เชื่อมโยง

รวบรวมเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง และเว็บไซต์ที่น่าสนใจ

 

สรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

เฟซบุ๊กภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เว็บบอร์ด ด็อกจุฬา ดอทคอม (DocChula.com)

 

หน่วยงานต่าง ๆ ภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

สำนักงานการทะเบียน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (www.reg.chula.ac.th - ลงทะเบียนเรียน สอบถามตารางเรียน ตารางสอบ)

สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (www.it.chula.ac.th - ขอรหัสใช้อินเทอร์เน็ต เช็คเมล)

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (www.grad.chula.ac.th - ข่าวสารการรับสมัคร ประกาศ การศึกษาบัณฑิตศึกษา)

 

ภาควิชา สังกัดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กายวิภาคศาสตร์ - Anatomy

อายุรศาสตร์ - Internal Medicine

ชีวเคมี - Biochemistry

กุมารเวชศาสตร์ - Pediatrics

เภสัชวิทยา - Pharmacology

สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา - Obstetrics & Gynecology

พยาธิวิทยา  - Pathology

ศัลยศาสตร์ - Surgery

จุลชีววิทยา  - Microbiology

ออร์โธปิดิกส์ - Orthopedics

ปรสิตวิทยา - Parasitology

วิสัญญีวิทยา - Anesthesiology

เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม - Preventive & Social Medicine

จักษุวิทยา - Ophthalmology

เวชศาสตร์ชันสูตร - Laboratory Medicine

โสต ศอ นาสิกวิทยา - Otolaryngology

นิติเวชศาสตร์ - Forensic Medicine

เวชศาสตร์ฟื้นฟู - Rehabilitation Medicine

รังสีวิทยา - Radiology

จิตเวชศาสตร์ - Psychiatry

 

ความรู้ สืบค้นข้อมูล

PubMed

Scopus


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 1947-2020 Department of Physiology, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, All right reserved.
Professional Joomla Templates - 888 Poker Review