ph.D.

 

 

 

 

ตำแหน่งทางวิชาการ: ศาสตราจารย์

โทรศัพท์: 02-256-4267 ต่อ 2035

อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

คุณวุฒิ:

 • ปริญญาเอก สาขาสรีรวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Chulalongkorn University 2544

 • วุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์ แพทยสภา / The Medical Council of Thailand 2541

 • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล / Mahidol University 2535

 

ความสนใจเฉพาะ: 

 • Angiopathy Kidney disease

 

ผลงานทางวิชาการ: 

 • บทความในวารสาร/Journal Article

 1. Futrakul, P., Poshyachinda, M., Yenrudi, S., Saleekul, P., Sensirivatana, R., Futrakul, N., Apaiwong, S., Pochanugool, C., Thamaree, S., Buranasiri, K., Watana, D., Kingwatanakul, P., Panichpun, S., Kwoekpaitoon, S., Tironparin, C. (1992) Intrarenal hemodynamic abnormality in severe form of glomerulonephritis: Therapeutic benefit with vasodilators. Journal of the Medical Association of Thailand. 57(4):375-85.

 2. Futrakul, N., Futrakul, P., Poshyachinda, M., Apaiwong, S., Sensirivatana, R., Thamaree, S., Chairatanaruth, T. (1994) Intrarenal hemodynamic alteration in mesangial proliferative nephrotic syndrome with steroid resistance: Effect of vasodilators [6]. Nephron. 66(3):366-7.

 3. Futrakul, P., Futrakul, N., Howie, A.J. (1994). Renal hypoperfusion and segmental glomerulosclerotic lesion [2]. Pediatric Nephrology, 8(2):260-261.

 4. Futrakul, P., Sitprija, V., Futrakul, N. (1995). Renal perfusion in developing focal-segmental glomerulosclerosis: a hypothesis. American Journal of Nephrology. 15(2):176-7.

 5. Futrakul, P., Futrakul, N., Sitprija, V., Sensirivatana, R., Watana, D., Kingwatanakul, P. mproved renal perfusion prevents disease progression in focal segmental glomerulosclerosis [9]. Nephron, 69(3),1995:351.

 6. Futrakul, P., Boonjunwetwat, D., Pochanugool, C., Sitprija, V., Futrakul, N., Trakarnvanich, T. (1995). Renal vein thrombosis in a severe form of renal disease [1]. American Journal of Nephrology. 15(4):364-366.
 7. Futrakul, N., Pochanugool, C., Sitprija, V., Singkhwa, V., Futrakul, P., Yenrudi, S., Sensirivatana, R., Watana, D., Poshyachinda, M. (1996). Renal dysfunctions in glomerulonephropathy with rapidly declined renal failure. Renal Failure. 18(4):557-65.

 8. Futrakul, N., Pochanugool, C., Sitprija, V., Singkhwa, V., Futrakul, P., Yenrudi, S., Sensirivatana, R., Watana, D., Poshyachinda, M. (1997). Renal dysfunction in glomerulonephropathy associated with rapid onset renal failure. Renal Failure. 19(1):77-84.

 9. Futrakul, P., Sitprija, V., Yenrudi, S., Poshyachinda, M., Sensirivatana, R., Watana, D., Singklwa, V., Jungthirapanich, J., Futrakul, N. Glomerular endothelial dysfunction determines disease progression: A hypothesis. American Journal of Nephrology. Nov 1997;17(6):533-40.
 10. Futrakul, P., Yenrudi, S., Sensirivatana, R., Kingwatanakul, P., Futrakul, N., Futrakul, S. (1999). Renal perfusion and nephronal structure [5]. Nephron. 82(1):79-80.

 11. Futrakul, P., Yenrudi, S., Futrakul, N., Sensirivatana, R., Kingwatanakul, P., Jungthirapanich, J., Cherdkiadtikul, T., Laohapaibul, A., Watana, D., Singkhwa, V., Futrakul, S., Pongsin, P. (1999). Tubular function and tubulointerstitial disease. American Journal of Kidney Diseases. 33(5):886-91.

 12. Sensirivatana, R., Cherdkiattikul, T., Laohapaibul, A., Futrakul, P., Futrakul, S., Futrakul, N. (1999). Mesangial proliferative nephrosis with superimposed focal segmental glomerulosclerosis versus idiopathic nephrosis with focal segmental glomerulosclerosis [4]. Nephron. 83(4):363-4.

 13. Futrakul, N., Butthep, P., Patumraj, S., Tipprukmas, N., Futrakul, P. )2000). Enhanced tumor necrosis factor in the serum and renal hypoperfusion in nephrosis associated with focal segmental glomerulosclerosis. Renal Failure. 22(2):213-7.

 14. Futrakul, N., Yenrudi, S., Futrakul, P., Cherdkiadtikul, T., Laohapaibul, A., Futrakul, S., Sensirivatana, R. (2000). Peritubular capillary flow and tubular function in idiopathic nephrotic syndrome. Nephron. 85(2):181-2.

 15. Futrakul, N., Yenrudi, S., Sensirivatana, R., Watana, D., Laohapaibul, A., Watanapenphaibul, K., Kingwatanakul, P., Futrakul, P., Futrakul, S. (2000). Peritubular capillary flow determines tubulointerstitial disease in idiopathic nephrotic syndrome. Renal Failure. 22(3):329-335.

 16. Futrakul, N., Butthep, P., Patumraj, S., Futrakul, P. (2000). Glomerular endothelial dysfunction and altered cytokines in severe nephrosis [9]. Nephron. 86(2)199.

 17. Futrakul, N.ac, Panichakul, T.b, Chaisuriya, P.b, Sirisinha, S.b, Patumraj, S.a, Futrakul, P. (2000). Endothelial cell cytotoxicity and renal hypoperfusion in idiopathic nephrotic syndrome [33]. Nephron. 86(2),241-2.

 18. Yenrudi, S., Keetacheeva, K., Futrakul, N. (2000). Renal microvascular injury in idiopathic nephrotic syndrome [5]. Nephron. 86(3):350-1.

 19. Yenrudi, S., Laohapaibul, A., Kittidiwit, W., Suteparuk, S., Futrakul, N. (2001). A correlation between renal morphology and renal circulation in pediatric nephrotic syndrome. Renal failure. 23(1):85-90.
 20. Futrakul, N., Tosukhowong, P., Valyapongpichit, Y., Tipprukmas, N., Futrakul, P., Patumraj, S. (2002). Oxidative stress and hemodynamic maladjustment in chronic renal disease: A therapeutic implication. Renal Failure. 24(4):433-45.

 21. Futrakul, N., Boongen, M., Tosukhowong, P., Patumraj, S., Futrakul, P. (2002). Treatment with vasodilators and crude extract of Ganoderma lucidum suppresses proteinuria in nephrosis with focal segmental glomerulosclerosis. Nephron. 92(3):719-20.

 22. Futrakul, N. , Laohaphaibul, A., Futrakul, P. (2003). Glomerular endothelial dysfunction and hemodynamic maladjustment in vesicoureteric reflux. Renal Failure. 25(3):479-83.

 23. Futrakul, N., Tohsukhowong, P., Patumraj, S., Siriviriyakuk, P., Tipprukmas, N., Futrakul, P. (2003). Treatments of hemodynamic maladjustment and oxidative stress prevent renal disease progression in chronically severe glomerulonephritides. Renal Failure. 25(5):839-44.

 24. Futrakul, N., Kittikowit, W., Yenrudi, S. Reduced endothelial factor VIII staining in renal microcirculation correlates with hemodynamic alteration in nephrosis. Renal Failure. 35(5):759-64.

 25. Futrakul, N., Siriviriyakul, P., Panichakul, T., Butthep, P., Patumraj, S., Futrakul, P. Glomerular endothelial cytotoxity and dysfunction in nephrosis with focal segmental glomerulosclerosis. Clinical Hemorheology and Microcirculation. 29(3-4):469-73.

 26. Futrakul, N., Boonyen, M., Patumraj, S., Siriviriyakul, P., Tosukhowong, P., Futrakul, P. Treatment of glomerular endothelial dysfunction in steroid-resistant nephrosis with Ganoderma lucidum, vitamins C, E and vasodilators. Clinical Hemorheology and Microcirculation. 29(3-4):205-10.

 27. Futrakul, P. , Siriviriyakul, P., Patumraj, S., Bunnag, S., Kulaputana, O., Futrakul, N. A hemodynamically mediated mechanism of renal disease progression in severe glomerulonephritides or nephrosis. Clinical Hemorheology and Microcirculation. 29(3-4):183-7.

 28. Futrakul, N., Futrakul, P. Microvascular disease and renal disease progression. Journal of the Medical Association of Thailand. July 2004;87(7):854-9.

 29. Futrakul, N. , Siriviriyakul, P., Futrakul, P. (2004). Hemodynamic correction and early detection of tubulointerstitial fibrosis prevent disease progression in chronic kidney disease. Renal Failure. 26(2):199-200.

 30. Futrakul, N., Panichakul, T., Sirisinha, S., Futrakul, P., Siriviriyakul, P. (2004). Glomerular endothelial dysfunction in chronic kidney disease. Renal Failure. 26(3):259-64.

 31. Futrakul, N., Siriviriyakul, P., Deekajorndej, T., Futrakul, P. (2004). Hemodynamic maladjustment and disease progression in nephrosis with FSGS. Renal Failure. 26(3):231-6.

 32. Futrakul, N., Futrakul, P., Siriviriyakul, P. (2004). Correction of peritubular capillary flow reduction with vasodilators restores function in focal segmental glomerulosclerotic nephrosis. Clinical Hemorheology and Microcirculation. 31(3):197-205.

 33. Futrakul, N., Sitprija, V., Siriviriyaku, P., Futrakul, P. (2004). Glomerular endothelial dysfunction, altered hemorheology and hemodynamic maladjustment in nephrosis with focal segmental glomerulosclerosis. Hong Kong Journal of Nephrology. 6(2):69-73.

 34. Butthep, P., Nuchprayoon, I., Futrakul, N. Endothelial injury and altered hemodynamics in thalassemia. Clinical Hemorheology and Microcirculation. 32(4):287-93.

 35. Futrakul, N., Panichakul, T., Butthep, P., Futrakul, P., Jetanalin, P., Patumraj, S., Siriviriyakul, P. Ganoderma lucidum suppresses endothelial cell cytotoxicity and proteinuria in persistent proteinuric focal segmental glomerulosclerosis (FSGS) nephrosis. Clinical Hemorheology and Microcirculation. 31(4)267-272.

 36. Futrakul, N., Vongthavarawat, V., Chairatanarat, T., Sirisalipotch, S., Futrakul, P., Suwanwalaikorn, S. Altered renal function in normoalbuminuric type 2 diabetes. Renal Failure. 26(6):727-8.

 37. Futrakul, N. , Vongthavarawat, V., Sirisalipotch, S., Chairatanarat, T., Futrakul, P., Suwanwalaikorn, S. (2005). Tubular dysfunction and hemodynamic alteration in normoalbuminuric type 2 diabetes. Clinical Hemorheology and Microcirculation. 32(1):59-65.

 38. Futrakul, N. , Butthep, P., Futrakul, P. (2005). Biomarkers of endothelial injury in focal segmental glomerulosclerotic nephrosis. Renal Failure. 27(4):393-5.

 39. Futrakul, N., Butthep, P. Early detection of endothelial dysfunction and early therapeutic correction effectively restore renal function in type 2 diabetic nephropathy [2]. Renal Failure. 27(4):493-4.

 40. Futrakul, N., Butthep, P., Patumraj, S., Siriviriyakul, P., Futrakul, P. (2006). Microvascular disease and endothelial dysfunction in chronic kidney diseases: Therapeutic implication. Clinical Hemorheology and Microcirculation. 34(1-2):265-71.

 41. Futrakul, N., Butthep, P., Vongthavarawat, V., Futrakul, P., Sirisalipoch, S., Chaivatanarat, T., Suwanwalaikorn, S. (2006). Early detection of endothelial injury and dysfunction in conjunction with correction of hemodynamic maladjustment can effectively restore renal function in type 2 diabetic nephropathy. Clinical Hemorheology and Microcirculation. 34(3):373-81.

 42. Futrakul, N., Butthep, P., Chunhakarn, S., Banyatsappasin, W., Futrakul, P., Sitprija, V. A deficient VEGF enhances endothelial cell loss and impaired renal function. Renal Failure. Jun 2006;28(5):449.

 43. Futrakul, N. , Butthep, P., Futrakul, P., Sittipreja, V. Letter to the editor: Glomerular endothelial dysfunction in type 2 diabetes mellitus [1]. Renal Failure. 1 Sept 2006;28(6)523-4.

 44. Futrakul, N., Futrakul, P. Biomarker for IgM nephropathy variant and therapy [1]. Clinical Nephrology. Sept 2006;66(3):218.

 45. Sila-Asna, M., Bunyaratvej, A., Futrakul, P., Futrakul, N. Letter to the editor: "Renal microvascular abnormality in chronic kidney disease" [2]. Renal Failure. Oct 2006;28(7):609-10.

 46. Patumraj, S. , Wongeakin, N., Sridulyakul, P., Jariyapongskul, A., Futrakul, N., Bunnag, S. (2006). Combined effects of curcumin and vitamin C to protect endothelial dysfunction in the iris tissue of STZ-induced diabetic rats. Clinical Hemorheology and Microcirculation. 35(4)481-9.

 47. Futrakul, N., Butthep, P., Futrakul, P., Sitprija, V. Improvement of renal function in type 2 diabetic nephropathy. Renal Failure. Feb 2007;29(2):155-8.

 48. Futrakul, N., Sila-Asna, M. (2007). A default renal regeneration in chronic kidney disease [2], Clinical Hemorheology and Microcirculation. 36(3):265-6.

 49. Futrakul, N., Futrakul, P. Diagnostic markers for early detection of diabetic retinopathy and nephropathy [1]. Clinical Nephrology. Jan 2008;68(1):63-4.

 50. Futrakul, P., Futrakul, N. An Innovative Strategy to Effectively Prevent ESRD. American Journal of Kidney Diseases. Jan 2008;51(1):162.

 51. Futrakul, N. , Butthep, P., Laohareungpanya, N., Chaisuriya, P., Ratanabanangkoon, K. A defective angiogenesis in chronic kidney disease. Renal Failure. Feb 2008;30(2):215-7.

 52. Futrakul, N., Butthep, P., Futrakul, P. (2008). Altered vascular homeostasis in chronic kidney disease. Clinical Hemorheology and Microcirculation. 38(3):201-207.

 53. Futrakul, N., Futrakul, P. Renal microvascular disease in an aging population: A reversible process? Renal Failure. May 2008;30(4):353-6.

 54. Futrakul, N., Futrakul, P. Renal microvascular and tubular injuries in type II diabetic nephropathy. Kidney International. Aug 2008;74(3):390.

 55. Futrakul, N., Sridama, V., Futrakul, P. Microalbuminuria - A biomarker of renal microvascular disease. Renal Failure. Feb 2009;31(2):140-3.

 56. Futrakul, N., Butthep, P., Futrakul, P. Altered vascular homeostasis in type 2 diabetic nephropathy. Renal Failure. Mar 2009;31(2):207-210.

 57. Futrakul, N., Futrakul, P. Adequate Vascular Repair is Relevant to Improving Renal Perfusion and Function Following Vasodilators in Normoalbuminuric Type 2 Diabetic Nephropathy. American Journal of Kidney Diseases. Sept 2009;54(3):583-4.

 58. Futrakul, N., Futrakul, P. Primary prevention of chronic kidney disease. Asian Biomedicine. Oct 2009;3(5):575-6.

 59. Futrakul, N., Futrakul, P. Vascular homeostasis and disease progression in chronic kidney disease. Asian Biomedicine. Dec 2009;3(6):589-94.

 60. Futrakul, N., Futrakul, P. (2009). A mildly altered vascular homeostasis in early stage of CKD. Renal Failure. 31(7):538-43.

 61. Futrakul, N., Futrakul, P. Improved vascular repair is relevant to enhanced renal function with vasodilators in early stage of chronic kidney disease. Asian Biomedicine. Feb 2010;4(1):153-7.

 62. Futrakul, N., Futrakul, P. Vascular repair is vulnerable to renal regeneration in early stage of diabetic nephropathy. Asian Biomedicine. Oct 2010;4(5):827-8.

 63. Futrakul, N., Futrakul, P. Index for recognition of early vascular disease. Kidney International. Nov 2010;78(10):1047.

 64. Futrakul, N., Butthep, P., Chunhakan, S., Banyatsuppasin, W., Futrakul, P. Vascular homeostasis in early (normo-albuminuric) type 2 diabetic nephropathy. Asian Biomedicine. Dec 2010;4(6):987-90.

 65. Futrakul, N., Futrakul, P. Vascular homeostasis and angiogenesis determine therapeutic effectiveness in type 2 diabetes. International Journal of Vascular Medicine. Vol2011;Article number 971524.

 66. Futrakul, N., Kulaputana, O., Futrakul, P., Chavanakul, A., Deekajorndech, T. Enhanced peritubular capillary flow and renal function can be accomplished in normoalbuminuric type 2 diabetic nephropathy. Renal Failure. Apr 2011;33(3):312-5.

 67. Futrakul, N., Futrakul, P. (2011). Indices indicating early renal microvascular disease in diabetes. Open Biomarkers Journal.4(1):18-20.

 68. Futrakul, N., Futrakul, P. Renal microvascular disease predicts renal function in diabetes. Renal Failure. Feb 2012;34(1):126-9.

 69. Futrakul, N., Futrakul, P., Sirisalipoch, S., Chanakul, A., Deekajorndech, T. Restoration of renal perfusion and function in chronic kidney disease. Asian Biomedicine. Feb 2012;6(1):95-8.

 70. Futrakul, N., Futrakul, P. A progression in peritubular capillary flow reduction and tubulointerstitial fibrosis reflected by FE Mg predict the decline in glomerular filtration rate. Kidney International. Apr 2012;81(7):707.

 71. Futrakul, N., Futrakul, P. Is diabetic nephropathy a restorative disease? Renal Failure. Jun 2012;34(5):667-8.

 72. Futrakul, N., Futrakul, P. Therapeutic resistance to ACEI and ARB combination in macroalbuminuric diabetic nephropathy. Clinical Nephrology. Spt 2012;78(3):250.

 73. Futrakul, N., & Deekajorndech, T. (2013). Biomarkers of glomerular endothelial dysfunction in primary focal segmental glomerulosclerosis. Nephrology, 18(2), 158.

 74. Futrakul N, Futrakul P.  Normalization of kidney dysfunction in normotensive, normo-albuminuric type 2 diabetes. Ren Fail. 2013 Aug;35(7):1058-9.

 75. Futrakul N, Chaisuriya P, Ratanabanangkoon K, Futrakul P. Microvascular dysfunction in normotensive, normoalbuminuric, normo- or hyperfiltrate type 2 diabetes. Ren Fail. 2013 Sep;35(8):1191-2.

 76. Futrakul N, Kulapatana O, Futrakul P. Vascular disease in early stage of diabetic nephropathy. Ren Fail. 2013 Oct;35(9):1302-3.

 77. Futrakul N, Deekajorndech T, Futrakul P. Pericytes and renal microvascular disease induce renal fibrosis in CKD. Clin Nephrol. 2013 Oct;80(4):310.

 78. Futrakul N, Futrakul P. Vascular response to vasodilator treatment in microalbuminuric diabetic kidney disease. World J Nephrol. 2013 Nov 6;2(4):125-8.

 79. Futrakul N, Chanakul A, Futrakul P, Deekajorndech T. Early stage of vascular disease and diabetic kidney disease: an under-recognized entity. Renal Failure.2015 Sep 11; 37(8):1243-6.

 80. Futrakul N,Futrakul P. Biomarker for early renal microvascular and diabetic kidney diseases.Renal failure.2017 May 11;39(1):505-11

 81. Futrakul N, Futrakul P.A Self-Sufficiency Philosophy for Non-Communicable Disease Control.J Clin Nephrol Ren Care.2017;3(2):1-3.

 82. Futrakul N, Futrakul P.Detection of DKD stage 1 and treatment are essential.Renal Failure.2018 Apr 18;40:1, 363-363.

 • บทความในหนังสือ/Book Section

 1. ประสิทธิ์ ฟูตระกูล, วิศิษฐ์ สิตปรีชา, มาคุ้มครอง โปษยะจินดา, ชาญ โพชนุกูล, นริสา ฟูตระกูล.  2538.  "ความผิดปกติของเซลล์บุผิวในหลอดเลือดฝอยโกลเมอรูลัสกับการทำลายไต." โรคไต กลไก พยาธิสรีรวิทยา การรักษา, 347-357.

 2. นริสา ฟูตระกูล, ประสิทธิ์ ฟูตระกูล, วิศิษฐ์ สิตปรีชา, มาคุ้มครอง โปษยะนนท์, จินดา เซ็นศิริวัฒนา.  2537.  "การประเมินความรุนแรงของโรคไตและการพยากรณ์โรคโดยพิจารณาค่าคะแนนคลินิก." โรคไตคลินิก 2, 79-91.

 

รางวัลที่ได้รับ:

 • 2547 รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ สำนักงานกองทุนการวิจัยแห่งชาติ (สกว.) และรางวัลชมเชยผลงานวิจัยจากสภาวิจัยแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2547

 • 2551 รางวัลผลงานวิจัยระดับดีเยี่ยมจาก สภาการวิจัยแห่งชาติ

 • 2555 รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

 

© 1947-2020 Department of Physiology, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, All right reserved.
Professional Joomla Templates - 888 Poker Review