บุคลากรของภาควิชามีวัฒนธรรมของความร่วมมือร่วมใจสามัคคีในการทำงาน และการเคารพในความอาวุโส

ทำให้เกิดความเข้มแข็งขององค์กร ตามค่านิยมของภาควิชาดังนี้

 

"มีความสุขมีคุณค่ามีศักดิ์ศรี       ด้วยความรักผูกพันฉันน้องพี่

เอื้ออาทรสมานสมัครสามัคคี      ณ ถิ่นนี้สรีรวิทยาแพทย์จุฬาฯ เอย"

 

                                              รศ.นพ. ประสงค์  ศิริวิริยะกุล

                                                ผู้ประพันธ์

© 1947-2020 Department of Physiology, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, All right reserved.
Professional Joomla Templates - 888 Poker Review