ขอแสดงความยินดีกับรศ.พญ.จุไรพร สมบุญวงค์ ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เป็นศาสตราจารย์

Print

 


ราชกิจจานุเบกษา

เผยแพร่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี

เรื่อง แต่งตั้งศาสตราจารย์ 


           มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย ให้ดํารงตําแหน่ง ศาสตราจารย์

           รองศาสตราจารย์จุไรพร สมบุญวงค์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง รองศาสตราจารย์ 
สังกัดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ดํารงตําแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาสรีรวิทยา สังกัดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

           ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ 


© 1947-2015 Department of Physiology, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, All right reserved.
Professional Joomla Templates - 888 Poker Review