คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ (1)

 ตารางออกตรวจ OPD คณาจารย์ภาควิชาสรีรวิทยา

 

หัวหน้าภาควิชาสรีรวิทยา

 

   ผศ.ดร.นพ. ภาสกร วัธนธาดา

   Asst.Prof. Pasakorn Watanatada, M.D., Ph.D.

   โทร. 02-256-4267 ต่อ 2050

   e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 คณาจารย์ 

 

   ศ.พญ. ดวงพร วีระวัฒกานนท์

   Prof. Duangporn Werawatganon, M.D.

   โทร. 02-256-4267 ต่อ 2040

   e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

   ศ.พญ. จุไรพร สมบุญวงค์

   Prof. Juraiporn Somboonwong, M.D.

   โทร. 02-256-4267 ต่อ 2030

   email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

   ศ.ดร.พญ. นริสา ฟูตระกูล

   Prof. Narisa Futrakul, M.D., Ph.D.

   โทร. 02-256-4267

   e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
 
 

 

   รศ.นพ. ประสงค์ ศิริวิริยะกุล

   Assoc.Prof. Prasong Siriviriyakul, M.D.

   โทร. 02-256-4267 ต่อ 2036

   e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

  

 

   รศ.นพ. สมพล สงวนรังศิริกุล

   Assoc.Prof. Sompol Sanguanrungsirikul, M.D.

   โทร. 02-256-4267 ต่อ 2043

   e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

   รศ.ดร.พญ. อรอนงค์ กุละพัฒน์

   Assoc.Prof. Onanong Kulaputana, M.D., Ph.D.

   โทร. 02-256-4267 ต่อ 2039

   e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

 

<<หน้าแรก <หน้าก่อนหน้า 1 .. 2 .. 3  หน้าถัดไป> หน้าสุดท้าย>>

© 1947-2020 Department of Physiology, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, All right reserved.
Professional Joomla Templates - 888 Poker Review