ศ.กิตติคุณ ดร.ภญ. ราตรี สุดทรวง

 

   ศ.กิตติคุณ ดร.ภญ. ราตรี  สุดทรวง

   Emeritus Prof. Ratree Sudsuang, Ph.D.

 

 

 

ตำแหน่งทางวิชาการ:  ศาสตราจารย์กิตติคุณ

โทรศัพท์: 662-256-4267

อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

คุณวุฒิ:

 • 2505 เภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์

 • 2508 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สรีรวิทยา) มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์

 • 2517 Ph.D. (Neurophysiology) All India Institute of Medical Science, New Delhi, India.

 • 2522 Postdoctoral Fellow (Neurophysiology) University of Wisconsin, Madison, Wisconsin, U.S.A.

 

ประวัติการทำงาน:

 • 2539-2542 หัวหน้าภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • เกษียณอายุราชการเมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2542

 

ความสนใจเฉพาะ: 

 • ประสาทสรีรวิทยา

 

ผลงานทางวิชาการ: 

 • ตำรา / Book Chapter

 1. ราตรี สุดทรวง ตำรา "ประสาทสรีรวิทยา" พิมพ์ครั้งที่ 5 สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ..2550, 500 หน้า

 2. ตำรา "สรีรวิทยาพื้นฐาน" สำหรับนักศึกษาพยาบาล นิสิตเทคนิคการแพทย์ และนิสิตกายภาพบำบัด โดยเขียนร่วมกับคณาจารย์ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • บทความในวารสาร / Journal Article

 1. Vongdokmai, R., Manchanda, S.K. and Anand, B.K. Hypothalamic control of food intake in the rabbit. Ind. J. Physiol. Pharmaco. 17(2): 149, 1973.

 2. Vongdokmai, R. Central nervous control of food intake in the rabbit. Proc. Int. Union Physiol. Sci. XI : 369, 1974.

 3. Sitthi-amorn, C., Vongdokmai, R., Bardhanabaedya, S. and Bardhanabaedya, S. Optimal degeneration time of the canine optic axons. J. Med. Ass. Thailand. 60(6) : 267-73. 1977.

 4. ราตรี สุดทรวง, จิตร สิทธิอมร, สุจินต์ พรรธนะแพทย์, สุทิพย์ พรรธนะแพทย์, ทวินศรี วรวรรณ และ อาทรทิพย์ วัฒนพงศ์ศิริ. " อิทธิพลของมอร์ฟีนและ periventricular nuclei ต่อการเปลี่ยนแปลงความดันโลหิตและการหายใจเมื่อกระตุ้นประสาท sciatic"   จุฬาลงกรณ์เวชสาร  ปีที่ 21 (1) : 44-5. 2520.

 5. จิตร สิทธิอมร, ราตรี วงศ์ดอกไม้, สุจินต์ พรรธนะแพทย์  และ สุทิพย์ พรรธนะแพทย์. "การส่งเส้นประสาทจากเซลล์ชั้นผิวและเซลล์ชั้นลึกของ superior colliculus"   ว.วิจัย จุฬาฯ 3: 153-78. 2529.

 6. จิตร สิทธิอมร, ยุทธนา ละอองทอง, สุทิพย์ พรรธนะแพทย์, ราตรี วงศ์ดอกไม้, สุจินต์ พรรธนะแพทย์ และ นิตย์ สิทธิอมร   "การพัฒนาระบบเพื่อทดสอบการเสพติดในสัตว์ทดลอง" รายงานผลการวิจัยทุนไชน่าเมดิคัลบอร์ด  พ.ศ. 2520.

 7. ทวินศรี วรวรรณ, ราตรี วงศ์ดอกไม้ และ จิตร สิทธิอมร.  "การส่งเส้นประสาทจากเรตินาสุนัข" บทคัดย่อในรายงานการประชุมวิชาการของคณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2521.

 8. จิตร สิทธิอมร, สุทิพย์ พรรธนะแพทย์, ราตรี วงศ์ดอกไม้ และ สุจินต์ พรรธนะแพทย์  "คุณค่าของดัชนีที่ใช้ในการแสดงว่าสัตว์ทดลองติดยาเสพติด"  บทคัดย่อเสนอในการประชุมวิชาการครั้งที่ 7 ของชมรมสรีรวิทยาแห่งประเทศไทย 2521

 9. จิตร สิทธิอมร, สุทิพย์ พรรธนะแพทย์, ราตรี วงศ์ดอกไม้ และ สุจินต์ พรรธนะแพทย์  "ลักษณะการเลือกสารละลายมอร์ฟีนเมื่อเปรียบเทียบกับน้ำเปล่า ในสิ่งที่ถูกบังคับให้ใช้มอร์ฟีนเป็นระยะเวลาหนึ่ง"  บทคัดย่อเสนอในการประชุมวิชาการครั้งที่ 7 ของชมรมสรีรวิทยาแห่งประเทศไทย 2521

 10. ราตรี วงศ์ดอกไม้,จิตร สิทธิอมร, สุจินต์ พรรธนะแพทย์  และ สุทิพย์ พรรธนะแพทย์.  "การใช้เอนไซม์เพอร์ออกซิเดสที่สกัดจากเปลือกหัวไชเท้า ศึกษาติดต่อระหว่างเซลล์ประสาทในสมองหนูขาว"  จุฬาลงกรณ์เวชสาร  ปีที่ 24 (3) : 225-35, 2523.

 11. วิไล โรจนวิโรจน์, ราตรี วงศ์ดอกไม้ และ จิตร สิทธิอมร.  "อัตราการหลุดของโมเลกุลของมอร์ฟีนจากระบบประสาทส่วนกลางและเนื้อเยื่ออื่น ๆ (การศึกษาเบื้องต้น)" จุฬาลงกรณ์เวชสาร  ปีที่ 24 (6) : 551-64, 2523.

 12. Vongdokmai, R. Effect of protein malnutrition on development of mouse cortical barrels. J. Comp. Neurol. 191(2): 183-94. 1980.

 13. ราตรี สุดทรวง, อรพินท์ ผาสุริย์วงษ์, ภาวิช ทองโรจน์ และ พิมพรรณ เกิดอุดม.  "ผลของตะกั่วต่อการเจริญเติบโตของบาร์เรลของสมองในหนู"  จุฬาลงกรณ์เวชสาร  ปีที่ 29 (2) : 153-68, 2528.

 14. ประสงค์ ศิริวิริยะกุล, ราตรี สุดทรวง และ บุญนาท ลายสนิทเสรีกุล  "การเปรียบเทียบผลการเรียนวิชาบังคับพื้นฐานทางปรีคลีนิกของนิสิตแพทย์ หลักสูตร 2-2-2 กับหลักสูตร 1-2-3 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"   จุฬาลงกรณ์เวชสาร  ปีที่ 29 (6) : 705-11, 2528.

 15. บังอร ชมเดช และ ราตรี สุดทรวง  "Atrial Natriuretic Factor (ANF)" จุฬาลงกรณ์เวชสาร  ปีที่ 30 (4) : 368-73, 2529.

 16. Sudsuang, R., Kotheeranurak, C., Siriviriyakul, P and Chentanez, V. Effect of monosodium glutamate on development of mouse cortical barrels. J. Med. Ass. Thailand. 69(2) : 88-95. 1986.

 17. Sudsuang, R., Kithaveepvatana, N. and Tongroach, P. Does chlorpheniramine maleate has an effect on development of mouse cortical barrels. Chulalongkorn Med. J. 31(6) : 453-64. 1987.

 18. ปราโมทย์ ธีรพงษ์, วนิดา วจนะวิศิษฐ และ ราตรี สุดทรวง   " ผลของการเปลี่ยนแปลงภาวะความเป็นกรดและด่างของร่างกาย ต่อการออกฤทธิ์คลายกล้ามเนื้อของ atracurium ในแมว" Thai J. Pharmacol. 10 : 15-32. 1988.

 19. อัญชลี อักขระชาตะ, ประสาน ธรรมอุปกรณ์, ราตรี สุดทรวง, และ เสน่ห์ สงวนรังศิริกุล   "ฤทธิ์ของไปเปอรีนต่อความดันเลือดในหนูขาว"  จุฬาลงกรณ์เวชสาร  ปีที่ 32 (6) : 481-88, 2530.

 20. วิไล ชินธเนศ, ราตรี สุดทรวง, คงเดช เวฬุวัน และ สุมนา ภูวพานิช  "ผลของการฝึกสมาธิต่อระดับคอร์ติซอลในเลือด การทำงานของระบบไหลเวียนเลือด ระบบหายใจและรีแอคชั่นไทม์"  จุฬาลงกรณ์เวชสาร  ปีที่ 32 (9) : 811-19, 2531.

 21. ปราโมทย์ ธีรพงษ์, ราตรี สุดทรวง,วนิดา วจนะวิศิษฐ และ เสน่ห์ สงวนรังศิริกุล  "ผลของการเปลี่ยนแปลงความเป็นกรด-ด่าง ต่อการออกฤทธิ์ของเวคคูโรเนียมในแมว"   จุฬาลงกรณ์เวชสาร  ปีที่ 32 (9) : 811-19, 2531.

 22. ราตรี สุดทรวง และ บังอร ชมเดช  "ประสาทสรีรวิทยาของการขับถ่ายปัสสาวะและการกลั้นปัสสาวะไม่อยู่"  จุฬาลงกรณ์เวชสาร  ปีที่ 32 (9) : 841-7, 2531

 23. พิมพรรณ เกิดอุดม, รัชนี โอเจริญ และ ราตรี สุดทรวง  "ระดับซีรั่มทองแดงและสังกะสีในผู้บริจาคโลหิต"  จุฬาลงกรณ์เวชสาร  ปีที่ 33 (4) : 519-29, 2532.

 24. โชติ วีระวงษ์, ราตรี สุดทรวง, ประสาน ธรรมอุปกรณ์ และ วิไล ชินธเนศ  "บทบาทของเนื้อเยื่อบุผิวและอุณหภูมิ ต่อการทำงานของกล้ามเนื้อเรียบหลอดลมไก่"  จุฬาลงกรณ์เวชสาร  ปีที่ 33 (10) : 753-65, 2532.

 25. ราตรี สุดทรวง และ จุไรพร สมบุญวงศ์   "ประสาทสรีรวิทยาในผู้สูงอายุ" จุฬาลงกรณ์เวชสาร  ปีที่ 33 (10) : 801-6, 2532.

 26. Boonprasphai, K., Dhumma-Upakorn, P., Sudsuang, R. and Sanguanrungsirikul, S. Effect of ancistotectorine on the contraction of the isolated stomach of rats and mice. Thai J. Physiol. Sci. 3 (1) : 27-37. 1990.

 27. Aroonsang, P., Chomdej, B., Dhumma-Upakorn, P.and Sudsuang, R. Effect of 3-alpha-dihydrocadambine isolated from Anthocephalus chinensis leaves on blood pressure and cardiac activity in rats. Chula. Med. J. 33(7) : 531-42. 1990.

 28. Sudsuang, R., Chintanez, V. and Veluvan, K. Effect of Buddhist meditation on serum cortisol and total protein levels, blood pressure, pulse rate, lung volume and reaction time. Physiol & Behav. 50(3) : 543-8. 1991.

 29. Teerarangsikul, K., Dhumma-Upakorn, P., Sudsuang, R. and Kanlaun, P. Effects of caffiene on contraction of the isolated rat vas deferens. Chula. Med. J. 36(3) : 191-200 1992.

 30. Somboonwong, J., Borvonsin, S. and Sudsuang, R. Effects of garlic extract on the contraction of isolated human uterine muscle.Chula. Med. J. 37(4) : 227-36. 1993.

 31. Suwan, G., Sudsuang, R., Dhumma-Upakorn, P. and Weerawong, C. Hypotensive effects of barakol extract from leaves of Cassia siamea Lam. in rats and cats. Thai J. Physiol. Sci. 5 (1) : 53-65. 1992.

 32. Prasarnpun, S., Chomdej, B. and Sudsuang, R. Physiological roles of gamma-aminobutyric acid (GABA) on isolated human fallopian tube smooth muscle activities.Chula. Med. J. 38(4) : 179-87. 1994.

 33. Sudsuang, R., Vattanajun, A., Kunluan, P., Singhaniyom, V. and  Boonsinsukh, P.Effect of 3apha-dihydrocadambine isolated from wild cinchona leaves on blood pressure and heart rate in tree shrew. Chula. Med. J. 39(4) : 271-82. 1995.

 34. Phasanasophon, K., Sudsuang, R. and Sanguanrungsirikul, S. Can garlic and garlic extract reduce blood pressure in dogs? Chula. Med. J. 39(4) : 283-90. 1995.

 35. Borvonsin, S., Siridikhul, S. and Sudsuang, R. In vitro effects of allicin upon the contraction of pregnant rat uterine musculature. Chula. Med. J. 39(12) : 179-89. 1995.

 36. Borvonsin, S., Chaisanabunthid, V. and Sudsuang, R. Effect of allicin on sperm quality and male reproductive organs. Thai J. Physiol. Sci. 8 (1) : 24-37. 1995.

 37. Thongsaad, W., Pongsakorn, S., Sudsuang, R., Bennett, G. W., Kendall, D. A., and Marsden, C.A. Barakol, a natural anxiolytic, inhibits striatal dopamine release but not uptake in vitro. European J. Pharmacol. 319 : 157-64. 1997.

 38. Thongsaad, W., Pongsakorn, S., Sudsuang, R., Bennett, G. W. and Marsden, C.A.Effect of barakol on extracellular dopamine and its metabolites in rat striatum in vivo. Proceedings of the 7th International Conference on in vivo Methods; Monitoring Molecules in Neuroscience, Santa Cruz do Tenerife, Spain. 127-8. 1996.

 39. Borvonsin, S. Chaisanabunthid, V., Sudsuang , R. In vitro study the effect of allicin on motility of spermatozoa in Wistar rats. Royal Thai Army Medical Journal, 49(4) Oct-Dec. 1996, 201-203.

 40. Somboonwong, J. Sudsuang, R., Sanguanreengsinbul, S. Cardiovascular and respiratory changes following the combined administration of ethanol and morphine in dog. Thai J. Physiol. Sci. 11 (1) : 27-40, 1998.

 

© 1947-2020 Department of Physiology, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, All right reserved.
Professional Joomla Templates - 888 Poker Review