รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น BioLASCO Thailand Award ประจำปี 2556

Print

รศ. ดร. ศักนัน  พงศ์พันธุ์ผู้ภักดี

นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นที่ใช้สัตว์

รางวัลไบโอลาสโก้ ประเทศไทย (BioLASCO Thailand Award) ประจำปี 2556

 

 

          เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2556 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อพัฒนางานเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สลช.) ร่วมกับ บริษัท ไบโอลาสโก้ ประเทศไทย จัดให้มีการคัดเลือกนักวิจัยรุ่นเยาว์ เพื่อรับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นที่ใช้สัตว์ รางวัลไบโอลาสโก้ ประเทศไทย (BioLASCO Thailand Award) ประจำปี 2556 ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด โดยศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ เป็นประธานในการมอบรางวัล 

          วช. ได้พิจารณาคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับรางวัลฯ และมีมติมอบรางวัล ไบโอลาสโก้ ประเทศไทย (BioLASCO Thailand Award) ประจำปี 2556 สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นที่ใช้สัตว์ทดลอง ที่ยึดมั่นตามจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์สภาวิจัยแห่งชาติ และหลักการของ 3Rs อย่างใกล้ชิด ให้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร. ศักนัน พงศ์พันธุ์ผู้ภักดี สังกัด ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย งานวิจัย เรื่อง ผลของคอร์ติคัลสเปรดดิงดีเปรสชันต่อการส่งผ่านสัญญาณประสาทที่จุดประสานประสาทในฮิปโปแคมปัสของหนูแรท”  ได้รับเงินรางวัลซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบริษัท ไบโอลาสโก้ ประเทศไทย จำกัด จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) พร้อมโล่รางวัลและใบประกาศนียบัตรประกาศเกียรติคุณนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นที่ใช้สัตว์

          ภาควิชาสรีรวิทยา จึงขอร่วมแสดงความยินดีแก่ รองศาสตราจารย์ ดร. ศักนัน พงศ์พันธุ์ผู้ภักดี มา ณ โอกาสนี้

 

 © 1947-2015 Department of Physiology, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, All right reserved.
Professional Joomla Templates - 888 Poker Review