รศ.นพ.ประสงค์ ศิริวิริยะกุล ได้รับรางวัล "คนไทยตัวอย่าง" ประจำปี 2558

Print

ภาควิชาสรีรวิทยา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ภาสกร วัธนธาดา หัวหน้าภาควิชา และศาสตราจารย์แพทย์หญิงดวงพร วีระวัฒกานนท์ เป็นตัวแทนร่วมแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ประสงค์ ศิริวิริยะกุล ที่ได้รับรางวัล “คนไทยตัวอย่าง” ประจำปี ๒๕๕๘ สาขาส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา เข้ารับรางวัลในวันพุธที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมใหญ่ กรมประชาสัมพันธ์ โดยหม่อมราชวงศ์ สมลาภ กิติยากร เลขานุการในพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุเป็นผู้มอบรางวัล

 


 

© 1947-2015 Department of Physiology, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, All right reserved.
Professional Joomla Templates - 888 Poker Review