อ.นพ. ธนา ทองศรีคำ
     อ.นพ. ธนา ทองศรีคำ

     Thana Thongsricome, M.D.
ตำแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์

โทรศัพท์: 02-256-4267 ต่อ 2035

อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

คุณวุฒิ:

  • 2557 แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • 2561 วุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์  แพทยสภา/ร.พ.ชลบุรี

  • 2563 วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์โรคไต แพทยสภา/จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ความสนใจเฉพาะ:

  • Renal Physiology
  • Genetic Renal Disease
  • Cardiovascular Disease Prevention in CKD

 

ผลงานทางวิชาการ:

  • งานวิจัย

    -

รางวัลทางวิชาการ:

    -

© 1947-2020 Department of Physiology, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, All right reserved.
Professional Joomla Templates - 888 Poker Review