รศ.นพ. วสันต์ อุทัยเฉลิม

Print


   รศ.นพ. วสันต์ อุทัยเฉลิม

   Assoc.Prof. Wasan Udayachalerm, M.D.
ตำแหน่งทางวิชาการ: รองศาสตราจารย์

โทรศัพท์: 662-256-4267

อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


คุณวุฒิ:

Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand

 • 1976-1980  B.Sc. (Medical Science)

 • 1980-1982  M.D.

 • 1985-1988  Diplomate Board of Internal Medicine

 • 1991-1993  Diplomate Board of Cardiology 

 

Professional Experiences:

 • 1988-1990  Fellow in Cardiology, King Chulalongkorn Memorial Hospital (KMH), Bangkok

 • 1990-1993  Senior Fellow in Cardiology, KCM hospital, Bangkok

 • 1989-1993  Visiting Doctor for Cardiac Intervention Central Chest Hospital, Nontaburi, Thailand

 •  May 1995  Visiting Doctor for Cardiac Intervention, De Weezenlanden Hospital, Zwolle, The Netherlands

 • 1996-1997  Fellowship for Cardiac Intervention, University Hospital Leiden, Leiden, The Netherlands

 • 1996-2003  Assistant Professor and Cardiologist

 • 2004 - Present  Associate Professor and Cardiologist Interdepartment of Medicine and Physiology, Faculty of Medicine Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand


ความสนใจเฉพาะ:

 • Interventional Cardiology (esp. CTO, TRA)

 • Coronary Artherosclerosis in Diabetes

 • Acute MI

 

ตารางออกตรวจผู้ป่วยนอก

วัน

เวลา

คลินิก

หมายเหตุ

วันจันทร์

16.30 - 20.00 น.

โรคหัวใจและหลอดเลือด ภปร. 13

คลินิกพิเศษ

วันศุกร์

10.00 - 12.00 น.

อายุรกรรมทั่วไป ภปร. 1

ในเวลาราชการ

 

ผลงานทางวิชาการ: 

 • บทความในวารสาร/Journal Article
 1. Font, R.G., Ostrolenk, D.G., Udayachalerm, W., Sparks, R.D., Gammill, S. Angiography of the gastrointestinal tract: results and experience. American Journal of Gastroenterology. 1969 Jun;51(6):477-92.

 2. Wilairatana, S., Kladchareon, N., Atthapaisal, C., Churnratanakul, S., Saowaros, V., Pramulasinsup, C., Leethochawalit, M., Israsena, S., Kukreja, A., Lekayanont, S., Udayachalerm, W., Kurathong, S., Wongpaitoon, V., Tuchinda, U. Omeprazole in the treatment of duodenal ulcer: The first study in Thai patients. Journal of the Medical Association of Thailand. 1988;71(1):54-7.

 3. Udyayachalerm W., Ngarmukos P.: Recombinant r-tPA in Early Acute MI in Chulalongkorn Hospital. Proceeding in the 31th Annual Scientific Meeting, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, March 1989, Bangkok, Thailand

 4. Somabutr C., Udayachalerm W., Sitthisook S., Sutthichaiyakul T., Sangwatanaroj and Ngarmukos, P. : PTCA in Chulalongkorn Hospital Proceeding in the 34th Annual Scientific Meeting, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, March 1992, Bangkok, Thailand

 5. Sangwatanaroj S., Udayachalerm W., Boonyaratavej S., Srimahachota S., Ngarmukos P. : PTMC in Chulalongkorn Hospital. Proceeding in the 34th Annual Scientific Meeting, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, March 1992, Bangkok, Thailand

 6. Saowaros, V., Udayachalerm, W., Wee-Sakul, B., Tienpaitoon, V. Causes of upper gastrointestinal bleeding in Thai patients: review of 5,000 upper gastrointestinal endoscopy. Journal of the Medical Association of Thailand. 1994 Nov;77(11):561-5.

 7. Udayachalerm W., Jariyapongsakul A., Suwanakool P., Patumraj S. Prevention of Diabetic Cardiovascular Complications by ACEI. Proceeding in the 3rd FAOPS Congress, November 1994, Shanghai, China

 8. Udayachalerm W., Jariyapongsakul A., Patumraj S. : Effects of ACEI on Diabetic Cardiovascular complications : Cardiovascular functional changes. Chula Med J. 1995 Jan; 39:29-36.

 9. Udayachalerm W., Jiamanukulkit N., Ngarmukos P. : Effects of Gallopamil and Nifedipine on Treadmil Exercise Response. Proceeding in the Annual Meeting, The Heart Association of Thailand, March 1995, Bangkok, Thailand

 10. Udayachalerm W., Jariyapongsakul A., Suwanagool P., Patumraj S. Prevention of Cardiovascular complications in Diabetic rats by Cilazapril. Cardiovascular Drugs and Therapy,

 11. Udayachalerm W., Srimahachota S., Boonyaratavej S., Somabutr C., Ngarmukos P. Early Experiences of Primary PTCA in Acute MI in King Chulalongkorn Memorial Hospital. Proceeding in the Annual Scientific Meeting, The Heart Association of Thailand, March 1998.

 12. Oemrawsingh PV, Schalij MJ, Udayachalerm W, van der Wall EE, Bruschke AVG. Micro stent implantation in patients with acute myocardial infarction without anticoagulation: Clinical experience with two different antithrombotic protocols. Catheterization and Cardiovascular Diagnosis 1998 Jun;44(2):131-7.

 13. Udayachalerm W, Srimahachota S, Boonyaratavej S, Buddhari W, Chaipromprasit J, Chayanont D, Somabutr C, Ngarmukos P. Early experience of coronary angioplasty in acute myocardial infarction in King Chulalongkorn Memorial Hospital. 1998

 14. Srimahachota S, Boonyaratavej S, Udayachalerm W, Sittisuk S, Suithichaiyakul T, Sangwattanroj S. Is there any effect of Gender for the initial results of percutaneous transluminal coronary angioplasty . 1998

 15. Sirmahachota S, Wannakrairot M, Boonyaratavej S, Udayachalerm W, Sangwattanroj S, Chaipromprasit J, Ngarmukos P. Percutaneous transvenous mitral commissurotomy in pregnancy , a report of ten cases.1998

 16. Sirmahachota S, Udayachalerm W, Boonyaratavej S, Sittisuk S, Suithichaiyakul T, Chaipromprasit J, Somabutr C, Chayanont D, Ngarmukos P. Percutaneous transluminal coronary angioplasty in Chulalongkorn Memorial Hospital : a fouryear experience. J Med Assoc Thai. 1999 Dec;80(12):X-1185.

 17. Srimahachota S, Udayachalerm W, Boonyaratavej S, Sittisuk S, Suithichaiyakul T, Chaipromprasit J, Somabutr C, Chayanont D, Ngarmukos P. The first 100 cases of intracoronary stent implantation in cardiac center, King Chulalongkorn Memorial Hospital. J Med Assoc Thai. 1999 Nov;82(11):1078.83.

 18. Schalij MJ, Udayachalerm W, oemrawsingh P, Jukema JW, Reiber JH, Bruschke AVG. Stenting of long coronary artery lesions : initial angiographic results and 6-monthn clinical outcome of the micro stent II-XL. Catheter Cardiovasc Interv. 1999 Sep;48(1):105-12.

 19. Udayachalerm W, Pukdeebumroong K, Patumraj S.: Effects of nicardipine and nicardipine combined with cilazapril on cardiovascular complication of diabetic rats. Chula Med J 1999 Nov.

 20. Srimahachota S, Boonyaratavej S, Udayachalerm W, Sittisuk S, Suithichaiyakul T, Sangwatanaroj S, Chaipromprasit J, Budhari w, Somabutr C, Chayanont D, Ngarmukos P. Safety and acceptable initial outcomes of reused balloon catheters for percutaneous transluminal coronary angioplasty. J Med Assoc Thai. 2000 Dec;83(12):1471-7.

 21. Srimahachota S, Boonyaratavej S, Wannakrairot M, Udayachalerm W, Sangwattanaroj S, Ngarmukos P, Chayanont D. Percutaneous transvenous mitral commissurotomy : hemodynamic and initial outcome differences between atrial fibrillation and sinus rhythm in rheumatic mitral. J Med Assoc. Thai 2001 May;84(5):674-80.

 22. Srimahachota S, Boonyaratavej S, Udayachhlerm W, Buddhari W, Somabutr C, Chayanont D, Ngarmukos P. Initial outcomes of coronary angioplasty in diabetic patients. J Med Assoc. Thai 2001 Jun;81(SUPPL.1):S437-42.

 23. Udayachalerm W, Vechakarn O, Patumraj S. Effects of ACE-I on diabetic cardiovascular complications : anti- hypertensive and non-antihypertinsive doses.J Med Assoc Thai 2001 Jun.

 24. Srimahachota S, Limpijankit T, Boonyaratavej S, Tepmongkol S, Udayachalerm W, Suitaichaiyakul T, Ngarmukos P. Detection of restenosis after percutaneous transluminal coronary angioplasty using the exercise treadmill test and technetium 99m-sestamibi scintigraphy. J Med Assoc Thai. 2001 Mar;84(3);307-13.

 25. Doucet S, Schalij MJ, Vrolix MC, Hilton D, Chenu P, de Bruyne B, Udayachalerm W, Seth A, Bilodeau L, Reiber JH, Harel F, Lesperance J. Stent placement to prevent restenosis after angioplasty in small coronary arteries. Circulation. 2001 Oct;104(17):2029-33.

 26. Srimahachota S, Boonyaratavej S, Udayachalerm W, Sittisuk S, Suithichaiyakul T, Sangwatanaroj S, Chaopromprasit J, Buddgari W, Somabutr C, Chayanont D, Ngarmukos P.: Coronary angiography and intervention 1999 : a report from King Chulalongkorn Memorial Hospital. Thai Heart J 2001 Jan.

 27. Srimahachota S, Boonyaratavej S, Udayachalerm W, Sittisuk S, Suithichaiyakul T, Sangwatanaroj S, Chaipromprasit J, Buddhari W, Somabutr C, Chayanont D, Ngarmukos P. Safety and success rate of single lesion percutaneous translumianal coronary angioplasty : reused versus new balloon catheters. Thai Heart J 2001 Apr.

 28. Ngamtrairai, P., Boonyaratavej, S., Chaipromprasit, C., Somabutr, C., Srimahachota, S., Udayachalerm, W., Chayanont, D., Ngarmukos, P. Initial and long-term results of coronary angioplasty : A report form King Chulalongkorn Memorial Hospital. Journal of the Medical Association of Thailand. 2002 Jun;85(SUPPL.1):S62-9.

 29. Tanomsup, S. , Buranakitjaroen, P., Koanantakul, B., Uboldejpracharak, Y., Ngramukos, P., Udayachalerm, W., Srimahachora, S., Sanguanwong, S., Rattananenya, T., Roubsanthisuk, W.e, Tanworrakul, S. Irbesartan in primary hypertension in Thai patients: A multicentre, non-comparative study. HeartDrug. 2002;2(5):228-34.

 30. Kulaputana O., Kaimusik S., Srikiatkhachorn A., Sanguanrungirikul S., Udaychalerm W. Differences in heart rate variability between endurance and resistance trained athletes. Chula Med 2003.

 31. Tosukhowong, P. , Sangwatanaroj, S., Jatuporn, S., Prapunwattana, P., Saengsiri, A., Rattanapruks, S., Srimahachota, S., Udayachalerm, W., Tangkijvanich, P. The correlation between markers of oxidative stress and risk factors of coronary artery disease in Thai patients. Clinical Hemorheology and Microcirculation. 2003;29(3-4):321-9.

 32. Srimahachota, S., Boonyaratavej, S., Udayachalerm, W., Buddhari, W., Chaipromprasit, J., Suithichaiyakul, T., Sukseri, Y. Worse prognosis for women who underwent primary percutaneous coronary intervention for acute St-elvation myocardial infarction. Journal of the Medical Association of Thailand. 2004 May;87(5):519-24.

 33. Nakamura S, Muthusamy TS, Bae JH, Cahyadi YH, Udayachalerm W, Tresukosol D. Coronary artery perforations: incidence, predictors and clinical outcomes: multicentre registry in Asia. European Heart Journal. 2004 Aug-Sep;25(SUPPL.)307.

 34. Nakamura S, Muthusamy TS, Bae JH, Cahyadi YH, Udayachalerm W, Tresukosol D. Impact of sirolimus-eluting stents on the outcome of patients with bifurcation lesions: multicentre registry in Asia. European Heart Journal. 2004 Aug-Sep;25(SUPPL.)524.

 35. Nakamura S, BAE HJ, Cahyadi HY, Udayachalerm W, Tresukosol D. Durable clinical benefit after sirolimus-eluting stent deployment in the outcomes of patients with unprotected left main coronary arteries: Multicenter registry 2-year results. American Journal of Cardiology. 2004 Sep 30;64(6A):4E.

 36. Nakamura S, Muthusamy TS, Bae JH, Cahyadi YH, Udayachalerm W, Tresukosol D. Comparison of efficacy and safety between sirolimus-eluting stent (Cypher (TM)) and paclitaxel-eluting stent (Taxus (TM)) on the outcome of patients with chronic total occlusions: Multicenter registry in Asia. American Journal of Cardiology. 2004 Sep 30;94(6A):77E-78E.

 37. Nakamura S, Muthusamy T, Bae JH, Cahyadi YH, Udayachalerm W, Tresukosol D. Impact of sirolimus-eluting stents on the 1-year outcome of patients with bifurcation lesions: Multicenter registry in Asia. American Journal of Cardiology. 2004 Sep 30;94(6A):110E.

 38. Nakamura S, Muthusamy TS, Bae JH, Cahyadi YH, Udayachalerm W, Tresukosol D. Impact of sirolimus-eluting stents on the outcome of patients with diffuse type in-stent restenosis: Multicenter registry in Asia. Circulation. 2004 Oct 26; 110(17):648.

 39. Nakamura S, Muthusamy TS, Bae JH, Cahyadi YH, Udayachalerm W, Tresukosol D. Comparison of efficacy and safety between Sirolimus-eluting stent (Cypher (TM)) and paclitaxel-eluting stent (TAXUS (TM)) on the outcome of patients with chronic total occlusions: Multicenter registry in Asia. JACC. 2005 Feb 1;45(3):48A.

 40. Nakamura S, Muthsamy TS, Bae JH, Cahyadi YH, Udayachalerm W, Tresukosol D. Durable clinical benefit following sirolimus-eluting stent deployment on the outcome of patients with unprotected left main coronary arteries: Multicenter registry two-year results. JACC. 2005 Feb 1;45(3):54A.

 41. Nakamura S, Muthsamy TS, Bae JH, Cahyadi YH, Udayachalerm W, Tresukosol D. Impact of sirollmus-eluting stents on the one year outcome of patients with bifurcation lesions: Multicenter registry in Asia. JACC. 2005 Feb 1;45(3):55A.

 42. Nakamura S, Muthusamy TS, Bae JH, Cahyadi YH, Udayachalerm W, Tresukosol D. One-year clinical outcome of Cypher Sirolimus-eluting stents in patients with long coronary lesions: Multicenter registry in Asia. JACC. 2005 Feb 1;45(3):65A.

 43. Nakamura S, Muthusamy TS, Bae JH, Cahyadi YH, Udayachalerm W, Tresukosol D. Impact of Sirolimus-eluting stents on the outcome of patients with diffuse type in-stent restenosis: Multipenter registry in Asia. JACC. 2005 Feb 1;45(3)70A-71A.

 44. Nakamura S, Muthusamy TS, Bae JH, Cahyadi YH, Udayachalerm W, Treskosol D. Comparison of efficacy and safety between sirolimus-eluting stent (Cypher (TM)) and paclitaxel-eluting stent (TAXUS (TM)) on the outcome of patients with diffuse in stent restenosis: Multicenter registry in Asia. JACC. 2005 Feb 1;45(3): 83A-84A.

 45. Nakamura S, Muthusamy TS, Bae JH, Cahyadi YH, Udayachalerm W, Tresukosol D. Comparison of efficacy and safety between sirolimus-eluting stent (Cypher (TM)) and paclitaxel-eluting stent (TAXUS (TM)) in unprotected left main coronary arteries: Multicenter registry in Asia. JACC. 2005 Feb 1;45(3): 85A-85A.

 46. Nakamura S, Muthusamy TS, Bae JH, Cahyadi YH, Udayachalerm W, Tresukosol D. Impact of sirolimus-eluting stent on the outcome of patients with chronic total occlusions. Am J Cardiol. 2005 Jan 15;95(2):161-6.

 47. Nakamura S, Muthusamy TS, Bae JH, Cahyadi YH, Udayachalerm W, Tresukosol D. Tansuphasawadikul S. Comparison of efficacy and safety between sirolimus-eluting stent (Cypher) and paclitaxel-eluting stent (TAXUS) on the outcome of patients with diffuse in-stent restenosis. European Heart Journal. 2005 Sep;26(SUPPL.1):468.

 48. Nakamura S, Muthusamy TS, Bae JH, Cahyadi YH, Udayachalerm W, Tresukosol D. Tansuphasawadikul S. Comparison of efficacy and safety between sirolimus-eluting stent (Cypher) and paclitaxel-eluting stent (TAXUS) in patients with diabetes mellitus: multicenter registry in Asia. European Heart Journal. 2005 Sep;26(SUPPL.1):469.

 49. Nakamura S, Muthusamy TS, Bae JH, Cahyadi YH, Udayachalerm W, Tresukosol D. Tansuphasawadikul S. Comparison of efficacy and safety between sirolimus-eluting stent (Cypher) and paclitaxel-eluting stent (TAXUS) in unprotected left main coronary arteries: multicenter registry in Asia. European Heart Journal. 2005 Sep;26(SUPPL.1):470.

 50. Nakamura S, Bae JH, Cahyadi YH, Udayachalerm W, Tresukosol D. Tansuphasawadikul S. Rotational atherectomy prior to the stenting with sirolimus-eluting stent for long coronary lesions: Multicenter registry in Asia. American Journal of Cardiology. 2005 Oct 17;96(7A):35H.

 51. Nakamura S, Bae JH, Cahyadi YH, Udayachalerm W, Tresukosol D. Tansuphasawadikul S. Comparison of efficacy and safety between Sirolimus-eluting stent (Cypher (TM)) and Paclitaxel-eluting Stent (TAXUS (TM)) on the outcome of patients with chronic total occlusions: Multicenter registry in Asia. American Journal of Cardiology. 2005 Oct 17;96(7A):38H.

 52. Nakamura S, Bae JH, Cahyadi YH, Udayachalerm W, Tresukosol D. Tansuphasawadikul S. Long-term follow-up patients with ST-segment elevation acute myocardial infarction treated with Sirolimus-eluting stent and Paclitaxel-eluting stent. American Journal of Cardiology. 2005 Oct 17;96(7A):47H.

 53. Nakamura S, Bae JH, Cahyadi YH, Udayachalerm W, Tresukosol D. Tansuphasawadikul S. Rotational atherectomy prior to the stenting with sirolimus-eluting stent for diffuse in-stent restenosis: Multicenter registry in Asia. American Journal of Cardiology. 2005 Oct 17;96(7A):75H.

 54. Nakamura S, Bae JH, Cahyadi YH, Udayachalerm W, Tresukosol D. Tansuphasawadikul S. Impact of sirolimus-eluting stents on the one-year outcome of patients with bifurcation lesions: Multicenter registry in Asia. American Journal of Cardiology. 2005 Oct 17;96(7A):79H.

 55. Nakamura S, Bae JH, Cahyadi YH, Udayachalerm W, Tresukosol D. Tansuphasawadikul S. Impact of paclitaxel-eluting stents on the one-year outcome of patients with bifurcation lesions: Multicenter registry in Asia. American Journal of Cardiology. 2005 Oct 17;96(7A):80H.

 56. Nakamura S, Bae JH, Cahyadi YH, Udayachalerm W, Tresukosol D. Tansuphasawadikul S. Impact of sirolimus-eluting stents on the outcome of patients with diffuse in-stent restenosis: Multicenter registry in Asia. American Journal of Cardiology. 2005 Oct 17;96(7A):96H-97H.

 57. Nakamura S, Bae JH, Cahyadi YH, Udayachalerm W, Tresukosol D. Tansuphasawadikul S. Durable clinical benefit following sirolimus-eluting stent (Cypher (TM)) deployment on the outcome of patients with chronic total occlusions: Multicenter registry 3-year results. American Journal of Cardiology. 2005 Oct 17;96(7A):161H.

 58. Nakamura S, Bae JH, Cahyadi YH, Udayachalerm W, Tresukosol D. Tansuphasawadikul S. Comparison of efficacy and safety between sirolimus-eluting stent (Cypher (TM)) and paclitaxel-eluting stent (TAXUS (TM)) on the outcome of patients with small coronary arteries: Multicenter registry in Asia. American Journal of Cardiology. 2005 Oct 17;96(7A):169H.

 59. Nakamura S, Bae JH, Cahyadi YH, Udayachalerm W, Tresukosol D. Tansuphasawadikul S. Durable clinical benefit following paclitaxel-eluting stent (TAXUS (TM)) deployment on the outcome of patients with very long coronary lesions: Multicenter registry 2-year results. American Journal of Cardiology. 2005 Oct 17;96(7A):184H-185H.

 60. Nakamura S, Bae JH, Cahyadi YH, Udayachalerm W, Tresukosol D. Tansuphasawadikul S. Comparison of efficacy and safety between Sirolimus-eluting stent (Cypher (TM)) and Paclitaxel-eluting stent (TAXUS (TM)) in unprotected left main coronary arteries: Multicenter registry in Asia. American Journal of Cardiology. 2005 Oct 17;96(7A):201H.

 61. Nakamura S, Bae JH, Cahyadi YH, Udayachalerm W, Tresukosol D. Tansuphasawadikul S. pact of Sirolimus-eluting stent on the outcome of patients with Sirolimus-eluting stent failure: Multicenter registry in Asia. Circulation. 2005 Oct 25;112(17):U800-1.

 62. Nakamura S, Bae JH, Cahyadi YH, Udayachalerm W, Tresukosol D. Tansuphasawadikul S. Long-term follow-up patients with ST-segment elevation acute myocardial infarction treated with Sirolimus-eluting stent and Paclitaxel-eluting stent. Circulation. 2005 Oct 25;112(17):U377.

 63. Nakamura S, Muthusamy TS, Bae JH, Cahyadi YH, Udayachalerm W, Tresukosol D Tansuphaswadikul S, CL Lai. Drug-Eluting Stents for the Treatment of Chronic Total Occlusion: A comparison of Serial Angiographic Follow-up with Sirolimus, Paclitaxel, Zotarolimus and Tacrolimus- Eluting Stent. AHA. 2006.

 64. Nakamura S, Bae JH, Cahyadi YH, Udayachalerm W, Tresukosol D. Tansuphasawadikul S. Long-term follow-up patients with ST-segment elevation acute myocardial infarction treated with sirolimus-eluting stent and paclitaxel-eluting stent. Journal of the American College of Cardiology. 2006 Feb 21;47(4):202A-203A.

 65. Nakamura S, Bae JH, Cahyadi YH, Udayachalerm W, Tresukosol D. Tansuphasawadikul S. Comparison of long-term clinical results of sirolimus-eluting stent and paclitaxel-eluting stent in consecutive unselective multivessel coronary artery disease: multicenter registry in asia. European Heart Journal. 2006 Aug;27(SUPPL.1):91-2.

 66. Nakamura S, Bae JH, Cahyadi YH, Udayachalerm W, Tresukosol D. Tansuphasawadikul S. Comparison of efficacy and safety between sirolimus-eluting stent (Cypher) and paclitaxel-eluting stent (TAXUS) in patients with diabetes mellitus: multicenter registry in Asia. European Heart Journal. 2006 Aug;27(SUPPL.1):92.

 67. Nakamura S, Bae JH, Cahyadi YH, Udayachalerm W, Tresukosol D. Tansuphasawadikul S. Comparison of efficacy and safety between Sirolimus-eluting stent (Cypher) and Paclitaxel-eluting stent (TAXUS) on the outcome of patients with small coronary arteries: multicenter registry in Asia. European Heart Journal. 2006 Aug;27(SUPPL.1):92.

 68. Nakamura S, Bae JH, Cahyadi YH, Udayachalerm W, Tresukosol D. Tansuphasawadikul S. Impact of sirolimus-eluting stent on the outcome of patients with sirolimus-eluting stent failure: multicenter registry in Asia. European Heart Journal. 2006 Aug;27(SUPPL.1):654.

 69. Nakamura S, Bae JH, Cahyadi YH, Udayachalerm W, Tresukosol D. Tansuphasawadikul S. Comparison of efficacy and safety between Sirolimus-eluting stent (Cypher) and Paclitaxel-eluting stent (TAXUS) on the outcome of patients with diffuse in-stent restenosis. European Heart Journal. 2006 Aug;27(SUPPL.1):654.

 70. Nakamura S, Bae JH, Cahyadi YH, Udayachalerm W, Tresukosol D. Tansuphasawadikul S. Impact of sirolimus-eluting stents on the outcome of patients with diffuse in-stent restenosis: multicenter registry in Asia. European Heart Journal. 2006 Aug;27(SUPPL.1):654.

 71. Nakamura S, Bae JH, Cahyadi YH, Udayachalerm W, Tresukosol D. Tansuphasawadikul S. Long-term follow-up patients with ST-segment elevation acute myocardial infarction treated with sirolimus-eluting stent and paclitaxel-eluting stent. European Heart Journal. 2006 Aug;27(SUPPL.1):830.

 72. Nakamura S, Bae JH, Cahyadi YH, Udayachalerm W, Tresukosol D. Tansuphasawadikul S. Impact of paclitaxel-eluting stents on the one-year outcome of patients with bifurcation lesions: multicenter registry in Asia. European Heart Journal. 2006 Aug;27(SUPPL.1):922.

 73. Nakamura S, Bae JH, Cahyadi YH, Udayachalerm W, Tresukosol D. Tansuphasawadikul S. Comparison of efficacy and safety between Sirolimus-eluting stent (Cypher) and paclitaxel-eluting stent (TAXUS) on the outcome of patients with chronic total occlusions: multicenter registry in Asia. European Heart Journal. 2006 Aug;27(SUPPL.1):924.

 74. Nakamura S, Bae JH, Cahyadi YH, Udayachalerm W, Tresukosol D. Tansuphasawadikul S. Comparison of efficacy and safety between Sirolimus-eluting stent (Cypher) and Paclitaxel-eluting stent (TAXUS) in unprotected left main coronary arteries: multicenter registry in Asia. European Heart Journal. 2006 Aug;27(SUPPL.1):927.

 75. Nakamura S, Bae JH, Cahyadi YH, Udayachalerm W, Tresukosol D. Tansuphasawadikul S. Drug-eluting stents for the treatment of chronic total occlusion: A comparison of serial angiographic follow-up with sirolimus, paclitaxel, zotarolimus and tacrolimus-eluting stent: Multicenter registry in Asia. American Journal of Cardiology. 2006 Oct 22;98(8A):20M-21M.

 76. Nakamura S, Bae JH, Cahyadi YH, Udayachalerm W, Tresukosol D. Tansuphasawadikul S. Drug-eluting stents for the treatment of left main coronary arteries: A comparison of serial angiographic follow-up with sirolimus, paclitaxel, zotarolimus and tacrolimus-eluting stent: Multicenter registry in Asia. American Journal of Cardiology. 2006 Oct 22;98(8A):29M.

 77. Nakamura S, Bae JH, Cahyadi YH, Udayachalerm W, Tresukosol D. Tansuphasawadikul S. Diabetic patients requiring insulin therapy have worse clinical outcome after drug-eluting stent implantation: Multicenter registry in Asia. American Journal of Cardiology. 2006 Oct 22;98(8A):34M.

 78. Nakamura S, Bae JH, Cahyadi YH, Udayachalerm W, Tresukosol D. Tansuphasawadikul S. Impact of sirolimus-eluting stents on the one-year outcome of patients with bifurcation lesions: Multicenter registry in Asia. American Journal of Cardiology. 2006 Oct 22;98(8A):52M.

 79. Nakamura S, Bae JH, Cahyadi YH, Udayachalerm W, Tresukosol D. Tansuphasawadikul S. Three-year follow-up patients with ST-segment elevation acute myocardial infarction treated with sirolimus-eluting stent and paclitaxel-eluting stent: Multicenter registry in Asia. American Journal of Cardiology. 2006 Oct 22;98(8A):76M.

 80. Nakamura S, Bae JH, Cahyadi YH, Udayachalerm W, Tresukosol D. Tansuphasawadikul S. The effect of drug-eluting stents on clinical and angiographic outcomes in diabetic patients: Multicenter registry in Asia. American Journal of Cardiology. 2006 Oct 22;98(8A):112M.

 81. Nakamura S, Bae JH, Cahyadi YH, Udayachalerm W, Tresukosol D. Tansuphasawadikul S. Rotational atherectomy prior to the stenting with sirolimus-eluting stent for long coronary lesions: Multicenter registry in Asia. American Journal of Cardiology. 2006 Oct 22;98(8A):120M.

 82. Nakamura S, Bae JH, Cahyadi YH, Udayachalerm W, Tresukosol D. Tansuphasawadikul S. Drug-eluting stents for the treatment of small coronary artery: A comparison of serial angiographic follow-up with sirolimus, paclitaxel, zotarolimus and tacrolimus-eluting stent: Multicenter registry in Asia. American Journal of Cardiology. 2006 Oct 22;98(8A):127M-128M.

 83. Nakamura S, Bae JH, Cahyadi YH, Udayachalerm W, Tresukosol D. Tansuphasawadikul S. Impact of paclitaxel-eluting stents on the one-year outcome of patients with bifurcation lesions: Multicenter registry in Asia. American Journal of Cardiology. 2006 Oct 22;98(8A):136M.

 84. Nakamura S, Bae JH, Cahyadi YH, Udayachalerm W, Tresukosol D. Tansuphasawadikul S. Drug-eluting stents for the treatment of very long coronary artery stenosis: A comparison of serial angiographic follow-up with Sirolimus, Paclitaxel, Zotarolimus and Tacrolimus-eluting stent: Multicenter registry in Asia. American Journal of Cardiology. 2006 Oct 22;98(8A):145M.

 85. Nakamura S, Bae JH, Cahyadi YH, Udayachalerm W, Tresukosol D. Tansuphasawadikul S. Durable clinical benefit following Paclitaxel-eluting stent (TAXUS) deployment on the outcome of patients with very long coronary lesions: Multicenter registry in Asia 2-year. American Journal of Cardiology. 2006 Oct 22;98(8A):151M.

 86. Nakamura S, Bae JH, Cahyadi YH, Udayachalerm W, Tresukosol D. Tansuphasawadikul S. Durable clinical benefit following paclitaxel-eluting stent deployment on the outcome of patients with unprotected left main coronary arteries: Multicenter registry in Asia 2-year results. American Journal of Cardiology. 2006 Oct 22;98(8A):152M.

 87. Nakamura S, Bae JH, Cahyadi YH, Udayachalerm W, Tresukosol D. Tansuphasawadikul S. Impact of Sirolimus-eluting stents on the outcome of patients with Diffuse In-stent restenosis: Multicenter registry in Asia. American Journal of Cardiology. 2006 Oct 22;98(8A):172M.

 88. Nakamura S, Bae JH, Cahyadi YH, Udayachalerm W, Tresukosol D. Tansuphasawadikul S. Comparison of efficacy and safety between Sirolimus-eluting stent (Cypher) and Paclitaxel-eluting stent (TAXUS) on the outcome of patients with diffuse in-stent restenosis: Multicenter registry in Asia. American Journal of Cardiology. 2006 Oct 22;98(8A):173M.

 89. Nakamura S, Bae JH, Cahyadi YH, Udayachalerm W, Tresukosol D. Tansuphasawadikul S. Impact of Sirolimus-eluting stent and Paclitaxel-eluting stent on the outcome of patients with Sirolimus-eluting stent failure: Multicenter registry in Asia. Circulation. 2006 Oct 31;114(18):393.

 90. Nakamura S, Bae JH, Cahyadi YH, Udayachalerm W, Tresukosol D. Tansuphasawadikul S. Three-year follow-up patients with ST-Segment elevation acute myocardial infarction treated with sirolimus-eluting stent and paclitaxel-eluting stent: Multicenter registry in Asia. Circulation. 2006 Oct 31;114(18):516.

 91. Nakamura S, Bae JH, Cahyadi YH, Udayachalerm W, Tresukosol D. Tansuphasawadikul S. Drug-eluting stents for the treatment of very long coronary artery stenosis: A comparison of serial angiographic follow-up with sirolimus, paclitaxel, zotarolimus and tacrolimus-eluting stent: Multicenter registry in Asia. Circulation. 2006 Oct 31;114(18):686.

 92. Nakamura S, Bae JH, Cahyadi YH, Udayachalerm W, Tresukosol D. Tansuphasawadikul S. Drug-eluting stents for the treatment of left main coronary arteries: A comparison of serial angiographic follow-up with sirolimus, paclitaxel, zotarolimus and tacrolimus-eluting stent: Multicenter registry in Asia. Circulation. 2006 Oct 31;114(18):687.

 93. Nakamura S, Bae JH, Cahyadi YH, Udayachalerm W, Tresukosol D. Tansuphasawadikul S. Drug-eluting stents for the treatment of chronic total occlusion: A comparison of serial angiographic follow-up with sirolimus, paclitaxel, zotarolimus and tacrolimus-eluting stent: Multicenter registry in Asia. Circulation. 2006 Oct 31;114(18):687.

 94. Srimahachota, S. , Boonyaratavej, S., Udayachalerm, W., Buddhari, W., Chaipromprasit, J., Suithichaiyakul, T. Comparison of official hours versus non-official hours: Percutaneous coronary intervention in acute ST-elevation myocardial infarction patients. Journal of the Medical Association of Thailand. 2007 Jan;90(1):45-51.

 95. Nakamura S, Bae JH, Cahyadi YH, Udayachalerm W, Tresukosol D. Tansuphasawadikul S. Durable clinical benefit following Sirolimus-eluting stent (Cypher) deployment on the outcome of patients with chronic total occlusions: Multicenter registry in Asia 4-year results. Journal of the American College of Cardiology. 2007 Mar 6;49(9):5B.

 96. Nakamura S, Bae JH, Cahyadi YH, Udayachalerm W, Tresukosol D. Tansuphasawadikul S. Rotational atherectomy prior to the stenting with sirolimus-eluting stent for diffuse in-stent restenosis: Multicenter registry in Asia. Journal of the American College of Cardiology. 2007 Mar 6;49(9):7B.

 97. Nakamura S, Bae JH, Cahyadi YH, Udayachalerm W, Tresukosol D. Tansuphasawadikul S. Drug-eluting stents for the treatment of left main coronary arteries: A comparison of serial angiographic follow-up with sirolimus, paclitaxel, zotarolimus and tacrolimus-eluting stent: Multicenter registry in Asia. Journal of the American College of Cardiology. 2007 Mar 6;49(9):13B.

 98. Nakamura S, Bae JH, Cahyadi YH, Udayachalerm W, Tresukosol D. Tansuphasawadikul S. Impact of sirolimus-eluting stent'and paclitaxel-eluting stent on the outcome of patients with sirolimus-eluting stent failure: Multicenter registry in Asia. Journal of the American College of Cardiology. 2007 Mar 6;49(9):39B.

 99. Nakamura S, Bae JH, Cahyadi YH, Udayachalerm W, Tresukosol D. Tansuphasawadikul S. Three-year follow-up patients with ST-segment elevation acute myocardial infarction treated with sirolimus-eluting stent and paclitaxel-eluting stent: multicenter registry in Asia. European Heart Journal. 2007 Sep;28(SUPPL.1):10.

 100. Nakamura S, Bae JH, Cahyadi YH, Udayachalerm W, Tresukosol D. Tansuphasawadikul S. Drug-eluting stents for the treatment of chronic total occlusion: a comparison with Sirolimus, Paclitaxel, Zotarolimus and Tacrolimus-Eluting Stent. European Heart Journal. 2007 Sep;28(SUPPL.1):577-8.

 101. Nakamura S, Hirose M, Bae JH, Cahyadi YH, Udayachalerm W, Tresukosol D. Tansuphasawadikul S. Impact of sirolimus-eluting stent and paclitaxel-eluting stent on the outcome of patients with sirolimus-eluting stent failure: Multicenter registry in Asia. Circulation. 2007 Oct 16;116(16):469.

 102. Nakamura S, Bae JH, Cahyadi YH, Udayachalerm W, Tresukosol D. Tansuphasawadikul S. Four years durability of Sirolimus-Eluting stent in patients with unprotected left main coronary arteries compared with bare metal stents: Multicenter registry in Asia. Circulation. 2007 Oct 16;116(16):664-5.

 103. Nakamura S, Bae JH, Cahyadi YH, Udayachalerm W, Tresukosol D. Tansuphasawadikul S. Comparison of efficacy and durability between Sirolimus-Eluting Stent and paclitaxel-eluting Stent in unprotected left main coronary arteries: Multicenter registry in Asia. Circulation. 2007 Oct 16;116(16):665.

 104. Nakamura S, Bae JH, Cahyadi YH, Udayachalerm W, Tresukosol D. Tansuphasawadikul S. Drug-eluting stents for the treatment of chronic total occlusion: A comparison with Sirolimus, Paclitaxel, Zotarolimus, Tacrolimus-eluting and EPC capture stent: Multicenter registry in Asia. American Journal of Cardiology. 2007 Oct 20;100(8A):16L.

 105. Nakamura S, Bae JH, Cahyadi YH, Udayachalerm W, Tresukosol D. Tansuphasawadikul S. Four-year follow-up patients with ST-segment elevation acute myocardial infarction treated with Sirolimus-eluting stent and Paclitaxel-eluting stent: Multicenter registry. American Journal of Cardiology. 2007 Oct 20;100(8A):33L-34L.

 106. Nakamura S, Bae JH, Cahyadi YH, Udayachalerm W, Tresukosol D. Tansuphasawadikul S. Comparison of efficacy and durability of Sirolimus-eluting Stent and Paclitaxel-eluting stent in patients with chronic total occlusions: Multicenter registry. American Journal of Cardiology. 2007 Oct 20;100(8A):93L.

 107. Nakamura S, Bae JH, Cahyadi YH, Udayachalerm W, Tresukosol D. Tansuphasawadikul S. Four-year durability of Sirolimus-eluting stent in patients with chronic total occlusions compared with rare metal stent: Multicenter registry in Asia. American Journal of Cardiology. 2007 Oct 20;100(8A):93L.

 108. Nakamura S, Bae JH, Cahyadi YH, Udayachalerm W, Tresukosol D. Tansuphasawadikul S. Drug-eluting stents for the treatment of left main coronary artery disease with sirolimus, paclitaxel, zotarolimus, tacrolimus-eluting stent and EPIC capture stent: Multicenter registry in Asia. American Journal of Cardiology. 2007 Oct 20;100(8A):101L.

 109. Nakamura S, Bae JH, Cahyadi YH, Udayachalerm W, Tresukosol D. Tansuphasawadikul S. Four-year durability of sirolimus-eluting stent in patients with unprotected left main coronary arteries compared with bare metal stents: Multicenter registry in Asia. American Journal of Cardiology. 2007 Oct 20;100(8A):101L.

 110. Nakamura S, Bae JH, Cahyadi YH, Udayachalerm W, Tresukosol D. Tansuphasawadikul S. Comparison of efficacy and durability between sirolimus-eluting stent and paclitaxel-eluting stent in unprotected left main coronary arteries: Multicenter registry. American Journal of Cardiology. 2007 Oct 20;100(8A):109L-110L.

 111. Nakamura S, Nakamura S(2), Bae JH, Cahyadi YH, Udayachalerm W, Tresukosol D. Tansuphasawadikul S. Durable clinical benefit following paclitaxel-eluting stent deployment in patients with very long coronary lesions: Multicenter registry in Asia. American Journal of Cardiology. 2007 Oct 20;100(8A):110L-111L.

 112. Nakamura S, Bae JH, Cahyadi YH, Udayachalerm W, Tresukosol D. Tansuphasawadikul S. Drug-eluting stent for the treatment of small coronary artery with sirolimus, paclitaxel, zotarolimus, tacrolimus-eluting stent and EPC capture stent: Multicenter registry in Asia. American Journal of Cardiology. 2007 Oct 20;100(8A):155L.

 113. Nakamura S, Bae JH, Cahyadi YH, Udayachalerm W, Tresukosol D. Tansuphasawadikul S. The effect of drug-eluting stents on clinical and angiographic outcomes in diabetic patients: Multicenter registry. American Journal of Cardiology. 2007 Oct 20;100(8A):165L.

 114. Kruthkul, K., Srimahachota, S., Udayachalerm, W., Budhari, W., Charipromprasit, J., Suitthichayakul, T., Sitthi-Amorn, C. Importance of delayed perfusion with primary angioplasty on short-term mortality in acute myocardial infarction patients. Journal of the Medical Association of Thailand. 2007 Dec;90(12):2587-2596.

 115. Nakamura S, Nakamura S, Bae JH, Cahyadi YH, Udayachalerm W, Tresukosol D. Tansuphaswadikul S. Drug-eluting stents for the treatment of left main coronary artery disease with sirolimus, paclitaxel, zotarolimus, tacrolimus-eluting stent and EPC capture stent: Multicenter registry in Asia. Journal of American College of Cardiology. 2008 Mar 11;51(10):B13.

 116. Nakamura S, Bae JH, Cahyadi YH, Udayachalerm W, Tresukosol D. Tansuphaswadikul S. Comparison of efficacy and durability between Sirolimus-eluting stent and Paclitaxel-eluting stent in unprotected left main coronary arteries: Multicenter registry in Asia.  Journal of American College of Cardiology. 2008 Mar 11;51(10):B15.

 117. Nakamura S, Bae JH, Cahyadi YH, Udayachalerm W, Tresukosol D. Tansuphaswadikul S. Four-year durability of sirolimus-eluting stent in patients with unprotected left main coronary arteries compared with bare-metal stents: Multicenter registry in Asia.  Journal of American College of Cardiology. 2008 Mar 11;51(10):B19.

 118. Nakamura S, Bae JH, Cahyadi YH, Udayachalerm W, Tresukosol D. Tansuphaswadikul S. Low incidence of stent thrombosis in Asian races: Multicenter registry in Asia 3 years follow-up result.  Journal of American College of Cardiology. 2008 Mar 11;51(10):B59.

 119. Nakamura S, Bae JH, Cahyadi YH, Udayachalerm W, Tresukosol D. Tansuphaswadikul S. Four-year follow-up patients with ST-segment elevation acute myocardial infarction treated with sirolimus-eluting stent and paclitaxel-eluting stent: Multicenter registry in Asia.  Journal of American College of Cardiology. 2008 Mar 11;51(10):B65.

 120. Nakamura S, Bae JH, Cahyadi YH, Udayachalerm W, Tresukosol D. Tansuphaswadikul S. The effect of drug-eluting stents on clinical and angiographic outcomes in diabetic patients: Multicenter registry in Asia. Journal of American College of Cardiology. 2008 Mar 11;51(10):B73.

 121. Nakamura S, Bae JH, Cahyadi YH, Udayachalerm W, Tresukosol D. Tansuphaswadikul S. Drug-eluting Stent for the treatment of small coronary artery with sirolimus, paclitaxel, zotarolimus, tacrolimus-eluting stent and EPC capture stent: Multicenter registry in Asia. Journal of American College of Cardiology. 2008 Mar 11;51(10):B90-1.

 122. Nakamura S, Nakamura S, Bae JH, Cahyadi YH, Udayachalerm W, Tresukosol D. Tansuphaswadikul S. Drug-eluting stents for the treatment of left main coronary artery disease with Sirolimus, Paclitaxel, Zotarolimus, Tacrolimus-eluting stent and EPC capture stent: Multicenter registry in Asia. European Heart Journal. 2008 Sep;29(SUPPL.1):13.

 123. Nakamura S, Nakamura S, Bae JH, Cahyadi YH, Udayachalerm W, Tresukosol D. Tansuphaswadikul S. Low incidence of stent thrombosis in Asian races: Multicenter Registry in Asia 3 years follow-up result. European Heart Journal. 2008 Sep;29(SUPPL.1):141.

 124. Nakamura S, Bae JH, Cahyadi YH, Udayachalerm W, Tresukosol D. Tansuphaswadikul S. Impact of Sirolimus-eluting stent and Paclitaxel-eluting stent on the outcome of patients with Sirolimus-eluting stent failure: Multicenter registry in Asia. European Heart Journal. 2008 Sep;29(SUPPL.1):271.

 125. Nakamura S, Bae JH, Cahyadi YH, Udayachalerm W, Tresukosol D. Tansuphaswadikul S. Four-year follow-up patients with ST-segment elevation acute myocardial infarction treated with Sirolimus-eluting stent and Paclitaxel-eluting stent: Multicenter registry in Asia. European Heart Journal. 2008 Sep;29(SUPPL.1):458.

 126. Nakamura S, Bae JH, Cahyadi YH, Udayachalerm W, Tresukosol D. Tansuphaswadikul S. Four-year durability of Sirolimus-Eluting Stent in patients with chronic total occlusions compared with bare metal stent: Multicenter registry in Asia. European Heart Journal. 2008 Sep;29(SUPPL.1):461.

 127. Nakamura S, Bae JH, Cahyadi YH, Udayachalerm W, Tresukosol D. Tansuphaswadikul S. Comparison of efficacy and durability between Sirolimus-Eluting Stent and Paclitaxel-eluting stent in unprotected left main coronary arteries: Multicenter Registry in Asia. European Heart Journal. 2008 Sep;29(SUPPL.1):466.

 128. Nakamura S, Bae JH, Cahyadi YH, Udayachalerm W, Tresukosol D. Tansuphaswadikul S. Drug-eluting stents for the treatment of very long coronary artery stenosis: a comparison with Sirolimus, Paclitaxel, Zotarolimus, Tacrolimus-eluting stent and EPC capture stent: Multicenter Registry. European Heart Journal. 2008 Sep;29(SUPPL.1):676.

 129. Nakamura S, Bae JH, Cahyadi YH, Udayachalerm W, Tresukosol D. Tansuphaswadikul S. Drug-eluting stent for the treatment of small coronary artery with Sirolimus, Paclitaxel, Zotarolimus, Tacrolimus-eluting stent and EPC Capture stent: Multicenter registry in Asia. European Heart Journal. 2008 Sep;29(SUPPL.1):677.

 130. Nakamura S, Bae JH, Cahyadi YH, Udayachalerm W, Tresukosol D. Tansuphaswadikul S. Drug-eluting stents for the treatment of chronic total occlusion: A comparison with Sirolimus, Paclitaxel, Zotarolimus, Tacrolimus-eluting and EPC Capture stent: Multicenter registry in Asia. European Heart Journal. 2008 Sep;29(SUPPL.1):678.

 131. Nakamura S, Bae JH, Cahyadi YH, Udayachalerm W, Tresukosol D. Tansuphaswadikul S. Comparison of efficacy and durability of Sirolimus-eluting stent and Paclitaxel-eluting stent in patients with chronic total occlusions: Multicenter Registry in Asia. European Heart Journal. 2008 Sep;29(SUPPL.1):681.

 132. Nakamura S, Bae JH, Cahyadi YH, Udayachalerm W, Tresukosol D. Tansuphaswadikul S. The effect of drug-eluting stents on clinical and angiographic outcomes in diabetic patients: Multicenter registry in Asia. European Heart Journal. 2008 Sep;29(SUPPL.1):843.

 133. Nakamura S, Ogawa H, Bae JH, Cahyadi YH, Udayachalerm W, Tresukosol D, Tansuphaswadikul S. Periprocedural Myocardial Infarction Und Increased Markers Of Cardiac Injury After Retrograde Recanalization Of Chronic Total Coronary Occlusions Via Transseptal And Epicardial Pathways. American Journal of Cardiology. 2008 Oct 12;102(8A):11I.

 134. Nakamura S, Ogawa H, Bae JH, Cahyadi YH, Udayachalerm W, Tresukosol D, Tansuphaswadikul S. Drug-Eluting Stents for the Treatment of Chronic Total Occlusion: A Comparison with Sirolimus, Paclitaxel, Zotarolimus, EPC Capture and Everolimus-Eluting Stent: Multicenter Registry in Asia. American Journal of Cardiology. 2008 Oct 12;102(8A):11I-12I.

 135. Nakamura S, Ogawa H, Bae JH, Cahyadi YH, Udayachalerm W, Tresukosol D, Tansuphaswadikul S. Drug-Eluting Stents for the Treatment of Left Main Coronary Artery Disease with Sirolimus, Paclitaxel, Zotarolimus, EPC Capture and Everolimus-Eluting Stent: Multicenter Registry in Asia. American Journal of Cardiology. 2008 Oct 12;102(8A):118I.

 136. Nakamura S, Ogawa H, Bae JH, Cahyadi YH, Udayachalerm W, Tresukosol D, Tansuphaswadikul S. Low Incidence of Stent Thrombosis in Asian Races: Multicenter Registry in Asia 3 Years Follow-Up Result. American Journal of Cardiology. 2008 Oct 12;102(8A):123I.

 137. Nakamura S, Ogawa H, Bae JH, Cahyadi YH, Udayachalerm W, Tresukosol D, Tansuphaswadikul S. Impact of Sirolimus-Eluting Stent and Paclitaxel-Eluting Stent on the Outcome of Patients with Sirolimus-Eluting Stent Failure: Multicenter Registry in Asia. American Journal of Cardiology. 2008 Oct 12;102(8A):129I.

 138. Nakamura S, Ogawa H, Bae JH, Cahyadi YH, Udayachalerm W, Tresukosol D, Tansuphaswadikul S. Comparison of 4 Years Efficacy and Durability of Sirolimus-Eluting Stent and Paclitaxel- Fluting Stent Deployment in Patients with Very Long Coronary Lesions: Multicenter Registry in Asia. American Journal of Cardiology. 2008 Oct 12;102(8A):130I.

 139. Nakamura S, Ogawa H, Bae JH, Cahyadi YH, Udayachalerm W, Tresukosol D, Tansuphaswadikul S. Drug-Eluting Stents for the Treatment of Very Long Coronary Artery Stenosis: A Comparison with Sirolimus, Paclitaxel, Zotarolimus, EPC Capture and Everolimus-Eluting Stent: Multicenter Registry in Asia. American Journal of Cardiology. 2008 Oct 12;102(8A):130I.

 140. Nakamura S, Ogawa H, Bae JH, Cahyadi YH, Udayachalerm W, Tresukosol D, Tansuphaswadikul S. Comparison of 4 Years Efficacy and Durability of Drug-Eluting Stent Implantation in Non-Bifurcation and Bifurcation Lesions of Unprotected Left Main Coronary Arteries: Multicenter Registry in Asia. American Journal of Cardiology. 2008 Oct 12;102(8A):144I-145I.

 141. Nakamura S, Ogawa H, Bae JH, Cahyadi YH, Udayachalerm W, Tresukosol D, Tansuphaswadikul S. Drug-Eluting Stents for the Treatment of Small Coronary Artery with Sirolimus, Paclitaxel, Zotarolimus, EPC Capture and Everolimus-Eluting Stent: Multicenter Registry in Asia. American Journal of Cardiology. 2008 Oct 12;102(8A):148I.

 142. Nakamura S, Ogawa H, Bae JH, Cahyadi YH, Udayachalerm W, Tresukosol D, Tansuphaswadikul S. The Effect of Drug-Eluting Stents on Clinical and Angiographic Outcomes in Diabetic Patients: Multicenter Registry in Asia. American Journal of Cardiology. 2008 Oct 12;102(8A):148I-149I.

 143. Nakamura S, Ogawa H, Bae JH, Cahyadi YH, Udayachalerm W, Tresukosol D, Tansuphaswadikul S. Drug-Eluting Stents for the Treatment of Chronic Total Occlusion: A Comparison with Sirolimus, Paclitaxel, Zotaralimus, EPC Capture and Everolimus-Eluting Stent: Multicenter Registry in Asia. Circulation. 2008 Oct 28; 118(18):S737.

 144. Nakamura S, Ogawa H, Bae JH, Cahyadi YH, Udayachalerm W, Tresukosol D, Tansuphaswadikul S. Comparison of 4 Years Efficacy and Durability of Drug-Eluting Stent Implantation in Non-Bifurcation and Bifurcation Lesion of Unprotected Left Main Coronary Arteries: Multicenter Registry in Asia. Circulation. 2008 Oct 28; 118(18):S738-9.

 145. Nakamura S, Ogawa H, Bae JH, Cahyadi YH, Udayachalerm W, Tresukosol D, Tansuphaswadikul S. Comparison of 4 Years Efficacy and Durability of Sirolimus-Eluting Stent and Paclitaxel- Eluting Stent Deployment in Patients with Very Long Coronary Lesions: Multicenter Registry In Asia. Circulation. 2008 Oct 28; 118(18):S1041.

 146. Cholteesupachai J, Udayachalerm W, Srimahachota S, Buddhari W, Chaipromprasit J, Boonyaratavej Songmuang S, et al. In-hospital and mid-term outcomes of stent implantation in patients with protected and unprotected left main coronary artery disease; King Chulalongkorn Memorial Hospital Experiences. J Med Assoc Thai 2009; 92: 755-61.

 147. Nakamura S, Ogawa H, Bae JH, Cahyadi YH, Udayachalerm W, Tresukosol D, Tansuphaswadikul S. Drug-Eluting Stents for the Treatment of Left Main Coronary Artery Disease with Sirolimus, Paclitaxel, Zotarolimus, EPC Capture and Everolimus-Eluting Stent: Multicenter Registry in Asia. Journal of the American College of Cardiology. 2009 Mar 10;53(10):A34.

 148. Nakamura S, Ogawa H, Bae JH, Cahyadi YH, Udayachalerm W, Tresukosol D, Tansuphaswadikul S. Five-Year Durability of Sirolimus-Eluting Stent in Patients with Unprotected Left Main Coronary Arteries Compared with Bare Metal Stents: Multicenter Registry in Asia. Journal of the American College of Cardiology. 2009 Mar 10;53(10):A34.

 149. Nakamura S, Ogawa H, Bae JH, Cahyadi YH, Udayachalerm W, Tresukosol D, Tansuphaswadikul S. Comparison of 4 Years Efficacy and Durability of Drug-Eluting Stent Implantation in Non-Bifurcation and Bifurcation Lesion of Unprotected Left Main Coronary Arteries: Multicenter Registry in Asia. Journal of the American College of Cardiology. 2009 Mar 10;53(10):A34.

 150. Nakamura S, Ogawa H, Bae JH, Cahyadi YH, Udayachalerm W, Tresukosol D, Tansuphaswadikul S. Comparison of Efficacy and Four-Year Durability between Sirolimus-Eluting Stent and Paclitaxel-Eluting Stent in Unprotected Left Main Coronary Arteries: Multicenter Registry in Asia. Journal of the American College of Cardiology. 2009 Mar 10;53(10):A35.

 151. Nakamura S, Ogawa H, Bae JH, Cahyadi YH, Udayachalerm W, Tresukosol D, Tansuphaswadikul S. Systematic Double Stenting Versus Simple Provisional T-Stenting for True Bifurcation Lesions of Left Main Coronary Artery Disease Using Drug Eluting Stents: Multicenter Registry in Asia. Journal of the American College of Cardiology. 2009 Mar 10;53(10):A76.

 152. Nakamura S, Ogawa H, Bae JH, Cahyadi YH, Udayachalerm W, Tresukosol D, Tansuphaswadikul S. Drug-Eluting Stents for the Treatment of Chronic Total Occlusion: A Comparison with Sirolimus, Paclitaxel, Zotarolimus, EPC Capture and Everolimus-Eluting Stent: Multicenter Registry in Asia. Journal of the American College of Cardiology. 2009 Mar 10;53(10):A80.

 153. Nakamura S, Ogawa H, Bae JH, Cahyadi YH, Udayachalerm W, Tresukosol D, Tansuphaswadikul S. Serial Angiographic Follow-Up after Successful Implantation of Sirolimus-Eluting Stent and Paclitaxel-Eluting Stent for Chronic Total Occlusions: Multicenter Registry in Asia. Journal of the American College of Cardiology. 2009 Mar 10;53(10):A80.

 154. Nakamura S, Ogawa H, Bae JH, Cahyadi YH, Udayachalerm W, Tresukosol D, Tansuphaswadikul S. Impact of Sirolimus-Eluting Stent and Paclitaxel-Eluting Stent on the Outcome of Patients with Sirolimus-Eluting Stent Failure: Multicenter Registry in Asia. Journal of the American College of Cardiology. 2009 Mar 10;53(10):A80.

 155. Nakamura S, Ogawa H, Bae JH, Cahyadi YH, Udayachalerm W, Tresukosol D, Tansuphaswadikul S. Drug-Eluting Stents for the Treatment of Small Coronary Artery with Sirolimus, Paclitaxel, Zotarolimus, EPC Capture and Everolimus-Eluting Stent: Multicenter Registry in Asia. Journal of the American College of Cardiology. 2009 Mar 10;53(10):A81.

 156. Nakamura S, Ogawa H, Bae JH, Cahyadi YH, Udayachalerm W, Tresukosol D, Tansuphaswadikul S. Rotational Atherectomy Prior to the Stenting with Sirolimus-Eluting Stent for Diffuse In-Stent Restenosis: Multicenter Registry in Asia. Journal of the American College of Cardiology. 2009 Mar 10;53(10):A81.

 157. Nakamura S, Ogawa H, Bae JH, Cahyadi YH, Udayachalerm W, Tresukosol D, Tansuphaswadikul S. Comparison of 4 years efficacy and durability of drug-eluting stent implantation in non-bifurcation and bifurcation lesion of unprotected left main coronary arteries: multicenter registry in Asia. European Heart Journal. 2009 Sep;30(SUPPL.1):97-8.

 158. Nakamura S, Ogawa H, Bae JH, Cahyadi YH, Udayachalerm W, Tresukosol D, Tansuphaswadikul S. The effect of drug-eluting stents on clinical and angiographic outcomes in diabetic patients: multicenter registry. European Heart Journal. 2009 Sep;30(SUPPL.1):232.

 159. Nakamura S, Ogawa H, Bae JH, Cahyadi YH, Udayachalerm W, Tresukosol D, Tansuphaswadikul S. Rotational atherectomy prior to the stenting with sirolimus-eluting stent for diffuse in-stent restenosis: multicenter registry in Asia. European Heart Journal. 2009 Sep;30(SUPPL.1):667.

 160. Nakamura S, Ogawa H, Bae JH, Cahyadi YH, Udayachalerm W, Tresukosol D, Tansuphaswadikul S. Systematic double stenting versus simple provisional t-stenting for true bifurcation lesions of left main coronary artery disease using drug eluting stents: multicenter registry in asia. European Heart Journal. 2009 Sep;30(SUPPL.1):668.

 161. Nakamura S, Ogawa H, Bae JH, Cahyadi YH, Udayachalerm W, Tresukosol D, Tansuphaswadikul S. Drug-eluting stents for the treatment of left main coronary artery disease with sirolimus, paclitaxel, zotarolimus, epc capture and everolimus-eluting stent: multicenter registry in Asia. European Heart Journal. 2009 Sep;30(SUPPL.1):668.

 162. Nakamura S, Ogawa H, Bae JH, Cahyadi YH, Udayachalerm W, Tresukosol D, Tansuphaswadikul S. Drug-eluting stents for the treatment of very long coronary artery stenosis: a comparison with sirolimus, paclitaxel, zotarolimus, epc capture and everolimus-eluting stent: multicenter registry. European Heart Journal. 2009 Sep;30(SUPPL.1):785.

 163. Nakamura S, Ogawa H, Bae JH, Cahyadi YH, Udayachalerm W, Tresukosol D, Tansuphaswadikul S. Drug-eluting stents for the treatment of small coronary artery with Sirolimus, Paclitaxel, Zotarolimus, EPC capture and Everolimus-eluting stent: multicenter registry. European Heart Journal. 2009 Sep;30(SUPPL.1):786.

 164. Nakamura S, Ogawa H, Bae JH, Cahyadi YH, Udayachalerm W, Tresukosol D, Tansuphaswadikul S. Comparison of 4 years efficacy and durability of sirolimus-eluting stent and paclitaxel- eluting stent deployment in patients with very long coronary lesions: multicenter registry in asia. European Heart Journal. 2009 Sep;30(SUPPL.1):789-90.

 165. Nakamura S, Ogawa H, Bae JH, Cahyadi YH, Udayachalerm W, Tresukosol D, Tansuphaswadikul S. Five-Year Durability of Sirolimus-Eluting Stent in Patients with Unprotected Left Main Coronary Arteries Compared with Bare Metal Stents: Multicenter Registry in Asia. American Journal of Cardiology. 2009 Sep 21;104(6A):11D.

 166. Nakamura S, Ogawa H, Bae JH, Cahyadi YH, Udayachalerm W, Tresukosol D, Tansuphaswadikul S. Systematic Double Stenting versus Simple Provisional T-stenting for True Bifurcation Lesions of Left Main Coronary Artery Disease Using Drug-Eluting Stents: Multicenter Registry in Asia. American Journal of Cardiology. 2009 Sep 21;104(6A):11D-12D.

 167. Nakamura S, Ogawa H, Bae JH, Cahyadi YH, Udayachalerm W, Tresukosol D, Tansuphaswadikul S. Drug-Eluting Stents for the Treatment of Left Main coronary Artery Disease with Sirolimus, Paclitaxel, Zotarolimus, BiolimusA9, EPC Capture and Everolimus-Elutting Stent: Multicenter Registry in Asia. American Journal of Cardiology. 2009 Sep 21;104(6A):13D.

 168. Nakamura S, Ogawa H, Bae JH, Cahyadi YH, Udayachalerm W, Tresukosol D, Tansuphaswadikul S. Drug-Eluting Stents for the Treatment of Chronic Total Occlusion: A Comparison with Sirolimus, Paclitaxel, Zotarolimus, BiolimusA9, EPC Capture and Everolimus-Eluting Stent: Multicenter Registry in Asia. American Journal of Cardiology. 2009 Sep 21;104(6A):89D.

 169. Nakamura S, Ogawa H, Bae JH, Cahyadi YH, Udayachalerm W, Tresukosol D, Tansuphaswadikul S. Serial Angiographic Follow-Up after Successful Implantation of Sirolimus-Eluting Stent and Paclitaxel-Eluting Stent for Chronic Total Occlusions: Multicenter Registry in Asia. American Journal of Cardiology. 2009 Sep 21;104(6A):90D.

 170. Nakamura S, Ogawa H, Bae JH, Cahyadi YH, Udayachalerm W, Tresukosol D, Tansuphaswadikul S. Four-Year Durability of Sirolimus-Eluting Stent in Patients with Chronic Total Occlusions Compared with Bare Metal Stent: Multicenter Registry in Asia. American Journal of Cardiology. 2009 Sep 21;104(6A):90D-91D.

 171. Nakamura S, Ogawa H, Bae JH, Cahyadi YH, Udayachalerm W, Tresukosol D, Tansuphaswadikul S. Comparison of Efficacy and Four-Year Durability between Sirolimus-Eluting Stent and Paclitaxel-Eluting Stent in Unprotected Left Main Coronary Arteries: Multicenter Registry in Asia. American Journal of Cardiology. 2009 Sep 21;104(6A):99D.

 172. Nakamura S, Ogawa H, Bae JH, Cahyadi YH, Udayachalerm W, Tresukosol D, Tansuphaswadikul S. The Effect of Drug-Eluting Stents on Clinical and Angiographic Outcomes in Diabetic Patients: Multicenter Registry in Asia. American Journal of Cardiology. 2009 Sep 21;104(6A):134D-135D.

 173. Nakamura S, Ogawa H, Bae JH, Cahyadi YH, Udayachalerm W, Tresukosol D, Tansuphaswadikul S. Low Incidence of Stent Thrombosis in Asian Races: Multicenter Registry in Asia 5 Years Follow-Up Result. American Journal of Cardiology. 2009 Sep 21;104(6A):143D.

 174. Nakamura S, Ogawa H, Bae JH, Cahyadi YH, Udayachalerm W, Tresukosol D, Tansuphaswadikul S. Drug-Eluting Stents for the Treatment of Very Long Coronary Artery Stenosis: A Comparison with Sirolimus, Paclitaxel, Zotarolimus, BiolimusA9, EPC Capture and Everolimus-Eluting Stent: Multicenter Registry in Asia. American Journal of Cardiology. 2009 Sep 21;104(6A):148D.

 175. Nakamura S, Ogawa H, Bae JH, Cahyadi YH, Udayachalerm W, Tresukosol D, Tansuphaswadikul S. Drug-Eluting Stents for the Treatment of Small Coronary Artery with Sirolimus, Paclitaxel, Zotarolimus, BiolimusA9, EPC capture and Everolimus-Eluting Stent: Multicenter Registry in Asia. American Journal of Cardiology. 2009 Sep 21;104(6A):154D.

 176. Nakamura S, Ogawa H, Bae JH, Cahyadi YH, Udayachalerm W, Tresukosol D, Tansuphaswadikul S. Aorto Ostial Versus Nonaorto Ostial Lesions Treated With Drug Elating Stents. American Journal of Cardiology. 2009 Sep 21;104(6A):161D.

 177. Nakamura S, Ogawa H, Bae JH, Cahyadi YH, Udayachalerm W, Tresukosol D, Tansuphaswadikul S. Five-Year Durability of Sirolimus-Eluting Stent in Patients With Unprotected Left Main Coronary Arteries Compared With Bare Metal Stents: Multicenter Registry in Asia. Circulation. 2009 Nov 3;120(18):S992.

 178. Nakamura S, Ogawa H, Bae JH, Cahyadi YH, Udayachalerm W, Tresukosol D, Tansuphaswadikul S. Serial Angiographic Follow-up After Successful Implantation of Sirolimus-Eluting Stent and Paclitaxel-Eluting Stent for Chronic Total Occlusions: Multicenter Registry in Asia. Circulation. 2009 Nov 3;120(18):S941-2.

 179. Nakamura S, Nakamura S, Ogawa H, Bae JH, Cahyadi YH, Udayachalerm W, Tresukosol D, Tansuphaswadikul S. Drug-eluting stents for the treatment of very long coronary artery stenosis with diabetes mellitus: multicenter registry in Asia. European Heart Journal. 2010 Sep;31(SUPPL.1):359.

 180. Nakamura S, Ogawa H, Bae JH, Cahyadi YH, Udayachalerm W, Tresukosol D, Tansuphaswadikul S. Comparison of efficacy and safety between drug-eluting stents and SeQuent Please, a drug-eluting balloon on the outcome of patients with diffuse in-stent restenosis after bare metal stent implantation. European Heart Journal. 2010 Sep;31(SUPPL.1):363.

 181. Nakamura S, Ogawa H, Bae JH, Cahyadi YH, Udayachalerm W, Tresukosol D, Tansuphaswadikul S. The effect of drug-eluting stents on clinical and angiographic outcomes in diabetic patients; 2 years result: multicenter registry in Asia. European Heart Journal. 2010 Sep;31(SUPPL.1):520.

 182. Nakamura S, Ogawa H, Bae JH, Cahyadi YH, Udayachalerm W, Tresukosol D, Tansuphaswadikul S. Drug-eluting stents for the treatment of small coronary artery with diabetes mellitus: a comparison with sirolimus, paclitaxel, zotarolimus, biolimusA9, EPC capture and everolimus-eluting stent. European Heart Journal. 2010 Sep;31(SUPPL.1):667-8.

 183. Nakamura S, Ogawa H, Bae JH, Cahyadi YH, Udayachalerm W, Tresukosol D, Tansuphaswadikul S. The effect of drug-eluting stents on clinical and angiographic outcomes in renal failure patients with dialysis: multicenter registry in Asia. European Heart Journal. 2010 Sep;31(SUPPL.1):668-9.

 184. Nakamura S, Ogawa H, Bae JH, Cahyadi YH, Udayachalerm W, Tresukosol D, Tansuphaswadikul S. Serial angiographic follow-up after successful implantation of sirolimus, paclitaxel and everolimus-eluting stent for chronic total occlusions: multicenter registry in Asia. European Heart Journal. 2010 Sep;31(SUPPL.1):986.

 185. Nakamura S, Nakamura S, Ogawa H, Bae JH, Cahyadi YH, Udayachalerm W, Tresukosol D, Tansuphaswadikul S. Drug-eluting stents for the treatment of left main coronary artery disease with bifurcated lesions: multicenter registry in Asia. European Heart Journal. 2010 Sep;31(SUPPL.1):990.

 186. Nakamura S, Nakamura S, Ogawa H, Bae JH, Cahyadi YH, Udayachalerm W, Tresukosol D, Tansuphaswadikul S. Drug-eluting stents for the treatment of chronic total occlusion: a comparison with sirolimus, paclitaxel, zotarolimus (endeavor resolute), biolimusA9, EPC capture and everolimus-eluting stent. European Heart Journal. 2010 Sep;31(SUPPL.1):994.

 187. Nakamura S, Ogawa H, Bae JH, Cahyadi YH, Udayachalerm W, Tresukosol D, Tansuphaswadikul S. Serial Angiographic Follow-Up after Successful Implantation of Sirolimus, Paclitaxel and Everolimus-Eluting Stent for Chronic Total Occlusions: Multicenter Registry in Asia. Circulation. 2010 Nov 23;122(21):A16777.

 188. Nakamura S, Ogawa H, Bae JH, Cahyadi YH, Udayachalerm W, Tresukosol D, Tansuphaswadikul S. Comparison of Efficacy and Safety between Sirolimus, Paclitaxel, Everolimus-Eluting Stent and SeQuent (TM) Please, a Drug-Eluting Balloon on the Outcome of Patients with Diffuse In-Stent Restenosis after Bare Metal Stent Implantation. Circulation. 2010 Nov 23;122(21):A16791.

 189. Nakamura S, Ogawa H, Bae JH, Cahyadi YH, Udayachalerm W, Tresukosol D, Tansuphaswadikul S. Comparison of 4 Years Clinical Outcome of Drug-Eluting Stent Implantation in High-Angled (>= 70 degrees) Bifurcation and Lower-Angled (<= 70 degrees) Bifurcation Lesion of Unprotected Left Main Coronary Arteries. Circulation. 2010 Nov 23;122(21):A16821.

 190. Nakamura S, Ogawa H, Bae JH, Cahyadi YH, Udayachalerm W, Tresukosol D, Tansuphaswadikul S. Comparison of 4 Years Efficacy and Durability of Sirolimus-Eluting Stent and Paclitaxel-Eluting Stent Deployment in Patients with Very Long Coronary Lesions: Multicenter Registry in Asia. Circulation. 2010 Nov 23;122(21):A16836.

 191. Nakamura S, Ogawa H, Bae JH, Cahyadi YH, Udayachalerm W, Tresukosol D, Tansuphaswadikul S. Serial angiographic follow-up after successful implantation of sirolimus, paclitaxel, everolimus and zotarolimus-eluting stent for chronic total occlusions: multicenter registry in asia. American Journal of Respiratpry and Critical Care Madicine. 2011;183:747-8.

 192. Nakamura S, Ogawa H, Bae JH, Cahyadi YH, Udayachalerm W, Tresukosol D, Tanduphaswadikul S. COMPARISON OF EFFICACY AND SAFETY BETWEEN SIROLIMUS, PACLITAXEL, EVEROLIMUS-ELUTING STENT AND SEQUENT (TM) PLEASE, A DRUG-ELUTING BALLOON ON THE OUTCOME OF PATIENTS WITH DIFFUSE IN-STENT RESTENOSIS AFTER BARE METAL STENT IMPLANTATION. Journal of the American College of Cardiology. 2011 Apr 5;57(14):E1638.

 193. Nakamura S, Ogawa H, Bae JH, Cahyadi YH, Udayachalerm W, Tresukosol D, Tanduphaswadikul S. COMPARISON OF 4 YEARS CLINICAL OUTCOME OF DRUG-ELUTING STENT IMPLANTATION IN HIGH-ANGLED (>= 70 degrees) BIFURCATION AND LOWER-ANGLED (<= 70 degrees) BIFURCATION LESION OF UNPROTECTED LEFT MAIN CORONARY ARTERIES. Journal of the American College of Cardiology. 2011 Apr 5;57(14):E1657.

 194. Nakamura S, Ogawa H, Bae JH, Cahyadi YH, Udayachalerm W, Tresukosol D, Tanduphaswadikul S. LOW INCIDENCE OF STENT THROMBOSIS IN ASIAN RACES: MULTICENTER REGISTRY IN ASIA 6 YEARS FOLLOW-UP RESULT. Journal of the American College of Cardiology. 2011 Apr 5;57(14):E1688.

 195. Nakamura S, Ogawa H, Bae JH, Cahyadi YH, Udayachalerm W, Tresukosol D, Tanduphaswadikul S. DRUG-ELUTING STENTS FOR THE TREATMENT OF LEFT MAIN CORONARY ARTERY DISEASE WITH BIFURCATED LESIONS: A COMPARISON WITH SIROLIMUS, PACLITAXEL, ZOTAROLIMUS (ENDEAVOR RESOLUTE), BIOLIMUSA9, EPC CAPTURE AND EVEROLIMUS-ELUTING STENT: MULTICENTER REGISTRY IN ASIA. Journal of the American College of Cardiology. 2011 Apr 5;57(14):E1814.

 196. Nakamura S, Ogawa H, Bae JH, Cahyadi YH, Udayachalerm W, Tresukosol D, Tanduphaswadikul S. THE EFFECT OF DRUG-ELUTING STENTS ON CLINICAL AND ANGIOGRAPHIC OUTCOMES IN DIABETIC PATIENTS, 2 YEARS RESULT: MULTICENTER REGISTRY IN ASIA. Journal of the American College of Cardiology. 2011 Apr 5;57(14):E1893.

 197. Nakamura S, Ogawa H, Bae JH, Cahyadi YH, Udayachalerm W, Tresukosol D, Tanduphaswadikul S. COMPARISON OF 4 YEARS CLINICAL OUTCOME OF STENT IMPLANTATION IN RENAL FAILURE PATIENTS WITH DIALYSIS: COMPARISON WITH BARE METAL STENTS, FIRST GENERATION DRUG-ELUTING STENT AND SECOND GENERATION DRUG-ELUTING STENTS. Journal of the American College of Cardiology. 2011 Apr 5;57(14):E1894.

 198. Nakamura S, Nakamura S, Ogawa H, Bae JH, Cahyadi YH, Udayachalerm W, Tresukosol D, Tanduphaswadikul S. Comparison of 4 years clinical outcome of stent implantation in renal failure patients with dialysis: comparison with bare metal stents, first and second generation drug-eluting stents. European Heart Journal. 2011 Aug;32(SUPPL.1):236.

 199. Nakamura S, Ogawa H, Bae JH, Cahyadi YH, Udayachalerm W, Tresukosol D, Tanduphaswadikul S. Low incidence of stent thrombosis in Asian races: multicenter registry in Asia 6 years follow-up result. European Heart Journal. 2011 Aug;32(SUPPL.1):247-8.

 200. Nakamura S, Ogawa H, Bae JH, Cahyadi YH, Udayachalerm W, Tresukosol D, Tanduphaswadikul S. Serial angiographic follow-up after successful implantation of sirolimus, paclitaxel, everolimus and zotarolimus-eluting stent for chronic total occlusions: multicenter registry in asia. European Heart Journal. 2011 Aug;32(SUPPL.1):747-8.

 201. Nakamura S, Ogawa H, Bae JH, Cahyadi YH, Udayachalerm W, Tresukosol D, Tanduphaswadikul S. Drug-eluting stents for treatment of left main coronary artery disease with bifurcated lesions: a comparison with sirolimus, paclitaxel, zotarolimus, biolimus A9, EPC capture, everolimus-eluting stent. European Heart Journal. 2011 Aug;32(SUPPL.1):1044.

 202. Nakamura S, Ogawa H, Bae JH, Cahyadi YH, Udayachalerm W, Tresukosol D, Tanduphaswadikul S. Comparison of efficacy and safety between sirolimus, paclitaxel, everolimus-eluting stent and drug-eluting balloon on the outcome of patients with diffuse in-stent restenosis after BMS implantation. European Heart Journal. 2011 Aug;32(SUPPL.1):1045.

 203. Nakamura S, Ogawa H, Bae JH, Cahyadi YH, Udayachalerm W, Tresukosol D, Tanduphaswadikul S. Drug-Eluting Stents for the Treatment of Chronic Total Occlusion: A Comparison with Sirolimus, Paclitaxel, Zotarolimus (Endeavor Resolute), BiolimusA9, EPC Capture and Everolimus-Eluting Stent: Multicenter Registry in Asia. Journal of the American College of Cardiology. 2011 Nov 8;58(20):B2.

 204. Nakamura S, Ogawa H, Bae JH, Cahyadi YH, Udayachalerm W, Tresukosol D, Tanduphaswadikul S. The Effect of Drug-Eluting Stents on Clinical and Angiographic Outcomes in Diabetic Patients, 3 Years Result: Multicenter Registry in Asia. Journal of the American College of Cardiology. 2011 Nov 8;58(20):B24-5.

 205. Nakamura S, Ogawa H, Bae JH, Cahyadi YH, Udayachalerm W, Tresukosol D, Tanduphaswadikul S. Low Incidence of Stent Thrombosis in Asian Races: Multicenter Registry in Asia 6 Years Follow-Up Result. Journal of the American College of Cardiology. 2011 Nov 8;58(20):B56-7.

 206. Nakamura S, Ogawa H, Bae JH, Cahyadi YH, Udayachalerm W, Tresukosol D, Tanduphaswadikul S. Serial Angiographic Follow-Up after Successful Implantation of Sirolimus, Paclitaxel, Everolimus and Zotarolimus-Eluting Stent for Chronic Total Occlusions: Multicenter Registry in Asia. Journal of the American College of Cardiology. 2011 Nov 8;58(20):B71-2.

 207. Nakamura S, Ogawa H, Bae JH, Cahyadi YH, Udayachalerm W, Tresukosol D, Tanduphaswadikul S. Comparison of 4 Years Clinical Outcome of Stent Implantation in Renal Failure Patients with Dialysis: Comparison with Bare Metal Stents, First and Second Generation Drug-Eluting Stents. Journal of the American College of Cardiology. 2011 Nov 8;58(20):B136.

 208. Nakamura S, Ogawa H, Bae JH, Cahyadi YH, Udayachalerm W, Tresukosol D, Tanduphaswadikul S. Drug-Eluting Stents for the Treatment of Chronic Total Occlusion: a Comparison with Sirolimus, Paclitaxel, Zotarolimus (Endeavor Resolute), BiolimusA9, EPC Capture and Everolimus-Eluting Stent: Multicenter Registry in Asia. Circulation. 2011 Nov 22;124(21):A15366.

 209. Nakamura S, Ogawa H, Bae JH, Cahyadi YH, Udayachalerm W, Tresukosol D, Tanduphaswadikul S. Drug-Eluting Stents for the Treatment of Left Main Coronary Artery Disease with Bifurcated Lesions: a Comparison with Sirolimus, Paclitaxel, Zotarolimus (Endeavor Resolute), BiolimusA9, EPC Capture and Everolimus-Eluting Stent: Multicenter Registry in Asia. Circulation. 2011 Nov 22;124(21):A15426.

 210. Nakamura S, Ogawa H, Bae JH, Cahyadi YH, Udayachalerm W, Tresukosol D, Tanduphaswadikul S. Low Incidence of Stent Thrombosis in Asian Races: Multicenter Registry in Asia 6 Years Follow-Up Result. Circulation. 2011 Nov 22;124(21):A15630.

 211. Srimahachota S, Udayachalerm W, Kupharang T, Sukwijit K, Krisanachinda A, Rehani M. Radiation skin injury caused by percutaneous coronary intervention, report of 3 cases. International Journal of Cardiology. 2012 Jan;154(2):E31-3.

 212. Nakamura S, Ogawa H, Bae JH, Cahyadi YH, Udayachalerm W, Tresukosol D, Tanduphaswadikul S. DRUG-ELUTING STENTS FOR THE TREATMENT OF SMALL CORONARY ARTERY WITH DIABETES MELLITUS: A COMPARISON WITH SIROLIMUS, PACLITAXEL, ZOTAROLIMUS (ENDEAVOR RESOLUTE), BIOLIMUSA9, EPC CAPTURE AND EVEROLIMUS-ELUTING STENT: MULTICENTER REGISTRY IN ASIA. Journal of the American College of Cardiology. 2012 Mar 27;59(13):E95.

 213. Nakamura S, Ogawa H, Bae JH, Cahyadi YH, Udayachalerm W, Tresukosol D, Tanduphaswadikul S. THE EFFECT OF DRUG-ELUTING STENTS ON CLINICAL AND ANGIOGRAPHIC OUTCOMES IN RENAL FAILURE PATIENTS WITH DIALYSIS: MULTICENTER REGISTRY IN ASIA. Journal of the American College of Cardiology. 2012 Mar 27;59(13):E303.

 214. Cholteesupachai J, Buddhari, W, Udayachalerm W, Chaipromprasit J, Lertsuwunseri V, Kaewsukkho P, Boonyaratavej S, Srimahachota S. In-hospital outcomes of primary percutaneous coronary intervention in King Chulalongkorn Memorial Hospital: 11 years of experience. Journal of the Medical Association of Thailand. 2012 Jul;95(7):866-73.

 215. Nakamura S, Ogawa H, Bae JH, Cahyadi YH, Udayachalerm W, Tresukosol D, Tanduphaswadikul S. The effect of drug-eluting stents on clinical and angiographic outcomes in diabetic patients; 3 years result: multicenter registry in Asia. European Heart Journal. 2012 Aug;33(SUPPL.1):390.

 216. Nakamura S, Ogawa H, Bae JH, Cahyadi YH, Udayachalerm W, Tresukosol D, Tanduphaswadikul S. The effect of drug-eluting stents on clinical and angiographic outcomes in renal failure patients with dialysis: multicenter registry in Asia. European Heart Journal. 2012 Aug;33(SUPPL.1):394.

 217. Nakamura S, Ogawa H, Bae JH, Cahyadi YH, Udayachalerm W, Tresukosol D, Tanduphaswadikul S. Drug-eluting stents for the treatment of chronic total occlusion: a comparison with sirolimus, paclitaxel, zotarolimus, biolimusA9, EPC capture and everolimus-eluting stent: multicenter registry. European Heart Journal. 2012 Aug;33(SUPPL.1):684.

 218. Nakamura S, Ogawa H, Bae JH, Cahyadi YH, Udayachalerm W, Tresukosol D, Tanduphaswadikul S. Comparison of Efficacy and Safety between Sirolimus, Paclitaxel, Everolimus-Eluting Stent and SeQuent (TM) Please, a Drug-Eluting Balloon on the Outcome of Patients with Diffuse In-Stent Restenosis after Bare Metal Stent Implantation. Journal of the American College of Cardiology. 2012 Oct 23;60(17):B22.

 219. Nakamura S, Ogawa H, Bae JH, Cahyadi YH, Udayachalerm W, Tresukosol D, Tanduphaswadikul S. The Effect of Drug-Eluting Stents on Clinical and Angiographic Outcomes in Renal Failure Patients with Dialysis: Multicenter Registry in Asia. Journal of the American College of Cardiology. 2012 Oct 23;60(17):B42.

 220. Nakamura S, Nakamura S, Ogawa H, Bae JH, Cahyadi YH, Udayachalerm W, Tresukosol D, Tanduphaswadikul S. The Effect of Drug-Eluting Stents on Clinical and Angiographic Outcomes in Diabetic Patients, 3 Years Result: Multicenter Registry in Asia. Journal of the American College of Cardiology. 2012 Oct 23;60(17):B99.

 221. Nakamura S, Ogawa H, Bae JH, Cahyadi YH, Udayachalerm W, Tresukosol D, Tanduphaswadikul S. The Effect of Drug-Eluting Stents on Clinical and Angiographic Outcomes in Renal Failure Patients with Dialysis: Multicenter Registry in Asia. Journal of the American College of Cardiology. 2012 Oct 23;60(17):B99.

 222. Nakamura S, Ogawa H, Bae JH, Cahyadi YH, Udayachalerm W, Tresukosol D, Tanduphaswadikul S. Serial Angiographic Follow-Up after Successful Implantation of Sirolimus, Paclitaxel, Everolimus and Zotarolimus-Eluting Stent for Chronic Total Occlusions: Multicenter Registry in Asia. Journal of the American College of Cardiology. 2012 Oct 23;60(17):B130.

 223. Nakamura S, Ogawa H, Bae JH, Cahyadi YH, Udayachalerm W, Tresukosol D, Tanduphaswadikul S. Drug-Eluting Stents for the Treatment of Chronic Total Occlusion: A Comparison with Sirolimus, Paclitaxel, Zotarolimus (Endeavor Resolute), BiolimusA9, EPC Capture and Everolimus-Eluting Stent: Multicenter Registry in Asia. Journal of the American College of Cardiology. 2012 Oct 23;60(17):B130.

 224. Nakamura S, Ogawa H, Bae JH, Cahyadi YH, Udayachalerm W, Tresukosol D, Tanduphaswadikul S. Low Incidence of Stent Thrombosis in Asian Races: Multicenter Registry in Asia 7 Years Follow-Up Result. Journal of the American College of Cardiology. 2012 Oct 23;60(17):B191.

 225. Nakamura S, Ogawa H, Bae JH, Cahyadi YH, Udayachalerm W, Tresukosol D, Tanduphaswadikul S. Comparison of 5 Years Clinical Outcome of Drug-Eluting Stent Implantation in High-Angled (>= 70 degrees) Bifurcation and Lower-Angled (<= 70 degrees) Bifurcation Lesion of Unprotected Left Main Coronary Arteries. Journal of the American College of Cardiology. 2012 Oct 23;60(17):B204.

 226. Nakamura S, Ogawa H, Bae JH, Cahyadi YH, Udayachalerm W, Tresukosol D, Tanduphaswadikul S. Drug-Eluting Stents for the Treatment of Left Main Coronary Artery Disease with Bifurcated Lesions: A Comparison with Sirolimus, Paclitaxel, Zotarolimus (Endeavor Resolute), BiolimusA9, EPC Capture and Everolimus-Eluting Stent: Multicenter Registry in Asia. Journal of the American College of Cardiology. 2012 Oct 23;60(17):B205-6.

 227. Srimahachota, S., Rojnuckarin, P., Udayachalerm, W., Buddhari, W., Chaipromprasit, J., Lertsuwunseri, V., Akkawat, B., Jirapattrathamrong, S. Comparison of original and generic clopidogrel 600 mg loading dose in the patients who planned undergoing coronary angiography. Journal of the Medical Association of Thailand. 2012;95(12):1495-500.

 228. Nakamura, S., Nakamura, S., Ogawa, H., Yeo, H., Udayachalerm, W., Tresukosol, D., & Tansuphaswadikul, S. Comparison of 5 Years Clinical Outcome of Drug-Eluting Stent Implantation in High-Angled (>= 70 degrees) Bifurcation and Lower-Angled (<= 70 degrees) Bifurcation Lesion of Unprotected Left Main Coronary Arteries. Journal of the American College of Cardiology, 61(10), E1629.

 229. Efficacy and Safety between Sirolimus, Paclitaxel, Everolimus-Eluting Stent and SeQuent (TM) Please, a Drug-Eluting Balloon on the Outcome of Patients with Diffuse In-Stent Restenosis after Bare Metal Stent Implantation. Journal of the American College of Cardiology. 2013 Mar 12;61(10), E1644.

 230. Nakamura, S., Ogawa, H., Yeo, H., Udayachalerm, W., Tresukosol, D., & Tansuphaswadikul, S. Drug-Eluting Stents for the Treatment of Chronic Total Occlusion: A Comparison with Sirolimus, Paclitaxel, Zotarolimus (Endeavor Resolute), BiolimusA9, EPC Capture and Everolimus-Eluting Stent: Multicenter Registry in Asia.  Journal of the American College of Cardiology. 2013 Mar 12;61(10), E1691.

 231. Nakamura, S., Ogawa, H., Yeo, H., Udayachalerm, W., Tresukosol, D., & Tansuphaswadikul, S. Drug-Eluting Stents for the Treatment of Left Main Coronary Artery Disease with Bifurcated Lesions: A Comparison with Sirolimus, Paclitaxel, Zotarolimus (Endeavor Resolute), BiolimusA9, EPC Capture and Everolimus-Eluting Stent: Multicenter Registry in Asia. Journal of the American College of Cardiology. 2013 Mar 12;61(10), E1710.

 232. Nakamura, S., Ogawa, H., Yeo, H., Udayachalerm, W., Tresukosol, D., & Tansuphaswadikul, S. The Effect of Drug-Eluting Stents on Clinical and Angiographic Outcomes in Diabetic Patients, 3 Years Result: Multicenter Registry in Asia. Journal of the American College of Cardiology. 2013 Mar 12;61(10), E1676.

 233. Nakamura, S., Ogawa, H., Yeo, H., Udayachalerm, W., Tresukosol, D., & Tansuphaswadikul, S. Low Incidence of Stent Thrombosis in Asian Races: Multicenter Registry in Asia 7 Years Follow-Up Result. Journal of the American College of Cardiology. 2013 Mar 12;61(10), E1642.

 234. Nakamura, S., Ogawa, H., Yeo, H., Udayachalerm, W., Tresukosol, D., & Tansuphaswadikul, S. Drug-Eluting Stents for the Treatment of Chronic Total Occlusion: A Comparison with Sirolimus, Paclitaxel, Zotarolimus (Endeavor Resolute), BiolimusA9, EPC Capture and Everolimus-Eluting Stent: Multicenter Registry in Asia. Journal of the American College of Cardiology. 2013 Mar 12;61(10), E1691.

 235. Nakamura, S., Ogawa, H., Cahyadi, H., Udayachalerm, W., Tresukosol, D., & Tansuphawadikul, S. Comparison of efficacy and safety between sirolimus, paclitaxel, everolimus-eluting stent and drug-eluting balloon on the outcome of patients with diffuse in-stent restenosis after BMS implantation. European Heart Journal. 2013 Aug;34(SUPPL.1), 224.

 236. Nakamura, S., Ogawa, H., Cahyadi, H., Udayachalerm, W., Tresukosol, D., & Tansuphaswadikul, S. (2013h) Drug-eluting stents for treatment of left main coronary artery disease with bifurcated lesions: comparison with sirolimus, paclitaxel, zotarolimus biolimusA9, EPC capture and everolimus-eluting stent. European Heart Journal. 2013 Aug;34(SUPPL.1), 255.

 237. Nakamura, S., Ogawa, H., Cahyadi, H., Udayachalerm, W., Tresukosol, D., & Tansuphaswadikul, S. Comparison of 5-year clinical outcome of drug-eluting stent implantation in high-angled and lower-angled bifurcation lesion of unprotected left main coronary arteries. European Heart Journal. 2013 Aug;34(SUPPL.1), 870.

 238. Buranakarl C, Kijtawornrat A, Udayachalerm W. Intervention Technique using Transvenous Patent Ductus Arteriosus (PDA) Occluder in a Dog. The Thai Journal of Veterinary Medicine 2015;45(4):593-601

 239. Buranakarl C, Kijtawornrat A, Udayachalerm W, Surachetpong SD, Sutayatram S, Briksawan P, et al. Balloon valvuloplasty for pulmonic stenosis in two dogs: Case report. Thai J Vet Med 2016;46(4):713-721.

© 1947-2015 Department of Physiology, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, All right reserved.
Professional Joomla Templates - 888 Poker Review