ที่อยู่

ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์วิทยาลัย
1873 ถนนพระราม 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

สถานที่ติดต่อ: อาคารแพทยพัฒน์ ชั้น 10

โทรศัพท์

02-256-4267 ต่อ 2051, 02-252-7854

โทรสาร

02-256-4267 ต่อ 2062

ช่องทางออนไลน์

Facebook page ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

Address

Department of Physiology, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University,
1873 Rama IV Rd., Pathumwan, Bangkok 10330 Thailand

Visiting address: Padtayapatana Building, 10th Floor

Telephone

(+66) 2-256-4267 Ext. 2051, or (+66) 2 252 7854

Fax

(+66) 2 256 4267 Ext. 2062

 

ดูแผนที่ (map)

 

 

 

ภาควิชาสรีรวิทยาเป็นหน่วยงานในสังกัด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีส่วนงานต่างๆ ดังนี้

  • สำนักงานธุรการ สำนักงานบัณฑิตศึกษา สำนักงานประกันคุณภาพ ห้องพักอาจารย์และเจ้าหน้าที่  

  • ศูนย์เชี่ยวชาญหลอดเลือดจุลภาค (Center of Excellence for Microcirculation)

  • หน่วยวิจัยประสาทวิทยาศาสตร์ของอาการปวดและอาการปวดศีรษะ (Neurosciences of Pain and Headache Research Unit)

  • ห้องวิจัยแขนงต่างๆ ได้แก่ ระบบหัวใจหลอดเลือด ระบบต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม  ระบบการทำงานของไต ระบบการหายใจ และระบบสืบพันธุ์

  • ห้องปฏิบัติการเพื่อเตรียมสารและวิเคราะห์ 

  • ห้องบรรยายและห้องพักของนิสิตบัณฑิตศึกษา

  • ห้องวิจัยระบบทางเดินอาหาร

  • ห้องบรรยายและห้องปฏิบัติการของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเวชศาสตร์การกีฬา

  • ห้องปฏิบัติการเรียนรวมสรีรวิทยา

© 1947-2020 Department of Physiology, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, All right reserved.
Professional Joomla Templates - 888 Poker Review