รศ.นพ. ชาญวิทย์ โคธีรานุรักษ์


   รศ.นพ. ชาญวิทย์  โคธีรานุรักษ์

   Assoc.Prof. Chanwit  Kotheeranurak, M.D., M.B.A.
ตำแหน่งทางวิชาการ:  รองศาสตราจารย์

โทรศัพท์: 662-256-4267

อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

คุณวุฒิ:

 • 2521 แพทยศาสตรบัณฑิต จากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • 2527 บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต จากคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • F.I.M.S. ( การกีฬาแห่งประเทศไทย )


ความสนใจเฉพาะ: 

 • Excercise in Modern Medicine

 • Sports Medicine

 • Male Reproductive System

 • Physiology of Thyroid & Parathyroid


ผลงานทางวิชาการ: 

 1. เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง สรีรวิทยาและสมดุลย์ของชีวิต

 2. การป้องกันโรคกลุ่ม metabolic syndrome

 3. การแพทย์แนว HOLISTIC

 4. โรคของต่อมไร้ท่อและการดูแลบำบัดด้วยตัวเอง ควบคู่ไปกับการรักษาของแพทย์

 5. EXERCISE IN MODERN MEDICINE, SPORTS MEDICINEให้นิสิตปริญญาโท เวชศาสตร์การกีฬา

 6. การติดต่อสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ( TA )

 7. การบำบัดโรคไม่ติดเชื้อ โดย HOLISTIC MEDICAL APPROACH

 8. ภาวะเลือดหนืด, โรคหัวใจและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม( Behavior modification )

 9. การนวดไทยและปัญหาโรคปวดหลัง

 

งานวิจัย/Research:

 1. การเปรียบเทียบค่า VO2MAX ในชายที่มีการออกกำลังกายและไม่มีการออกกำลังกาย

 2. การประเมินความเสี่ยงที่จะเป็นโรคความดันสูง โดยการวัดสมรรถภาพของร่างกาย VO2

 3. การประเมินความเครียดและค่าความดันโลหิตระหว่างคนที่แช่น้ำ,แช่น้ำอุ่นและไม่ได้แช่น้ำ

 4. งานวิจัยสุขภาพแนวป้องกัน 

 5. การนวดไทยและการลด Lactic acid ในกระแสเลือด ในนักกีฬาชายไทย

© 1947-2020 Department of Physiology, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, All right reserved.
Professional Joomla Templates - 888 Poker Review