หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

Print
Category: งานการเรียนการสอน
Published Date Written by Jenjira

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ภาควิชามีหน้าที่หลักด้านงานจัดการเรียนการสอนสำหรับนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในระดับปรีคลินิก โดยมีรายวิชาที่ภาควิชาเป็นแกนหลักในการจัดการเรียนการสอนและประเมินผล ดังนี้


- รายวิชา  บทนำวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน

 - รายวิชา  ระบบทางเดินหายใจ 1

 - รายวิชา  ระบบหัวใจและหลอดเลือด 1

 - รายวิชา  ระบบทางเดินอาหาร 1

 - รายวิชา  วงจรวิวัฒน์แห่งชีวิต


นอกจากรายวิชาดังกล่าวข้างต้น คณาจารย์ในภาควิชายังมีส่วนร่วมสอน รวมทั้งเป็นกรรมการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลในรายวิชาอื่นๆที่ทำการสอนแก่นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 1, 2 และ 3 ด้วย อาทิ รายวิชาเซลล์ชีววิทยาสำหรับนิสิตแพทย์ รายวิชาเมตาบอลิสมและโภชนาการ ประสาทศาสตร์  ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบทางเดินหายใจ 2  ระบบหัวใจและหลอดเลือด 2  ระบบทางเดินอาหาร และประสาทศาสตร์คลินิก เป็นต้น


เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นิสิตได้มีโอกาสศึกษาในวิชาที่ตนสนใจและได้พัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ ภาควิชาได้เปิดรายวิชาเลือกสำหรับนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 3 และปีที่ 6 ในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ได้แก่ ประสบการณ์การวิจัยสรีรวิทยา 1 คอมพิวเตอร์ช่วยสอนทางสรีรวิทยา และสรีรวิทยาการออกกำลังกาย 

Sunday the 20th. จัดทำโดยบุคลากรภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Professional Joomla Templates - 888 Poker Review