ความแข็งแรง/ทนทาน ของกล้ามเนื้อแขน: Senior's Arm Curl Test

Sex

Age

Repetitions

Population Average

Score

Rating

 

 

ความแข็งแรง/ความทนทาน ของกล้ามเนื้อขา  Senior's Chair Stand Test 

เพศ

อายุ

จำนวนครั้งที่ทำได้ ( Repetitions)

Population Average

Percentile

Rating