รศ.นพ. สมพล สงวนรังศิริกุล


   รศ.นพ. สมพล  สงวนรังศิริกุล

   Assoc.Prof. Sompol  Sanguanrungsirikul, M.D., M.Sc.
ตำแหน่งทางวิชาการ: รองศาสตราจารย์

โทรศัพท์: 662-256-4267

อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

คุณวุฒิ:

 • แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สรีรวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(พัฒนาสุขภาพ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก(กุมารเวชศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 • หนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา

 

ผลงานทางวิชาการ: 

 1. Tongroach P, Sanguanrungsirikul S, Tantisira B, Kunluan P. Angiotensin II-Induced Depression of Purkinje Cell Firing and Possible Modulatory Action on GABA Responses. Neurosci Res. 1984 Oct;1(5):369-72.

 2. Sanguanrungsirikul  S, Chomdej B., Suwanprasert K., Wattanavaha  P. Acute Effect of Russell's Viper (Vipera russelli siamensis) Venom on Renal Hemodynamics  and Autoregulation of Blood Flow in Dogs. Toxicon. 1989;27(11):1199-207

 3. Chaiwanichsiri D, Sanguanrungsirikul S, Suwannakul W. Poor Physical Fitness of Adolescents with Mental Retardation at Rajanukul School, Bangkok. J Med AssocThai. 2000Nov;83(11):1387-92.

 4. Sanguanrungsirikul S, Somboonwong J, Nakhnahup C, Pruksananonda C. Energy Expenditure and Physical Activity of Obese and Non-Obese Thai Children. J Med Assoc Thai. 2001 Jun;84 (suppl 1):S314-20.

 5. Anomasiri W, Sanguanrungsirikul S, Srikiatkhachorn A, Chuntavan P. Changes of Immune System in Military Recruits after The Training Program. J Med Assoc Thai. 2002 Jun;85 (suppl1):S327-35.

 6. Chentanez V, Sanguanrungsirikul S, Panyasawad N. Effect of ganglioside on paclitaxel(Taxol) induced neuropathy in Rats. J Med AssocThai  2003; 86:449-45.

 7. Anomasiri W, Sanguanrungsirikul S, Saichandee P. Low Dose Creatine Supplementation Enhances Sprint Phase of 400 Meters Swimming Performance. J Med Assoc Thai. 2004;87(suppl2):S228-32.

 8. Sueblinvong T, Egtasaeng N, Sanguanrungsirikul S. Hyperbaric Oxygenation and Blood lactate Clearance : Study in Sixty Male Naval Cadets. J Med Assoc Thai. 2004;87(suppl2):S218-22.

 9. Srikiatkhachorn A, Supornsilpchai W, Sanguanrangsirikul S, Maneesri S. Serotonin depletion potentiates the development of cortical spreading depression and enhances the expression of VR1 receptor in trigeminal ganglia. Cephalalgia. 2005 Oct;25(10):861.

 10. Supornsilpchai W, Sanguanrangsirikul S, Maneesri S, Srikiatkhachorn A. Effect of sensitization of trigeminal nociceptive system on development of cortical spreading depression and trigeminal vanilloid receptor expression. Cephalalgia. 2005 Oct;25(10):883.

 11. Supornsilchai V, Sanguanrungsirikul S, Maneesri S, Srikiatkhachorn A. Serotonin Depletion, Cortical Spreading Depression, and Trigeminal  Nociception. Headache 2006 Jan;46:34-39.

 12. Chankuna D, Lorprayun A, Yuktanandana P, Sanguanrungsirikul S. Video Analysis for the Causes of Head and Face Injuries in Amateur Muaythai  Boxers. Proceeding FISU Conference  Aug 2007: 412-19.

 13. LeGrand M, Srikiatkhachorn A, Sanguanrangrisikul S, Supornsilpchai W. Effect of paracetamol on neurovascular response to cortical spreading depression. Cephalalgia. 2007 Jun;27(6):612.

 14. LeGrand M, Maneepak M, Sanguanrangrisikul S, Srikiatkhachorn A, Supornsilpchai W. Plasticity of trigeminovascular system in low serotonin condition: the complex changes. Caphalalgia. 2007 Jun;27(6):617.

 15. Muanjai P, Sanguanrungsirikul S, Anomasiri W, Nakhanakhup C. Effects of cryotherapy and petrissage massage on functional signs of DOMS of knee extensors following stimulated plyometric exercise in Thai male. Journal of Sports Science and Technology 2010;Vol 10 ( 2S): 189-93.

 16. Katanyoo K, Sanguanrungsirikul S, Manusirivithaya S. Comparison of treatment outcomes between squamous cell carcinoma and adenocarcinoma in locally advanced cervical cancer. Gynecologic Oncology 125 (2012) 292–296.

 17. Somboonwong J, Sanguanrungsirikul S, Pitayanon C. Heat illness surveillance in schoolboys participating in physical education class in tropical climate: an analytical prospective descriptive study. BMJ Open. 2012 Jul 7;2(4).7-10.

 18. Sritippayawan S, Treerojanapon S, Sanguanrungsirikul S, Deerojanawong J, Prapphal N. Pulmonary function and exercise capacity in children following lung resection surgery. Pediatr Surg Int. 2012 Dec;28(12):1183-8.

 19. Ruangnapa K, Sritippayawan S, Sanguanrungsirikul S, Deerojanawong J, Prapphal N. Exercise intolerance in obese children and adolescents. Asian Biomedicine. 2014;8(5):659-64.

 20. Somboonwong J, Chutimakul L, Sanguanrungsirikul S. Core temperature changes and sprint performance of elite female soccer players after a 15-minute warm-up in a hot-humid environment. J Strength Cond Res 2015; 29(1): 262-269.

 21. Tasing P, Kulaputana O, Sanguanrungsirikul S, Kaikaew K. Effects of Precooling with Cold Water Ingestion on Thermoregulatory Response of Obese Men during Moderate Intensity Exercise in Hot and Humid Environment.J Med Assoc Thai 2016;99(2):197-205.

 22. Thongthawee B, Sangwatanaroj S, Sanguanrungsirikul S. Effects of Guang-Im-Ju-Jai-Gong Qigong on endothelial function, Cardio-Ankle Vascular Index (CAVI), Ankle Brachial Index (ABI) in female adults with metabolic syndrome. J Exerc Physiol Online 2016;19(1):39-49.

 23. Jantarabenjakul W, Sanguanrungsirikul S, Sritippayawan S, Suteerojntrakool O, Chomtho S. Resting energy expenditure measured by indirect calorimetry in infants and young children with chronic lung disease. J Med Assoc Thailand 2016;99(12):1306-1314.

 

 

© 1947-2020 Department of Physiology, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, All right reserved.
Professional Joomla Templates - 888 Poker Review