รศ.พญ. ดวงพร วีระวัฒกานนท์ ได้รับคัดเลือกเป็นนายกสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

Print

     ภาควิชาสรีรวิทยา ขอแสดงความยินดีกับ รศ.พญ.ดวงพร วีระวัฒกานนท์
ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นนายกสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2557-2559 (เป็นวาระที่ 2)

 

 

     จากการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2557 ที่โรงแรมการ์เด้น คลิฟ บีช รีสอร์ท พัทยา ได้มีการเลือกตั้งกรรมการสรีรวิทยาสมาคมชุดใหม่ ซึ่งมีวาระ 2 ปีคือ พ.ศ. 2557-2559 ทั้งนี้ รศ.พญ. ดวงพร วีระวัฒกานนท์ นายกสมาคมฯ วาระ พ.ศ. 2555-2557 ได้รับความไว้วางใจจากสมาชิกให้ดำรงตำแหน่งเป็นนายกสมาคมฯ อีกวาระหนึ่ง โดยคณะกรรมการวาระ พ.ศ. 2557-2559 มีรายนามกรรมการดังนี้

กรรมการสรีรวิทยาสมาคม

 1. รศ.พญ. ดวงพร วีระวัฒกานนท์    นายกสมาคม  (คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
 2. ดร. มาเรียม อยู่สุขสวัสดิ์           เลขาธิการ      (คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
 3. ผศ.ดร.ภญ. รุ้งตะวัน สุภาพผล     เหรัญญิก      (คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)
 4. ผศ.ดร.พญ. วัฒนา วัฒนาภา      นายทะเบียน   (คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล)
       และบรรณาธิการ Journal of Physiological and Biomedical Sciences
 5. ศ.ดร. ภาวิณี ปิยะจตุรวัฒน์         กรรมการ       (คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)
 6. รศ.ดร. ยุพา คู่คงวิริยพันธุ์           กรรมการ       (คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
 7. รศ.ดร. ธมลวรรณ ส่วนอรุณสวัสดิ์  กรรมการ      (คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต)
       และบรรณาธิการจุลสารสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย
 8. ผศ.ดร. อนุสรณ์ ลังกาพินธุ์         กรรมการ       (คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
 9. อ.ดร. สุภาพร พันธุ์ธีรานุรักษ์       กรรมการ       (คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร)

คณะที่ปรึกษา

 1. ศ.ดร. ชุมพล ผลประมูล             (คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)
 2. รศ.พญ. สุพัตรา โล่ห์สิริวัฒน์       (คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล)
 3. รศ.นพ. ประสงค์ ศิริวิริยะกุล        (คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

 


 

© 1947-2015 Department of Physiology, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, All right reserved.
Professional Joomla Templates - 888 Poker Review