รับสมัครแพทย์ใช้ทุน ประจำปีการศึกษา 2561

Print

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม พร้อมส่งประวัติได้ที่ :

ภาควิชาสรีรวิทยา ชั้น 10 อาคารแพทยพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

*ผู้สมัครต้องมีผลสอบวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา (CU-TEP) ไม่ต่ำกว่า 40 คะแนน

 

© 1947-2015 Department of Physiology, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, All right reserved.
Professional Joomla Templates - 888 Poker Review