ทำเนียบนิสิตปัจจุบัน

Print

รายชื่อนิสิตปัจจุบันที่กำลังศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2557

 

รายชื่อนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ ดุษฎีบัณฑิต

(สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์)

 

ลำดับ

รหัสนิสิต

ชื่อ-สกุล

E-mail

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

แขนงวิชา

1

527 53644 30

นางบวรลักษณ์  ทองทวี

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รศ.นพ.สมพล   สงวนรังสิริกุล  

(หลัก)

อณูชีววิทยาและ

พันธุศาสตร์

2

557 49015 30

นายกิตติศักดิ์  สินพิทักษ์กุล

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รศ.ดร.สมจิตร์   เอี่ยมอ่อง          

(หลัก)

สรีรวิทยา

3

557 49204 30

น.ส.ศุภกานดา สุขแพทย์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รศ.ดร.สุทธิลักษณ์   ปทุมราช    

(หลัก)

สรีรวิทยา

4

557 49307 30

น.ส.เอกฤทัย สุวรรณนานาคินทร์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รศ.นพ.สมพล   สงวนรังสิริกุล  

(หลัก)

สรีรวิทยา

5

567 47691 30

น.ส.ศิริยาภรณ์   จุฑาพฤทธิ์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รศ.ดร.สมจิตร์   เอี่ยมอ่อง

(หลัก)

สรีรวิทยา

6

577 47640 30

น.ส.สุดาพร พุ่มเมือง

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รศ.พญ.ดวงพร วีระวัฒกานนท์  

(หลัก)

สรีรวิทยา

7

577 47577 30

น.ส.ณัฏฐ์ชญา วงศ์เอกอินทร์

myhappy2 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รศ.ดร.สุทธิลักษณ์   ปทุมราช    

(หลัก)

สรีรวิทยา

ดาวน์โหลด PDF


 

รายชื่อนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์นานาชาติ ดุษฎีบัณฑิต

(สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์)

 

ลำดับ

รหัสนิสิต

ชื่อ-สกุล

E-mail

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

แขนงวิชา

1

5475001830

Miss.Wei  Li นางสาวเหว่ย   ลี(ประเทศจีน)

770583965@qq.com

ศ.ดร.สุทธิลักษณ์   ปทุมราช     

(หลัก)

สรีรวิทยา

ดาวน์โหลด PDF


 

รายชื่อนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ ดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาสรีรวิทยา (สหสาขาวิชา)

 

ลำดับ

รหัสนิสิต

ชื่อ-สกุล

              E-mail

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

แขนงวิชา

1

5587839520

น.ส.ปรางทิพย์ โพธิวิรัตนนานนท์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ศ.นพ.อนันต์  ศรีเกียรติขจร       

ผศ.ดร.ศักนัน พงศ์พันธุ์ผู้ภักดี

(หลัก) (ร่วม)

 

ดาวน์โหลด PDF


 

รายชื่อนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ ดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิศวกรรมชีวเวช BME (สหสาขาวิชา)

 

 ลำดับ

รหัสนิสิต

ชื่อ-สกุล

E-mail

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

แขนงวิชา

1

518 77939 21

น.ส.ปิยะนุช ฐิติวุฒิเกียรติ

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ศ.ดร.สุทธิลักษณ์  ปทุมราช          

(ร่วม)

 

2

547 14198 21

น.ส.ปัทมา   ตั้งใจ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ศ.ดร.พญ. นริสา ฟูตระกูล            

(ร่วม)

 

ดาวน์โหลด PDF


 

รายชื่อนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิต (วท.ม.)

(สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์)

 

ลำดับ

รหัสนิสิต

ชื่อ-สกุล

E-mail

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

แขนงวิชา

1

557 41666 30

น.ส.ศิวพร วงค์เสน

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รศ.พญ.ดวงพร วีระวัฒกานนท์  

(หลัก)

สรีรวิทยา

2

557 42134 30

น.ส.นิสารัตน์  เพ็ชรหนู

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รศ.พญ.ดวงพร วีระวัฒกานนท์  

รศ.นพ. ประสงค์  ศิริวิริยะกุล     

(หลัก)

(ร่วม)

สรีรวิทยา

3

567 40351 30

น.ส.ณัฐญา  วาโน

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รศ.พญ.จุไรพร   สมบุญวงค์   

(หลัก)

สรีรวิทยา

4

567 40672 30

นายวชิรพงศ์  สลีอ่อน

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผศ.ดร.ศักนัน พงศ์พันธุ์ผู้ภักดี

(หลัก)

สรีรวิทยา

5

577 40105 30

นายคามิน  เนาถาวร

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รศ.ดร.พญ.อรอนงค์ กุละพัฒน์

(หลัก)

สรีรวิทยา

6

577 40134 30

น.ส.จำลองลักษณ์ ศรีโคว์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รศ.พญ.ดวงพร วีระวัฒกานนท์  

(หลัก)

สรีรวิทยา

7

577 40609 30

นายฟาฏิส โอกฤษ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รศ.นพ. สมพล  สงวนรังศิริกุล

(หลัก)

สรีรวิทยา

8

577 40782 30

น.ส.ลลนา ไตรรักษ์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รศ.ดร.สมจิตร์  เอี่ยมอ่อง

(หลัก)

สรีรวิทยา

ดาวน์โหลด PDF


 

รายชื่อนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร มหาบัณฑิต (วท.ม.)

สาขาวิชาสรีรวิทยา (สหสาขาวิชา)

 

ลำดับ

รหัสนิสิต

ชื่อ-สกุล

E-mail

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

แขนงวิชา

1

5387199320

น.ส.เมธินี  สาขากร

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ศ.ดร.สุทธิลักษณ์  ปทุมราช          

(หลัก)

 

2

5487179920

น.ส.พรศิริ  สุวรรณภาพร

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รศ.พญ.ดวงพร วีระวัฒกานนท์    

(หลัก)

 

3

5787118920

น.ส.จันท์นิภา  จันทร์ภักดี

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

ดาวน์โหลด PDF


 

รายชื่อนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิต (วท.ม.)

สาขาวิศวกรรมชีวเวช BME (สหสาขาวิชา)

 

ลำดับ

รหัสนิสิต

ชื่อ-สกุล

E-mail

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

แขนงวิชา

1

547 05764 21

นายเทพฤทธิ์ วงศ์ภาคำ

 

ศ.ดร.สุทธิลักษณ์  ปทุมราช

(ร่วม)

 

ดาวน์โหลด PDF


 

รายชื่อนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิต (วท.ม.)

 (สาขาเวชศาสตร์การกีฬา)

 

ลำดับ

รหัสนิสิต

ชื่อ-สกุล

E-mail

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

แขนงวิชา

1

527 48538 30

น.ส.ศิริขวัญ เฮงธารากูล

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผศ.ดร.นพ. ภาสกร  วัธนธาดา    

(หลัก)

 

2

577 44276 30

นายธวัชชัย  พลอยแดง

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

3

577 45174 30

น.ส.วิไลวรรณ จุฑาภักดีกุล

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

4

577 45661 30

นายอิทธิกร    ธรรมสัตย์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

5

577 45632 30

นางสาวอาทิตา  ก่อการรวด

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

6

577 45065 30

นายวรพงษ์  คงทอง

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

ดาวน์โหลด PDF


 

 

ข้อมูลผิดพลาด ต้องการแก้ไขข้อมูล โปรดแจ้งที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ โทร. 02-252-7854 ต่อ 2823

© 1947-2015 Department of Physiology, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, All right reserved.
Professional Joomla Templates - 888 Poker Review