อ.นพ. ภัคพล รัตนชัยสิทธิ์

Print

 

 

   อ.นพ.ภัคพล รัตนชัยสิทธิ์

   Pakkapon Rattanachaisit, M.D.

ตำแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์

โทรศัพท์: 662-256-4267

อีเมลThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

คุณวุฒิ:

·       2557 แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

·       2561 วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาอายุรศาสตร์แพทยสภา/จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

·       2563 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาอายุรศาสตร์ โรคระบบทางเดินอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

·       2563 วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร แพทยสภา/จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความสนใจเฉพาะ: 

·       สรีรวิทยาระบบทางเดินอาหาร

 

ผลงานทางวิชาการ:

1. บทความในวารสาร/ Journal Article

  1. Rattanachaisit P, Susantitaphong P, Thanapirom K, Chaiteerakij R, Komolmit P, Tangkijvanich P, et al. Statin use and histopathological change in patients with non-alcoholic fatty liver disease: a systematic review and meta-analysis. Asian Biomed. 2018;12(1):3-13.
  2. Rattanachaisit P, Prueksapanich P, Chaiteerakij R, Komolmit P, Treeprasertsuk S. Outcomes of a Repeated Attempt at Endoscopic Therapy to Control Recurrent Esophageal Variceal Bleeding in an Area with Limited Accessibility to a Treatment with TIPS. J Gastroenterol Hepatol. 2019; 34(S3):690.
  3. Sriphoosanaphan S, Thanapirom K, Suksawatamnuay S, Thaimai P, Sittisomwong S, Sonsiri K, Rattanachaisit P, et al. Effect of Vitamin D Supplement On Hepatic Fibrogenesis Markers in Chronic Hepatitis C Patients After Direct-Acting Antiviral Therapy: A Randomized, Double-Blinded, Placebo-Controlled Trial. Hepatology (Baltimore, Md). 2019; 70: 1122A-A.
  4. Rattanachaisit P, Komolmit P. Severe Dengue Fever with Impending Liver Failure in Thalassemic Patient with Pregnancy: A Diagnostic Challenge. Am J Gastroenterol. 2019;114: S1370-S.