ภาควิชาสรีรวิทยาเป็นหน่วยงานในสังกัด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีสำนักงานตั้งอยู่ที่อาคารแพทยพัฒน์  ชั้น 10 

        ภาควิชาสรีรวิทยาเดิมตั้งอยู่ ณ ตึกสรีรวิทยา ชั้น 1 ต่อมา คณะแพทยศาสตร์มีนโยบายพัฒนาอาคารเรียนรวมปรีคลินิก จึงได้ทำการรื้อถอนตึกสรีรวิทยาและตึกกายวิภาคศาสตร์และสร้างอาคารเรียนรวมปรี-คลินิกชื่อว่า อาคารแพทยพัฒน์   ภาควิชาสรีรวิทยาได้ย้ายมาอยู่ที่อาคารแห่งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2551 เป็นต้นมา  


              

        ภาควิชาสรีรวิทยาเป็นหนึ่งในสามภาควิชาแรกที่ได้จัดตั้งขึ้นในคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ซึ่งได้เริ่มจัดตั้งและทำการสอนเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.. 2490   ในระยะเริ่มแรกนั้นภาควิชาสรีรวิทยา ประกอบด้วยสาขาวิชาสรีรวิทยาและสาขาวิชาชีวเคมี มีอาจารย์ในภาควิชาเพียง 3 ท่าน คือ ศาสตราจารย์นายแพทย์สุทิพย์  พรรธนะแพทย์  ศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุจินต์ พรรธนะแพทย์ และศาสตราจารย์นายแพทย์ประวุธ คุณะเกษม

        ต่อมาในปี พ.. 2510 มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ขึ้นในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาควิชาสรีรวิทยาและหน่วยงานอื่นๆ ของคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จึงโอนมาสังกัดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีสถานะเป็นแผนกหนึ่งของกองโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ในสังกัดสภากาชาดไทยด้วย

 

         รายนามผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาสรีรวิทยา นับตั้งแต่ พ.. 2490 จนถึงปัจจุบัน ได้แก่

  • ศาสตราจารย์ นายแพทย์ หลวงลิปิธรรมศรีพยัตต์       รักษาการหัวหน้าภาควิชาสรีรวิทยา พ.. 2490-2498

  • ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์เวก เนตรวิเศษ                                         พ.ศ. 2498-2512

  • ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทิพย์ พรรธนะแพทย์                                     พ.ศ. 2512-2522

  • รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงทวินศรี  วรวรรณ                                      พ.ศ. 2522-2530

  • ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. แพทย์หญิงบังอร  ชมเดช                              พ.ศ. 2530-2538

  • ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. ราตรี  สุดทรวง                                              พ.ศ. 2538-2542

  • รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ประสงค์  ศิริวิริยะกุล                                   พ.ศ. 2542-2550

  • ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดวงพร  วีระวัฒกานนท์ (ทองงาม)                     พ.ศ. 2550-2558

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภาสกร  วัธนธาดา                              พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน 

 

© 1947-2020 Department of Physiology, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, All right reserved.
Professional Joomla Templates - 888 Poker Review