ศ.กิตติคุณ ดร.พญ. บังอร ชมเดช

 

   ศ.กิตติคุณ ดร.พญ. บังอร  ชมเดช

   Emeritus Prof. Bungorn  Chomdej, M.D., Ph.D.

 

 

 

ตำแหน่งทางวิชาการ:  ศาสตราจารย์กิตติคุณ

โทรศัพท์: 662-256-4267

อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

คุณวุฒิ:

 • 2503 อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • 2506 แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • 2509 ประกาศนิยบัตรขั้นสูงทางการแพทย์คลินิก(กุมารเวช) มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์

 • 2519 Ph.D. in Physiology, University of Mississippi Medical Center

 

ประวัติการทำงาน:

 • 2530-2538 หัวหน้าภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เกษียณอายุราชการเมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2542

 

ความสนใจเฉพาะ: 

 • ระบบหัวใจ และหลอดเลือด/ Cardiovascular system

 • ระบบทางเดินปัสสาวะ/ Kidney and Urinary system

 

ผลงานทางวิชาการ: 

 • รายงานวิจัย/Research Report

 1. Navar LG, Chomdej B, Bell PD. Elevated glomerular pressure during proximal blockade and reduced distal delivery in the dog. Clinical Research. 1974; 22(3): 539A.

 2. Navar LG, Chomdej B, Bell PD. Absence of estimated glomerular pressure autoregulation during interrupted distal delivery. Am J Physiol. 1975 Dec; 229(6): 1596-1603.

 3. Chomdej B, Bell PD, Navar LG. Renal hemodynamic and autoregulatory responses to acute hypercalcemia. Am J Physiol. 1977 Jun; 232(6): F490-6.

 4. Chomdej B, Navar LG. Renal hemodynamic and autoregulatory responses to acute renal hypocalcemia. J Med Assoc Thai. 1979 Jun; 62(6): 302-9.

 5. Chomdej B, Voravarn T, Pansin P. The effect of experimental biliary obstruction on renal functions in dogs Chula Med J. 1984 May; 28(5): 521-30.

 6. Chomdej B, Sudsuang R. Atrial natriuretic factor (ANF). Chula Med J. (Review articles). 1986 Apr; 30(4): 367-373.

 7. Chomdej B, Pfaller W. The acute effect of Russell's viper venomon renal functions in rats. Chula Med J. 1987 Apr; 31(4): 295-301.

 8. Chomdej B, Pfaller W. Urinary enzymes and renal function changes following Vipera russelli siamensis snake venom injection in rats. Chula Med J. 1988 Jun; 32(6): 537-78.

 9. Sudsuang R, Chomdej B. Neurophysiology of micturation and incontinence. Chula Med J. (Review articles). 1988 Sep; 32(9): 841-7.

 10. Sanguanrungsirikul S, Chomdej B, Suwanprasert K, Wattanavaha P. Acute effect of Russell's viper (Vipera russelli siamensis) venom on renal hemodynamics and autoregulation of blood flow in dogs. Toxicon. 1989;27(11):1199-207.

 11. Aroonsang P, CHomdej B, Dhumma-Upakorn P, Sudsuang R. Effects of 3alpha-dihydrocadambine isolated from Anthocephalus chinensis leaves on blood pressure and cardiac activity in rats. Chula Med J. 1990 Jul; 33(7): 531-42.

 12. Kotheranurak C, Chomdej B, Chintanaseri C, Khumtaveeporn P, Myint A. A comparison study of maximal oxygen uptake (VO2max), anaerobic threshold (AT), and subcutaneous fat between aerobic exercising and non-exerciseing men. Advances in Physiological Sciences (Proceedings of the second congress of the Asian and Oceanian Physiological Societies. November 12-15, 1990, New Delhi). Manchanda SK, Selvamurthy W, Mohan Kumae V (Eds.): 373-77.

 13. Chiyabutr W, Chomdej B. Study of the diuretic effects of Langerstroemia speciosa Pers. (Lythraceae) in dogs. Thai J Vet Med. 1990 Jun; 20(2): 395-407.

 14. Kotheranurak C, Chomdej B, Khumtaveeporn P, Chintanaseri C, Myint A. A comparative study of VO2max and anaerobic threshold between aerobic and non-aerobic exercising in different aged males. Chula Med J. 1991 Jul; 35(7): 443-9.

 15. Khumtaveeporn P, Chintanaseri C, Kotheranurak C, Chomdej B, Myint A. The declining of aerobic parameters in males different ages in aerobic and non-exercise. Sport Med Asso Thailand. 1992 Feb; 1(5): 15-24.

 16. Srisarakam C, Chomdej B. Diuretic effects of Pandanus amaryllifolius Roxb. root wxtract in dog. Thai J Vet Med. 1993 Mar; 23(1): 1-13.

 17. Chankasem K, Sangmal M, Chomdej B, Eiam-Ong S. Effects of vanadate on urinary acid and electrolyte excretion in acute metabolic acidosis. Thai J Physiol Sci. 1994; 7(1): 11-21.

 18. Prasarnpun S, Chomdej B, Sudsuang R. Physiologic roles of gamma-aminobutytic acid (GABA) on isolated human fallopian tube smooth muscle activities. Chula Med J. 1994 Apr; 38(4): 179-87.

 19. Chomdej B. The effects of Russell's viper venom on renal functions in rats. Thai J Vet Med. 1995; 25(1): 7-18.

 20. Jutabha P, Chomdej B. Effect of Cymbopogon citratus Staph. on renal functions in dogs. Chula Med J. 1995 Jun; 39(6): 425-35.

 21. Eiam-Ong S, Chankasem K,Chomdej B, Sangmal M,Kurtzman NA, Sitprija V. Effect of vanadate in acute metabolic acidosis. Nephrology. 1996 Oct; 2(5):323-328.

 22. Sanguanrungsirikul S, Chomdej B. Renal function changes in one week period following Russell's viper envenomation in rats. Chula Med J. 1996 Jul; 40(7): 545-55.

 23. Chomdej B. Chulalongkorn medical education; Is it necessary to be changed?. Chula Med J. 1996 Sep; 40(9): 689-93.

 24. Sangmal M, Chomdej B. The effects of crude aqueous extract of roselle on renal and cardiovascular functions in rats. Proceedings of Chulalongkorn University 80th Aniversary Research Conferences. 1997, 587-93.

 25. Sanguanrungsirikul S, Poothong P, Chomdej B, Eiam-Ong S. Role of garlic in treatment of constrictive renovascular hypertension. Chula Med J. 1998 Sep; 42(9): 673-83.

 26. Chomdej B, Sanguanrungsirikul S. Effect of intrarenal arterial infusion of Russell's viper (Vipera russelli siamensis) venom on renal functions in dogs. Thai J Physiol Sci. 1999; 12(1): 37-49.

 • ตำราเรียน

  1. บังอร ชมเดช, สรีรวิทยาของระบบไหลเวียน, พิมพ์ครั้งที่ 5, สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 354 หน้า, พ.ศ. 2544

  2. บังอร ชมเดช, สรีรวิทยาของระบบขับถ่ายปัสสาวะ, พิมพ์ครั้งที่ 3, สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 332 หน้า, พ.ศ. 2543

© 1947-2020 Department of Physiology, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, All right reserved.
Professional Joomla Templates - 888 Poker Review