ดร. มาเรียม อยู่สุขสวัสดิ์

 

   ดร. มาเรียม อยู่สุขสวัสดิ์

   Mariem Yusuksawad, Ph.D.


 

 

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์) (ชำนาญการ)

โทรศัพท์:  02-256-4267 ต่อ 2033

อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

คุณวุฒิ:

 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิทยา, มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ (พ.ศ. 2525)

 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสรีรวิทยา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2529)

 • วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาสรีรวิทยา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2548)

 

ความสนใจเฉพาะ:

 การศึกษาผลของสมุนไพรในการลดระดับน้ำตาลในเลือด และผลต่อพยาธิสรีรวิทยาของไตในหนูเบาหวาน

 

ผลงานทางวิชาการ: 

 • Publication:

 1. Sangmal M., Pichaichanarong A., Chairatanayuth  P., Chaiyabutr  N.  Study on Efficiency of  Utilization and Balance of Selenium and Nitrogen in Sheep Fed Water-Hyacinth and Hay.  Thai J. Vet. Med. 17 : 391-408, 1987.

 2. Siriviriyakul  P., Sanguanrungsirikul  S., Sangmal  M. Comparison of Blood Pressure  Values Obtained from DiGital  Oscillometry  and Sphygmomanometer. Chula. Med. J. 33 (10) : 731-738, 1989.  

 3. Huabao  L., Sangmal  M., Smith  M. J. Jr., and Young  D. B.   Effect of  Endothelin-1 on Glomerular Hydraulic Pressure and Renin Release in Dogs.  Hypertension 21(6) part 1: 845-851, 1993.

 4. Chankasem  K., Sangmal  M., Chomdej  B. and Eiam-Ong  S.  Effects of Vanadate on Urinary. Acid and Electrolytes  Excretion in Acute Metabolic Acidosis.  Thai J. Physiol. Sci. 7(1): 11-21, 1994.

 5. Eiam-Ong  S., Chankasem  K., Chomdej  B., Sangmal  M., Kurtzman  N. A. and Sitprija V.  Effects of  Vanadate in Acute Metabolic Acidosis.  Nephrology  2: 323-328,1996.

 6. Sangmal  M., and Chomdej  B.,  The effects of crude aqueous extract of Roselle on renal and cardiovascular functions in rats.  Proceeding of 80th Anniversary of  Chulalongkorn University, 1997.

 7. Yusuksawad M. and Chomdej B. Acute effects of oral administration of roselle extract on renal functions.  Chula Med J 48 (7): 443-453, 2004.

 8. Yusuksawad, MS. and Chaiyabutr, N.  Changes in renal hemodynamics in streptozotocin-induced diabetic rats with L-ascorbic acid supplementation.  Clin. Hemorheol. Microcirc. 27: 67-76, 2006.

 9. Yusuksawad M. Development of diabetic nephropathy: Involving factors. Chula Med J 51 (11): 507-525, 2007.

 10. Yusuksawad, M. and Chaiyabutr, N.  Effect of continuous supplementation of L-ascorbic acid on renal functions in streptozotocin-induced diabetic rats. Thai J. Physiol. Sci. 20 (1): 19-30, 2007.

 11. Yusuksawad, M.; Thongruay, S.; Le Grand, S.M. and Chaiyabutr, N.  Long-term effects of vitamin C supplementation on glomerular pathophysiological changes in streptozotocin-induced diabetic rats.  Asian Biomedicine 1 (3): 279-287, 2007.

 12. Montamas Suntravat, Mariem Yusuksawad, Amornpun Sereemaspun, John C. Pérez, Issarang Nuchprayoon. Effect of purified Russell’s viper venom-factor X activator (RVV-X) on renal hemodynamics, renal functions, and coagulopathy in rats. Toxicon 58: 230–238, 2011.

 13. Yusuksawad, M. and Chaiyabutr, N.  The beneficial effect of long-term supplementation of vitamin C on renal mitochondrial disturbances in streptozotocin-induced diabetic rats. Asian Biomedicine 5 (2): 277-282, 2011.

 14. Yusuksawad M, Norapaksunthorn T, le Grand SM, Chaiyabutr N. Effect of vitamin C supplementation on glucose transporter 1 expression in diabetic rat kidney. Proceeding of the 8th Asian Congress for Microcirculation; 2011 Oct 26-28; Bangkok Thailand. Edited by S.C. Bunnag, P. Futrakul and S. Patumraj. Bologna (Italy): Medimond S.r.l.; 2011.  

 15. Yusuksawad, M. and Chaiyabutr, N.  Restoration of renal hemodynamics and functions during black cumin  (Nigella sativa) administration in streptozotocin-induced diabetic rats. J Exp Pharmacol (4): 1-7, 2012.

 16. Thongruay D, Srisakwattana K, Suthikrai W, Yusuksawad M, Tangpraprutigul P. Changes in insulin-like growth factor-binding proteins in swamp buffalo uterus during estrous cycle. Buffalo Bulletin. 2013, 32(2):1151-4.

 

 • Presentation:

 1. Yusuksawad M. and Chomdej B. Acute effects of crude aqueous extract of roselle on renal functions and cardiovascular functions.  In Abstract proceedings of the fortieth Annual Science Meeting, March 22-26, 1999, at Faculty of Medicine, Chulalongkorn University.

 2. Yusuksawad, M. and Chaiyabutr, N.  L-ascorbic acid supplementation ameliorates the decrease in glomerular filtration rate in chronic diabetic rats.  In Abstract proceedings of the ninth Biological Science Graduate Congress on December 16-18, 2004. Hosted by Faculty of Science,ChulalongkornUniversity,BangkokThailand. In collaboratation with Department of Biological Sciences, The national University of Singapore,Singapore.

 3. Yusuksawad, M. and Chaiyabutr, N.  Attenuation of glomerular lipid peroxidation and amelioration of glomerular pathophysiology by vitamin C in chronic streptozotocin-induced diabetic rats.  In Abstract proceedings of the fifth National Symposium on Graduate Research onOct 10-11, 2005 at KasetsartUniversity.

 4. Yusuksawad, M.; Thongruay, S.; Le Grand, S.M. and Chaiyabutr, N.  Beneficial effects of L-ascorbic acid on diabetic glomeruli in streptozotocin-induced diabetic rats. In Abstract proceedings of the Thirty-fifth Academic Congress of the Physiological Society of Thailand, 2006.

 5. Yusuksawad, M.; Le Grand, S.M.; Thongruay, S.; and Chaiyabutr, N.  L-ascorbic acid supplementation ameliorates glomerular pathophysiology in streptozotocin-induced diabetic rats. In Abstract proceedings of the Forty-seventh Academic Congress of Faculty of Medcine Chulangkorn University, 2006.

 6. Yusuksawad, M.; Norapaksunthorn, T.; Le Grand, S.M.; Thongruay, S. Long-term effect of L-ascorbic acid on glucose transporter 1 in streptozotocin-induced diabetic rats. In Abstract proceedings of the Thirty-sixth Academic Congress of the Physiological Society of Thailand, 2007.

 7. Yusuksawad M, Norapaksunthorn T, le Grand SM, Thongruay S.  Evidence-based protective effect of vitamin c on glomerular damage in streptozotocin-induced diabetic rats. In Abstract proceedings  of the Third Annual International Conference of Saudi Society of Nephrolog,y, 2008.

 8. Yusuksawad, M. and Chaiyabutr, N.  Effects of black cumin (Nigella sativa) on cardiovascular changes and renal hemodynamics in streptozotocin-induced diabetic rats.  การประชุมนักวิจัยรุ่นใหม่พบเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ครั้งที่ 9  15-17 ตุลาคม 2552.

 9. Yusuksawad, M. and Chaiyabutr, N.  Black cumin (Nigella sativa) ameliorates renal dysfunction in streptozotocin-induced diabetic rats. การประชุมนักวิจัยรุ่นใหม่พบเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ครั้งที่ 10  ตุลาคม 2553.   

© 1947-2020 Department of Physiology, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, All right reserved.
Professional Joomla Templates - 888 Poker Review