ปรัชญา

แพทย์จุฬาฯ คู่กาชาดไทย วิชาการก้าวไกลสู่สากล รับใช้ปวงชนด้วยคุณธรรม

(ภาควิชาสรีรวิทยา ใช้ร่วมกับของคณะแพทยศาสตร์)

วิสัยทัศน์

ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันวิชาการทางสรีรวิทยา

ที่มีความเป็นเลิศด้านการเรียนการสอน สร้างองค์ความรู้ที่มีคุณค่าสู่สากล

บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข

พันธกิจ

  • ด้านการเรียนการสอน ภาควิชาสรีรวิทยามีพันธกิจในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพเป็นเลิศ ให้แก่นิสิตคณะแพทยศาสตร์ และคณะอื่นในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งในระดับปริญญาบัณฑิตและบัณฑิตศึกษา

  • ด้านการวิจัย ภาควิชามีพันธกิจในการสร้างองค์ความรู้ที่มีคุณค่าเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติในสาขาวิชาสรีรวิทยาพื้นฐานและสรีรวิทยาประยุกต์

  • ด้านการบริการวิชาการ ภาควิชามีพันธกิจในการให้บริการวิชาการ ทั้งการเรียนการสอน การให้ความรู้สู่สังคม และการบริการทางการแพทย์ ในระดับชาติและนานาชาติ

  • ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภาควิชามีพันธกิจในการส่งเสริม สนับสนุนและมีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

  • ด้านการบริหาร ภาควิชามีระบบการบริหารที่มีธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ รวมทั้งทำให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขในการปฏิบัติงาน


(จากที่ประชุม สัมมนาภาควิชาสรีรวิทยา ประจำปี พ.ศ. 2557 เรื่อง แผนปฏิบัติการ 4 ปี พ.ศ. 2558-2561)

© 1947-2020 Department of Physiology, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, All right reserved.
Professional Joomla Templates - 888 Poker Review