ความสำเร็จในการประชุมวิชาการสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43

Print

     ปิดฉากไปแล้วอย่างสวยงามสำหรับการประชุมวิชาการสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 ซึ่งทางคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพ จัดขึ้นในวันที่ 23-25 เมษายน พ.ศ. 2557 ที่โรงแรมการ์เด้น คลิฟ บีช รีสอร์ท พัทยา จ.ชลบุรี ห้อข้อที่ได้จัดประชุมคือ "SYSTEMS BIOLOGY - WEAVING THE WEB OF LIFE" มีสมาชิกเข้าร่วมประชุมประมาณ 300 คน จากทั่วประเทศ มีเนื้อหาการประชุมหลายเรื่องที่น่าสนใจจากวิทยากรพิเศษที่มีความรู้ความสามารถหลายท่าน เช่น

ปาฐกถา 2 เรื่อง คือ

 • Reductionism, Holism, Connectionism and Systems Theory
 • Systems Biology and Clinical Medicines

 

บรรยายพิเศษ 3 เรื่อง คือ

 • Systems ฺBiology : Looking at the Connection
 • Defining the Connection - the Bioinformatics and Computational Biology
 • Systems Control of Epithelial Calcium Transport

 

อภิปรายกลุ่ม 4 เรื่อง คือ

 • Defining Components using High Throughput Technology
 • Big Data Perspective of Genomic Medicine
 • Chronobiology
 • Systems Biology and Clinical Context

 

     นอกจากนั้นในการประชุมยังมีการนำเสนอผลงานวิจัยด้วยแผ่นภาพและด้วยวาจาของนิสิตบัณฑิตศึกษา ทั้งระดับปริญญาโท และปริญญาเอกจากสถาบันต่าง ๆ โดยเป็น oral presentation 15 เรื่อง และ poster presentation 26 เรื่อง พร้อมกับมีการประกวดผลงานวิจัย ได้ผู้ชนะการประกวด ดังนี้

 

การประกวดการเสนอผลงานโดยวาจา ระดับดุษฎีบัณฑิต

 • ชนะเลิศการประกวด : นายณัฐภูมิ ปฐมทองทวีชัย (คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)
 • รองชนะเลิศอันดับ 1 : นายเชาวลิต ยั่วจิตร (คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)
 • รองชนะเลิศอันดับ 2 : นางสาวมันทนา วาดไธสง (คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)

 

การประกวดการเสนอผลงานโดยวาจา ระดับมหาบัณฑิต

 • ชนะเลิศการประกวด : นางสาวรัชนีวรรณ เอี่ยมลาภะ (คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)
 • รองชนะเลิศ : นางสาวสายไหม ชาตรี (คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล)

 

การประกวดการเสนอผลงานโดยแผ่นภาพ

 • ชนะเลิศการประกวด : นางสาวชนม์นิภา ว่องวีรวัฒนกุล (คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
 • รองชนะเลิศอันดับ 1 : นางสาวศิวาภรณ์ ศิวะศิลป์ประศาสน์ (คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
 • รองชนะเลิศอันดับ 2 : นางสาวปรีดาจิตต์ วงศ์กระสัน (คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)

 

ภาควิชาสรีรวิทยาขอแสดงความยินดีกับนิสิตนักศึกษาทุกคนที่ได้รับรางวัลมา ณ โอกาสนี้

 


© 1947-2015 Department of Physiology, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, All right reserved.
Professional Joomla Templates - 888 Poker Review